^ Powrót do góry

PSO - Fizyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:

• Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.

• Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.

• Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad.

• Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:

- dokonanie analizy zadania,

- tworzenie planu rozwiązania zadania,

- znajomość wzorów,

- znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek,

- przekształcanie wzorów,

- wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,

- analizę otrzymanego wyniku,

- sformułowanie odpowiedzi.

• Posługiwanie się językiem przedmiotu.

• Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków.

• Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.

• Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce.

• Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

3. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą następujące formy oceniania:

Wypowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych (przynajmniej raz w semestrze ). Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu. Uczeń jeden raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi, jeżeli uczeń ma tylko jedną godzinę lekcyjną fizyki w tygodniu, lub dwa razy, jeżeli ma dwie godziny lekcyjne w tygodniu. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcji powtórzeniowej.

Sprawdziany pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności przeprowadzane będą po zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem, przy czym termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły.

Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane) lub z większej partii materiału (zapowiadane wcześniej), od 2 do 5 w semestrze.

Prezentacja wiedzy i umiejętności w czasie lekcji, obejmująca ustne odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami poruszanymi w czasie lekcji. Będzie oceniana za pomocą plusów (gdy uczeń zgromadzi pięć „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą).

Rozwiązywanie zadań rachunkowych . Podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania.

Prace domowe polegające na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania bieżącego działu programowego lub umiejętności kluczowych.

Zeszyt przedmiotowy sprawdzany pod względem staranności, systematyczności i poprawności rzeczowej przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

 

4. W przypadku sprawdzianów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% – 91% – bardzo dobry

  90% – 75% – dobry

  74% – 51% – dostateczny

  50% – 31% – dopuszczający

  30% – 0% – niedostateczny

Ocenę celującą uczeń otrzymuje wówczas, gdy z części obowiązkowej dostanie ocenę bardzo dobrą a ponadto prawidłowo rozwiąże zadanie dodatkowe o zwiększonym stopniu trudności lub wykraczające poza treści obowiązkowe. W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra, rozwiązanie zadania dodatkowego podwyższa ocenę o jedną wzwyż.

5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy

7. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne, kartkówki i rozwiązywanie zadań. Pozostałe oceny są wspomagające.

8. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PSO. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria.

9. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

10. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.

11. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,

• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,

• interpretuje wykresy,

• uogólnia i wyciąga wnioski,

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,

• rozwiązuje nietypowe zadania,

• operuje kilkoma wzorami,

• interpretuje wyniki np. na wykresie,

• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, `wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),

• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,

• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,

• sporządza wykresy,

• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,

• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,

• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),

• potrafi sporządzić wykres,

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,

• zna prawa i wielkości fizyczne,

• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,

• opisuje proste zjawiska fizyczne,

• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,

• podaje podstawowe wzory,

• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,

• stosuje prawidłowe jednostki,

• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,

• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,

• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,

• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.