41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII
w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Postanowienia ogólne.

 

Niniejszy system oceniania przedmiotowego jest zgodny z zapisami Statutu Szkoły dotyczącymi oceniania i klasyfikowania.

 

1) Podstawą do klasyfikowania jest obecność na co najmniej 50% zajęć oraz uzyskanie ocen, pozwalających na ustalenie oceny rocznej/półrocznej. 

 

2) Uczeń może być klasyfikowany w przypadku większej liczby nieobecności w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, wypadek losowy), o ile uzyska oceny bieżące, pozwalające na wystawienie oceny klasyfikacyjnej.

 

3) Oceny z klasówek oraz ćwiczeń praktycznych są obowiązkowe – uczeń nieobecny na klasówce/ćwiczeniu musi je zaliczyć w innym terminie, jednak nie później, niż w ciągu 2 tygodni roboczych od dnia klasówki. Nieobecność usprawiedliwiona wydłuża ten termin.


4) Oceny bieżące mogą mieć wagę 1 (praca domowa, odpowiedź ustna, aktywność, zadania dodatkowe, kartkówka, ćwiczenie praktyczne, zeszyt) lub 2 (klasówka).

 

5) Niezadowalającą ocenę z klasówki lub ćwiczenie praktycznego uczeń może poprawiać w ciągu 14 dni od terminu podania ocen ze sprawdzianu/ćwiczenia. Ma prawo do jednej próby poprawy, jednak zadania mogą mieć inny charakter, niż na właściwym sprawdzianie. Ocena z poprawy jest wpisywana, o ile jest wyższa od oceny ze sprawdzianu, jednak nie powoduje jej usunięcia. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie poprawia się.

 

6) Ocena półroczna jest brana pod uwagę przy ustalaniu oceny rocznej. Progi średniej ważonej dla poszczególnych ocen określa Statut Szkoły.

 

7) Do uzyskania oceny klasyfikacyjnej (półrocznej i rocznej) konieczne jest uzyskanie co najmniej trzech ocen bieżących – obowiązkowych w ciągu półrocza.

 

8) Uczeń może uzyskać oceny dodatkowe – np. za udział w konkursie przedmiotowym, aktywność podczas zajęć lub przygotowanie (w uzgodnieniu z nauczycielem) materiałów dydaktycznych w formie: prezentacji, filmu, projektu. W przypadku tych materiałów uczeń może przedstawić je raz w półroczu. 

 

9) Uzyskanie ocen dodatkowych nie zwalnia z obowiązku uzyskania ocen obowiązkowych za prace klasowe i ćwiczenia praktyczne.

 

10) Każdy uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, w którym zapisywane są informacje o tematyce zajęć, notatki i prace domowe. Zeszyt może podlegać ocenie.

 

11) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w ciągu półrocza. Każdy następny przypadek może skutkować ocenami niedostatecznymi, o ile nie zaszły poważne powody nieprzygotowania. Nieprzygotowanie do zajęć zgłasza się na początku lekcji.

 

12) Formy sprawdzania wiadomości to:

 

a) Odpowiedź ustna – może być niezapowiadana i obejmować zagadnienia z 3 ostatnich jednostek tematycznych (3 – 4 pytania – także z elementami ćwiczeń praktycznych);

 

b) Kartkówka – krótki, niezapowiadany wcześniej sprawdzian w formie pisemnej lub testowej, obejmujący do 3 ostatnich jednostek tematycznych;

 

c) Klasówka – sprawdzian obejmujący wiadomości z 1 do 3 działów programowych, zapowiadany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

 

d) Sprawdzian praktyczny – wykonanie zadanych ćwiczeń np. z zakresu RKO i innych działań ratowniczych;

 

e) Opracowanie tematu (pisemne prace domowe, ćwiczenia z podręcznika).

 

13) Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za niewykonanie bez poważnego uzasadnienia dobrowolnie podjętego zobowiązania lub za działania stwarzające zagrożenie dla niego, innych osób lub sprzętu.

 

14) Uczeń może przystąpić do próby poprawy proponowanej oceny półrocznej/rocznej najpóźniej do ostatniej lekcji przed dniem wystawienia ocen klasyfikacyjnych, o ile jego oceny bieżące stwarzają taką szansę.

 

15) Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę półroczną ma obowiązek zaliczyć materiał z pierwszego półrocza w terminie i formie wyznaczonych przez nauczyciela. 

 

2. Kryteria oceniania (wymagania na kolejną – wyższą ocenę obejmują wymagania dotyczące ocen niższych).


1) Celujący.


a) Umiejętności i aktywność:

 

- inicjuje dyskusje, uczestniczy w niej,

- przedstawia własne racjonalne koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć,

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą,

- odnajduje analogie, wskazuje prawidłowości, wyciąga wnioski,

- wyraża własny, twórczy i krytyczny stosunek do omawianych zagadnień,

- argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się rzetelną wiedzą,

- nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach edb oraz bieżących ocen niedostatecznych,

- pracuje systematycznie i terminowo realizuje zlecone zadania.

 

b) Wiedza: 

 

swobodnie operuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu programu nauczania, potrafi samodzielnie wnioskować i uzasadniać swoje
zdanie

 

2) Bardzo dobry.

a) Umiejętności i aktywność:

 

- sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,

- jest aktywny na lekcjach,

- bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,

- odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,

- umie pokierować zespołem rówieśników,

- terminowo zalicza ćwiczenia, prowadzi notatki.

 

b) Wiedza: 

 

- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie,

- sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin do rozwiązywania zadań z zakresu edb.

 

3) Dobry.

 

a) Umiejętności i aktywność:

 

samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji,

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych,

- samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim i średnim stopniu złożoności,

- podejmuje wybrane zadania dodatkowe,

- wykazuje aktywność podczas przynajmniej niektórych zajęć,

- poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać  potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze.

 

b) Wiedza: 

 

- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym.

 

4) Dostateczny.

 

a) Umiejętności i aktywność:

 

pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji,

- samodzielnie wykonuje proste zadania podczas zajęć,

- przejawia przeciętną aktywność.

- wykazuje właściwą postawę podczas lekcji – nie utrudnia pracy zespołowi klasowemu.

 

b) Wiedza: 

 

- opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowaniu podstawowych działań ratowniczych i zabezpieczających.

 

5) Dopuszczający.

 
a) Umiejętności i aktywność: 

przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia i zadania, wykorzystując podstawowe umiejętności,

- wykonuje zadane prace domowe,

- prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

b) Wiedza: 

 

- wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte.

 

6) Niedostateczny.

 
a) Umiejętności i aktywność: 

nie potrafi wykonać prostych poleceń i zadań nawet z pomocą kolegów lub nauczyciela,

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,

- nie przejawia chęci poprawy ocen i uzupełnienia zaległości.

 

b) Wiedza: 

 

- wykazuje braki w podstawowej wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu.

 

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.