^ Powrót do góry

PSO - Historia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z HISTORII

Nauczanie historii odbywa się według programu nauczania Śladami przeszłości dla klas I – III gimnazjum

Oceny stawiane przez nauczyciela są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania.

 

I. Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciel dokonuje systematycznej kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Ocenianiu (w skali od 1 do 6) podlegają następujące formy aktywności ucznia:

1)      Sprawdziany wiadomości i umiejętności lub testy z poszczególnych działów (przynajmniej dwa godzinne sprawdziany lub testy w semestrze; w ciągu roku 5-6):

 • uczniowie zostają poinformowani o sprawdzianie lub teście na tydzień przed wyznaczonym terminem;
 • nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę pisemną w terminie dwóch tygodni;
 • uczeń ma prawo poprawić ocenę z wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w półroczu, w terminie 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela; uczeń może poprawić ocenę niższą od oceny bardzo dobrej;
 • prawo do poprawy nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z powodu niesamodzielnej pracy lub korzystania z niedozwolonych pomocy;
 • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu/testu z całą klasą, a przedstawi usprawiedliwienie, to może uzgodnić termin jej napisania indywidualnie z nauczycielem; natomiast uczeń, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy klasowej i nie napisał jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela otrzymuje z niej ocenę niedostateczną
 • do dziennika internetowego wpisywane są tylko te oceny, które są wyższe od uzyskanych  pierwotnie i tylko te brane są pod uwagę do średniej ważonej na semestr i koniec roku.

2)      przynajmniej jeden sprawdzian 15—20 minutowy w semestrze – kartkówka (materiał z wiedzy i umiejętności):

 • kartkówka obejmuje niewielką ilości materiału (do 3 lekcji);
 • kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;
 • nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;
 • kartkówek nie można poprawiać;

3)      kartkówki z czytania ze zrozumieniem (dwie w semestrze):

 • kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;
 • nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;
 • kartkówek nie można poprawiać;

4)      odpowiedzi ustne:

 • przynajmniej jedna ocena w semestrze z bieżącego materiału (obejmującego wiadomości
  i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich lekcji),
 • uczeń może nie być pytany przez tydzień, jeżeli wrócił do szkoły po dłuższej chorobie,
 • uczeń raz w ciągu semestru może być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny; uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie w trakcie lekcji
 • wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;
 • przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i dni wolnych od zajęć szkolnych ( 3 dni);
 • do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych; uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w zawodach, konkursach i innych imprezach pozaszkolnych przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę.

 5)      prace domowe, zeszyt przedmiotowy:

 • obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego – brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach uczeń musi przepisać cały zeszyt;
 • obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych,
 • prace domowe (w zeszytach przedmiotowych) będą oceniane - przynajmniej dwie oceny
  w semestrze
 • ocenie podlegają również inne prace domowe (np. albumy, teczki tematyczne, prezentacje multimedialne - zagadnienia wskazane przez nauczyciela lub uzgodnione z nauczycielem) – jedna w semestrze;
 • raz w semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej;

6)      praca na lekcji – aktywność:

 • aktywność ucznia na lekcjach jest oceniana; ocenie podlegają:

- indywidualna praca ucznia,

- praca ucznia w grupie,

 • za pracę na lekcji uczeń może otrzymać:

- ocenę - za znaczący wkład pracy podczas lekcji,

- „+” (pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą),

 • o ocenie za pracę na lekcji decyduje nauczyciel;

7)      praca w zespole zadaniowym,

8)      udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych,

9)      badanie wyników nauczania / próbne egzaminy.

II. Oceniając testy i sprawdziany punktowane, stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej:

100%

celujący

99% - 90%

bardzo dobry

89% - 75%

dobry

74% - 51%

dostateczny

50% - 30%

dopuszczający

Poniżej 30%

niedostateczny

 Oceny przyjmują następującą wagę:

1. oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne - mają wagę 1

2. oceny długookresowe -za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania -mają wagę 2.

III. Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:

1. średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający

2. średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny

3. średnia ważona powyżej 3,5 - dobry

4. średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry

5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma średnią ważoną do 1,5

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń :

1) laureat konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym,

2) uczeń, który w znacznym stopniu wykracza poza podstawę programową z danego przedmiotu i otrzymał średnią ważoną powyżej 5,2,

Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny semestralnej/rocznej zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach
 • Każda ocena stawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona (należy pamiętać o potrzebie rozstrzygania indywidualnych przypadków).
 • Oceny ucznia są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
 • O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na miesiąc przez klasyfikacją.