^ Powrót do góry

PSO - Zajęcia techniczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)
ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wymagania przedmiotowe – kryteriów oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznym w gimnazjum,
 • wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych i teoretycznych,
 • interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
 • jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,
 • wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,
 • przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy,
 • prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
 • pracuje systematycznie i efektywnie,
 • wykazuje się aktywnością na lekcjach,
 • stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach,
 • wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,
 • efektywnie współdziała w grupie,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
 • poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych,
 • przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,
 • w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
 • korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,
 • zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym,
 • jest pracowity i chętny do pracy,
 • jest przygotowany do realizacji tematu.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
 • przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,
 • pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,
 • stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,
 • rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,
 • wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,
 • zadania wykonuje z opóźnieniem,
 • pracuje niesystematycznie,
 • wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej nauce,
 • nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela,
 • nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,
 • nie wykonał testów online na platformie edukacyjne
 • nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.