41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Zarządzenie Nr 4/2021

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
DYREKTORA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w klasie 6 a i 8 a Prywatnej Szkoły Podstawowej ze względu na sytuację epidemiologiczną


Na podstawie:


1. § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


2. §1, §2 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 1 - 4 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej zarządzam, co następuje: 


  §1


  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie:


  1. 6 a w okresie od 7 grudnia 2021r do 11 grudnia 2021r,


  2. 8 a w okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 12 grudnia 2021r. (przedłużenie),


  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.


  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 6a i 8a są prowadzone hybrydowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U.2020. poz. 493).


  §2


  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


  §3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.