41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Geografia

Przedmiotowy System Oceniania z geografii w klasach V – VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Prace klasowe są zapowiadane  z tygodniowym wyprzedzeniem, są obowiązkowe. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie jego obowiązkiem jest zaliczenie go. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin zaliczenia pracy klasowej ustala z nauczycielem. Natomiast jeśli uczeń jest nieobecny tylko w dniu sprawdzianu zalicza go na następnej lekcji. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu. Uczeń ściągający na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.


2. Kartkówki obejmują zakres 3 ostatnich tematów, mogą być niezapowiedziane. Uczeń nieobecny ma obowiązek zaliczenia kartkówki. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.

 

3. Odpowiedzi ustne obejmują materiał również  z 3 ostatnich lekcji.

 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przy dwóch godzinach tygodniowo (klasa 7) są to dwa nieprzygotowania do lekcji, dwa braki pracy domowej czy brak zeszytu, ćwiczeniówki ( w ciągu semestru). W pozostałych klasach jest to jedno nieprzygotowanie i jeden brak pracy domowej, zeszytu, ćwiczeniówki. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma obowiązek zgłoszenia przed lekcją. Jeśli uczeń nieprzygotowany nie zrobi tego przed zajęciami, a w momencie kiedy nauczyciel wywoła go do odpowiedzi dostaje ocenę niedostateczną.


5. Obowiązkiem ucznia w razie jego nieobecności  jest uzupełnienie ćwiczeniówki lub zeszytu.

 

6. Ocenie podlegają:

 

1) odpowiedzi ustne;

 

2) prace domowe;

 

3) kartkówki;

 

4) sprawdziany;

 

5) aktywność na lekcji ( pięć „ plusów daje ocenę bardzo dobrą).

 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej stosowana będzie waga ocen:

 

1) z wagą 1:

 

a) odpowiedzi ustne;

 

b) prace domowe;

 

c) aktywność na lekcji;

 

d) kartkówki.

 

2) z wagą 2:

 

a) sprawdziany.

 

8. Punktacja z prac pisemnych:

 

1) 100% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) – celujący;

 

2) 99% - 90% ( sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) – bardzo dobry;


3) 89% - 75% - dobry;

 

4) 74% - 50% - dostateczny;

 

5) 49% - 30% - dopuszczający;

 

6) Poniżej 30% - niedostateczny.

 

9. Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje:

 

1) laureat i finalista konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym;

 

2) uczeń, który  osiągnie średnią ważoną powyżej 5,50.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.