^ Powrót do góry

PSO - Język niemiecki (kl. lb; ll gr 2; lll gr 2)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

                                                        

Nauczanie języka niemieckiego odbywa się według programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Program realizowany jest w ciągu 3 lat.

 

 I.                   PRAWA UCZNIA

 Uczeń ma prawo znać swoje oceny.

 • Uczeń ma prawo zadawać pytania w dowolnej formie ( ustnie, pisemnie) przed, w trakcie i  po zaprezentowaniu  nowych treści.         
 •  Uczeń może poprawić ocenę ze wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w terminie 2 tygodni od czasu oddania sprawdzonych przez nauczyciela prac. Do poprawy uczeń może przystąpić tylko raz. Można poprawiać  tylko oceny niższe niż „bardzo dobry”.  Za ostateczną uznaje się zawsze ocenę wyższą - otrzymaną pierwotnie lub w trakcie poprawy. Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek.
 • Niesamodzielna praca lub korzystanie przez ucznia z niedozwolonych materiałów w trakcie sprawdzianu pozbawia go możliwości poprawy oceny.
 • Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela  w celu ustalenia formy pomocy w wyrównywania braków lub pokonania trudności.
 • Uczeń pracujący szybciej niż klasa może poprosić o dodatkowe zadania. Taka forma aktywności na lekcji lub w domu będzie oceniana na bieżąco, a za zaliczanie testów czy innych prac kontrolnych obejmujących materiał wykraczający poza ustalone wymagania edukacyjne uczeń może uzyskać ocenę „celujący”.
 • Na pierwszej lekcji po nieobecności w szkole uczeń może nie być przygotowany  (praca domowa, odpowiedź ustna) jeśli absencja związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają.
 • Przypadki nie opisane w PSO rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.
 • W trakcie semestru uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to sprawdzianów i innych zapowiedzianych prac). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • Dwukrotnie w czasie jednego semestru może nie mieć pracy domowej (nie dotyczy to większych zadań domowych, które są sprawdzane obowiązkowo wszystkim uczniom ). Za trzeci brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 II.                OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na lekcje.
 • Zachowanie ucznia w trakcie zajęć nie może zakłócać ich przebiegu.
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć (ma obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy).

         

 III. OBSZARY WIEDZY I AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB OCENY

Każdy uczeń oceniany będzie w zakresie 4 podstawowych sprawności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Ocenie podlegają  również zadania domowe, aktywność ucznia na zajęciach i realizacja innych zadań (np. prace projektowe).

 

              CO OCENIAMY?

 

 • Prace klasowe kontrolujące wiedzę i umiejętności językowe zdobyte w trakcie realizacji kolejnych działów.

Prace te są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową.

 • Kartkówki z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału ( przynajmniej 2 razy w semestrze). Kartkówka nie musi być zapowiadana, może obejmować materiał z najwyżej 3 ostatnich lekcji. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
 • Wypowiedzi ustne lub  pisemne przygotowane w domu lub na lekcji.
 • Zadania  domowe
 • Prace  projektowe
 • Zaangażowanie ucznia w czasie zajęć.

 

             W JAKI SPOSÓB OCENIAMY?

 • Oceniamy cyfrowo  -  w skali od 1 do 6.
 • Przy ocenianiu testów, sprawdzianów i kartkówek stosuje się zasadę określania ich wartości za pomocą skali procentowej.
 • 100%  - 95 % + zadanie o podwyższonym stopniu trudności – celujący
 • 100% - 90%  -  bardzo dobry
 • 89% - 75%    -  dobry
 • 74% - 51%    -  dostateczny
 • 50% - 30%    - dopuszczający
 • Poniżej 30%  - niedostateczny.

 

Oceny przyjmują następującą wagę:

 1. Oceny bieżące (aktywność, zadania domowe, praca w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace projektowe ) - mają wagę  1 .
 2. Oceny za prace klasowe, sprawdziany, testy, badania wyników nauczania mają wagę – 2.

W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum 5 ocen cząstkowych.

 • plusem lub minusem- oceniana będzie aktywność, pomysłowość i zaangażowanie w pracę na lekcji. Suma 5 znaków ‘ + ’ daje ocenę ”bardzo dobry”

Minus zostaje wpisany uczniowi, który:

- nie rozwiązuje poleconych zadań w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym, nie posiada innego notatnika ( w razie braku zeszytu lub zeszytu ćwiczeń), w którym mógłby pisać ćwiczenia.

- utrudnia innym uczniom udział w zajęciach, a zapytany o realizowane treści  nie przekazuje  informacji zwrotnej.

Suma 3 znaków ‘ – ‘ daje ocenę 1 „niedostateczny” .

 

 1. III.             OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA

 

        Ocena semestralna i końcoworoczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie całego semestru (roku).

CELUJĄCY – wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe ( średnia ocen min. 5,2)

BARDZO DOBRY – wiedza na wysokim poziomie wymagań programowych (średnia ocena powyżej 4,5)

DOBRY        -  wiedza na poziomie spełniającym w 80 % wymagania programowe (średnia ocen powyżej 3,5)

DOSTATECZNY   -  wiedza na poziomie 50% materiału programowego (średnia ocen powyżej 2,5)

DOPUSZCZAJĄCY  -  wiedza na poziomie niższym niż podstawy programowe, lecz pozwalająca na kontynuację nauki (30% materiału programowego) – średnia ocen powyżej 1,5.

NIEDOSTATECZNY – wiedza na poziomie niższym niż podstawy programowe, nie pozwalająca na kontynuację nauki (poniżej 30% materiału programowego)

 

       Informowanie uczniów i rodziców o  postępach w nauce

 

 • Każda ocena jest jawna. Na życzenie ucznia może być opatrzona komentarzem.
 • Oceny zdobywane przez uczniów są wpisywane w dzienniku elektronicznym  oraz, na życzenie ucznia lub rodziców/opiekunów, mogą być wpisane do zeszytu przedmiotowego.
 • O przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) uczeń zostaje poinformowany na 2 tygodnie przed wystawieniem stopnia.
 • O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.
 • Prace kontrolne przechowywane są przez cały rok szkolny i mogą być udostępniane do wglądu rodzicom/opiekunom.
 • Uczniowi przysługuje prawo odwołania od oceny semestralnej lub końcoworocznej zgodnie z zasadami zawartymi w WSO.