^ Powrót do góry

PSO - Geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII.

1. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

 z wagą 1:

-odpowiedź ustna

- praca domowa w tym zadania w zeszycie ćwiczeń

- praca na lekcji

-orientacja na mapie

- kartkówki

- aktywność na lekcji

- praca w grupie

- wykonanie prac dodatkowych, zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela np. przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, prezentacja multimedialna i.t.p.

 

z wagą 2

- testy wiadomości i umiejętności

- długoterminowe projekty

- badanie wyników nauczania

- osiągnięcia w konkursach wojewódzkich

 

Zasady oceniania i klasyfikacji uczniów:

 

1. *Testy obejmują wiedzę z całego działu  poprzedzone będą  lekcją powtórzeniową i zapowiedziane  co najmniej tydzień przed planowanym terminem sprawdzianu.

*  Do każdego sprawdzianu dołączone będzie zadanie  dodatkowe o zwiększonym stopniu trudności.

*Nauczyciel w ciągu 2 tygodni odda sprawdzone prace uczniom.

 * Wszystkie oceny są jawne a prace pisemne są również do wglądu na rodziców( na ich życzenie). Prace są archiwizowane do końca roku szkolnego.

 

 *Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, jeżeli uzyskana nie satysfakcjonuje go.

 Poprawa oceny jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela w konsultacji z młodzieżą. Może ona odbyć się poza jednostką lekcyjną, na zajęciach dodatkowych .

 *Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych  ma obowiązek napisania testu w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły ( termin indywidualnie ustala z nauczycielem).

 *Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie oznacza, że uczeń może być odpytany ze sprawdzanej partii materiału na następnej lekcji lub pisze sprawdzian ( do decyzji nauczyciela).

 

 2. *Kartkówki – obejmują materiał maksymalnie trzech ostatnich lekcji, nie są zapowiadane i nie podlegają poprawie.

* Uczniowie nieobecni na kartkówce mogą( lecz nie muszą) być odpytani z materiału objętego kartkówką.

 

3. Prace domowe mogą być sprawdzone:

- widzianką w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń

- odpytaniem przy tablicy

- w formie krótkiej kartkówki

 

4. *Wszystkie prace pisemne oceniane będą zgodnie z procentową ilością zdobytych punktów:

 0% -29% - niedostateczny

30% - 50% - dopuszczający

51% - 74% - dostateczny

75% -  89% - dobry

90% - 100% - bardzo dobry

 

5. *Testy powtórzeniowe w kl III oceniane mogą być jak sprawdziany z tą różnicą, że nie można ich poprawiać.

 

6. *Przy odpowiedzi ustnej obowiązują ucznia treści z 3 ostatnich tematów oraz orientacja na odpowiedniej mapie.

 

7. Aktywność.

Aktywność na lekcji nagradzana jest „+” . Przez aktywność rozumie się zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie ćwiczeń, aktywna prace w grupach.

 

8. * Przy ocenianiu zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego bierze się pod uwagę poprawność merytoryczną, systematyczność, estetykę. Ewentualne braki ćwiczeń uczeń powinien uzupełnić do następnej lekcji.

9. *Stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia na sprawdzianie jest równoznaczne z oceną niedostateczną, której nie można poprawić.

 

10. * Dwa razy w semestrze ( przy 2 godz./tydz) i jeden raz w semestrze (przy 1 godz./tydz.) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( robi to na początku lekcji).

11. *Brak atlasu na ławce traktowane będzie jako nieprzygotowanie do lekcji 2 uczniów. O przygotowanie niezbędnych pomocy uczeń zabiega przed lekcją a nie w trakcie jej trwania.

 

12. *Dwa tygodnie przed klasyfikacją nie można poprawiać ocen ze sprawdzianów.

 

 13. *Oceny semestralne i roczne wystawia się według przyjętej w szkole średniej ważonej z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel.

 

14. *Proponowana ocena semestralna może być niższa od przewidywanej gdy uczeń

- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

- nie czyni postępów w nauce, lekceważy obowiązki, nie odrabia prac domowych.

 

15. *Uczeń przygotowany do lekcji to taki, który:

- jest przygotowany z 3 ostatnich tematów

- ma ze sobą zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, podręcznik a na ławce jest 1 atlas geograficzny.

 

16. *Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą od przewidywanej gdy spełnia 2 z podanych w WSO warunków.

Egzamin pisemny i ustny obejmuje wówczas odpowiednią wiedzę i umiejętności  z semestru lub całości materiału programowego w przypadku oceny rocznej.

Wystawiona ocena jest ostateczna i nie może być niższa od wystawionej przez nauczyciela.

 

 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I - III gimnazjum

 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące

efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,

 - bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na

dodatkowe pytania ,

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych

sytuacjach,

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej poszczególnych kontynentów oraz Polski,

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych

źródeł,

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi,

- rozwiązuje zadania astronomiczne,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 100% punktów możliwych do

zdobycia

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne

w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe,

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,

- sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi i pojęciami geograficznymi,

- porównuje treści map geograficznych,

- jest aktywny na lekcji,

- w pracach pisemnych osiąga od 75% do 89% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu

geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- potrafi określić główne cechy Ziemi jako planety oraz jej miejsca w

Układzie Słonecznym,

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w geosferach

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze danego regionu na podstawie map tematycznych,  

- podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych,

- wykonuje wykres na podstawie danych liczbowych,

 - wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela, 

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,

- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów

odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela,

- jest mało aktywny na lekcji,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do

dalszego kształcenia,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy

nauczyciela,

- nie potrafi czytać mapy,

- nie potrafi opisywać pogody,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29 % punktów.