^ Powrót do góry

PSO - Matematyka

          SYSTEM OCENIANIA z MATEMATYKI

Z matematyki uczeń może otrzymać ocenę za: prace klasowe, kartkówki, prace domowe, zadania dodatkowe, badanie wyników nauczania, konkursy,  egzaminy próbne, sprawdziany.                        

Prace klasowe(waga 2)

Są obowiązkowe. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Swoim zakresem obejmują wiedzę z danego działu. Zadania oceniane są na punkty, które następnie są sumowane i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z procentową skalą obowiązującą w WSO czyli:

W gimnazjum:

 •  0-29%                niedostateczny(1) 
 • 30%-49%          dopuszczający(2)
 • 50%-74%           dostateczny(3)
 • 75%-89%            dobry(4)

90%-100%          bardzo dobry(5)

95% + zad dodatkowe celujący (6)

Do każdej pracy klasowej dołączone będzie zadanie dodatkowe wykraczające poza obowiązkową wiedzę z danego działu. Jeśli uczeń w całości rozwiąże je dobrze i z obowiązkowej części uzyska co najmniej 95% punktów otrzyma ocenę celującą (6).

Jeśli uczeń w całości rozwiąże dobrze zadanie dodatkowe,  a  z obowiązkowej części nie uzyska wymaganych 95% punktów wówczas do wcześniejszej sumy punktów zostaną mu doliczone punkty za to zadanie.

Błędne  lub niekompletne rozwiązanie zadania dodatkowego nie będzie brane pod uwagę.

Uczeń nieobecny w szkole w dniu pisania pracy klasowej ma obowiązek  napisać  ją w terminie     poprawkowym w ciągu 2 tygodni. Jeśli uczeń nie zgłosi się na napisanie zaległej pracy klasowej wówczas nauczyciel sam zadecyduje (bez powiadamiania ucznia) kiedy uczeń będzie ją pisał. Takie samo postępowanie dotyczy ucznia  często opuszczającego pierwszy termin  prac klasowych.

Każdą ocenę, oprócz bardzo dobrej, uczeń może poprawić w terminie ustalonym z klasą i zgodnym z WSO czyli 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac klasowych.  Prace klasowe rodzic może dostać do wglądu na dniach otwartych, na zebraniach szkolnych lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Kartkówki (waga1)

Nie są zapowiadane. Obejmują trzy ostatnie jednostki tematyczne ( nie lekcje). Oceniane są na punkty i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującą skalą procentową. Nie będą do nich dołączane zadania dodatkowe. Ocen z kartkówek nie poprawiamy! Uczeń nieobecny nie pisze zaległej kartkówki.

Każdą kartkówkę uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego i poprawić w nim błędy.

Sprawdziany, testy wielokrotnego wyboru (waga2) to pisemny sposób sprawdzenia wiedzy z działu mającego kilka jednostek tematycznych i na realizację których jest przeznaczonych mało godzin lekcyjnych. Oceniane są tak jak prace klasowe , nie ma na nich zadań dodatkowych. Oceny ze sprawdzianu/testu nie poprawiamy.

Prace domowe (waga1)

obowiązkowe. Będą zadawane na każdej lekcji oprócz lekcji poprzedzającej ferie. Pracę domową ma również obowiązek odrobić uczeń nieobecny w szkole. Będą sprawdzane na każdej lekcji w jeden z następujących sposobów:

 • Przeczytanie z zeszytu
 • Sprawdzenie zeszytu przez nauczyciela
 • Kartkówka z wybranych zadań

Zadania dodatkowe (waga1)

Na niektórych lekcjach  uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania dodatkowych zadań na ocenę 5 lub 6 ( w zależności od stopnia trudności). Aby otrzymać ocenę zadanie musi być prawidłowo rozwiązane na lekcji.

Badanie wyników nauczania  czyli  SESJA Z PLUSEM (waga2)

W każdym roku szkolnym badanie wyników nauczania będzie przeprowadzone trzy razy : na początku roku szkolnego, na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego. Badanie nie będzie zapowiedziane dokładnym terminem. Oceniane będzie tak jak prace klasowe. Pierwsza „Sesja z plusem” przeprowadzana będzie zawsze w pierwszych dniach września. Do dziennika nie będą z niej  wpisywane  oceny. Ma na celu sprawdzenie ile uczniowie pamiętają z ubiegłego roku. Z  kolejnych sesji oceny będą już wpisywane. Z badania wyników ocen nie poprawia się.

Egzaminy próbne oceniane są tak samo jak Sesja z plusem.

Konkursy

Za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę 5 lub 6 w zależności do miejsca jakie zdobył.  Waga oceny zależy od rangi konkursu

 • Konkursy szkolne i międzyszkolne - waga 1
 • Konkursy kuratoryjne i ogólnopolskie – waga2

Nieprzygotowanie do lekcji

Każdy uczeń w ciągu półrocza  może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  bez podawania przyczyny. Zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Dodatkowo nieprzygotowanie może zgłosić uczeń, który był nieobecny w szkole ponad tydzień .Takie nieprzygotowanie nie zostanie nigdzie zapisane.

Za nieprzygotowanie uważa się również brak pracy domowej. Nieprzygotowanie zgłasza uczeń na początku lekcji po wejściu do sali, podchodząc do nauczyciela. Jeśli tego nie zrobi ,a będzie kartkówka  uczeń musi ją napisać. Uczeń, który nie zgłosił braku pracy domowej,  a zostanie przyłapany, że jej nie ma otrzymuje ocenę niedostateczną. Także uczeń który przekroczył limit nieprzygotowań otrzymuje 1 z pracy domowej.

Brak notatki z lekcji

Uczeń będący w szkole, który nie ma notatki z lekcji lub ma ją niekompletną  otrzymuje dodatkową pracę domową . Jej brak powoduje wpisanie oceny 1 za zadania dodatkowe.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji ( rozmowy, głośne zwracanie uwag kolegom, opowieści nie na temat, itp.) będzie skutkowało uwagą w dzienniku i zadaniem dodatkowej pracy.

Inne postanowienia

1.Zadania, zarówno w zeszycie przedmiotowym , jak i w pracach  pisemnych, rozwiązane mają być starannie

 • W zadaniach z tekstem musi być opis wykonywanych czynności
 • Rachunki mają być przejrzyste
 • Odpowiedź bez żadnych obliczeń nie będzie brana pod uwagę.

2.Uczeń złapany na ściąganiu na klasówkach  lub kartkówkach otrzymuje

        ocenę 1 bez możliwości poprawy.

3.Jeśli uczeń sfałszował pracę pisemną np. poprawił po nauczycielu ocenioną pracę na swoją korzyść otrzymuje uwagę do dziennika (co wpłynie na ocenę z zachowania)i traci możliwość poprawy z tej oceny.

4. W czasie lekcji  zabrania się korzystać z telefonów , tabletów, kalkulatorów.

5. W czasie lekcji uczeń  może wyjść z sali tylko w uzasadnionych przypadkach.

6. Oceny na półrocze / koniec roku szkolnego stawiane są zgodnie ze średnią ważoną wszystkich ocen z matematyki otrzymanych przez ucznia w ciągu półrocza/ roku szkolnego i zgodnie z WSO

 • od 1,51   dopuszczający
 • od 2,51  dostateczny
 • od 3,51 dobry
 • od 4,51 bardzo dobry
 • uczeń klasy III gim i 6 sp może otrzymać ocenę celującą jeśli jest finalistą lub laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego. Uczniowie pozostałych klas muszą osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,21

7. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek przepisać brakujące notatki z lekcji ( nie wklejamy do zeszytu ksera notatek).