41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Zarządzenie Nr 5/2021

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021
DYREKTORA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w klasie 7b Prywatnej Szkoły Podstawowej

ze względu na sytuację epidemiologiczną


Na podstawie:

 


1. § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. §1, §2 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 1 - 4 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej zarządzam, co następuje: 


§1


1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 7b w okresie od 14 grudnia 2021r do 17 grudnia 2021r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.


2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 7b są prowadzone hybrydowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. poz. 493).


§2


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.