^ Powrót do góry

PSO - Informatyka

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA
INFORMATYKA

I.      Postanowienia ogólne

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 2. Programu nauczania informatyki,
 3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum;
 4. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
 5. Statutu szkoły.
 II.    Przedmiotem oceny są:
 • wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;
 • wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagańprogramu nauczania;
 • wysiłek wkładany przez ucznia;
 • aktywność i systematyczność.
III.      Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania:
 • zmobilizowanie do aktywności poznawczej;
 • wdrażanie do systematyczności;
 • dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;
 • wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;
 • kształcenie umiejętności samooceny.

IV.      Ocenie podlegają:

1. Praca na lekcji:

 • ćwiczenia praktyczne;
 • odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);
 • prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
 • aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
 • współpraca w grupie;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.

2. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności (zwane zadaniami sprawdzającymi).

 1. Prace domowe.
 2. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.
 3. Wykonane prace dodatkowe.
 4. Udział w konkursach, olimpiadach

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie jednego tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

 • posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym;
 • efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych rezultatów;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;
 • zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;
 • aktywność i systematyczność.
V.      Kryteria i sposoby oceniania

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący                  -           6

Stopień bardzo dobry        -            5

Stopień dobry                     -            4

Stopień dostateczny           -            3

Stopień dopuszczający       -            2

Stopień niedostateczny      -            1

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach problemowych,
 • bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.
 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu obowiązującego w danej klasie,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 • samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich następstwa,
 • wie, jak poprawić ewentualne błędy,
 • prawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.
 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,
 • korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,
 • potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,
 • zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,
 • czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.
 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy,
 • posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności,
 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,
 • rozumie pojęcia informatyczne,
 • ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych,
 • stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela,
 • ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.
 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,
 • braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu przedmiotu,
 • nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
 VI.  Ustalanie oceny semestralnej i końcowej
 1. Ocena końcowa (semestralna, roczna) jest średnią ważoną ocen cząstkowych.
 2. Ocena semestralna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden stopień wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach informatycznych.
 3. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 4. Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą klasyfikowani.
 VII. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.
 • Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku i nie będzie ono brane pod uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.
 • Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania.
 • Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje zadania sprawdzające, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana.
 • Prawo to nie dotyczy zadań sprawdzających zapowiadanych wcześniej.
 • Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.
 VIII.  Postanowienia końcowe
 1. O przedmiotowego zasadach oceniania uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych.