41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Zarządzenie Nr 1/2022

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
DYREKTORA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w klasie 4 a Prywatnej Szkoły Podstawowej 
ze względu na sytuację epidemiologiczną 


Na podstawie:
1. § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach;
2. Rozporządzenia MEN z 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej zarządzam, co następuje: 


§1


1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 4 a w okresie od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 4 a są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U.2020. poz. 493).


§2


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


§3


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.