41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedury zwolnień z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwień nieobecności w szkole

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).


3. Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.

 

§ 1


USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH


1. Na  początku roku szkolnego rodzice i uczniowie zostają zapoznani przez wychowawców z Procedurami Usprawiedliwiania Nieobecności i Zwalniania Uczniów z zajęć dydaktycznych.


2. Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.


3. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz do systematycznej kontroli w dzienniku elektronicznym frekwencji swoich dzieci.


4. Frekwencja uczniów sprawdzana jest do ostatniego dnia nauki, a  rodzicom jest udostępniana poprzez dziennik elektroniczny.


5. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie w dzienniku elektronicznym nieobecności ucznia na zajęciach.


6. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów jest wychowawca oddziału.


7. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych w terminie 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.


8. Możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym, w formie telefonicznej (sms) lub w formie papierowej.


9. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać okres nieobecności i okoliczności, które uniemożliwiły uczniowi uczestnictwo w zajęciach szkolnych.


10. W sytuacji zwolnień z zajęć lub usprawiedliwień budzących wątpliwości, wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów.


11. Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować wychowawcę o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w terminie do trzech dni, licząc od pierwszego dnia nieobecności. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.


12. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień wpływa na ocenę zachowania.


13. Zaniedbanie spełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 2


ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


1. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć tylko na prośbę rodziców, zawierającą formułę: „Biorę pełną odpowiedzialność prawną za  dziecko w czasie jego nieobecności w szkole”.


2. Zwolnienie musi być przedstawione wychowawcy oddziału w dzienniku elektronicznym, w formie telefonicznej (sms) lub w formie papierowej przed faktem opuszczenia zajęć przez ucznia.


3. W dniu zapowiedzianych prac pisemnych i sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów.


4. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca oddziału, w przypadku jego   nieobecności uczeń może być zwolniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, który w dzienniku elektronicznym umieszcza odpowiednią adnotację.


5. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest zwolnienie ucznia przez kontakt osobisty. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.


6. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole, wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły, zastępca dyrektora mogą  zwolnić ucznia z zajęć tylko po uprzednim powiadomieniu rodziców, którzy zapewniają opiekę w drodze do domu. W przeciwnym razie uczeń zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.


7. Uczeń może być zwolniony na prośbę nauczyciela - opiekuna uczniów reprezentujących szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach i olimpiadach. W takim przypadku  wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisują do dziennika 

elektronicznego odpowiednią informację.


8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję  o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).


9. Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego określone są w Procedurach Uzyskiwania Zwolnień z Zajęć Wychowania Fizycznego.


10. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach, które odbywają się  w środku zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przebywać w miejscu ustalonym z wychowawcą.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.