41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).

 

§ 1


PROCEDURA POSTĘPOWANIA


1. Ustala się możliwości zwolnienia ucznia z uczestnictwa lub wykonywania określonych ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego:


1) W przypadku, gdy uczeń uskarża się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów);


2) W wyjątkowych sytuacjach (doraźnych) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w danym dniu rodzice (opiekunowie prawni) poprzez pisemną informację rodziców w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej wg wzoru (zał. nr 1), złożoną do wychowawcy oddziału lub nauczyciela wychowania fizycznego;


3) W szkole nie jest dopuszczalne zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego poprzez rozmowę telefoniczną;


4) Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, którego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń 

wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres (zał. 1 a). W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. Zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej dokonuje dyrektor szkoły;


5) Istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii (zał. 1 b). W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.


2. Opinię lekarską, o której mowa w ust. 1 pkt. 4), 5) rodzice (opiekunowie prawni) przekazują niezwłocznie do sekretariatu szkoły. Na jej podstawie dyrektor wydaje pisemne zwolnienie ucznia:


1) Z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, którego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres (zał. nr 2);


2) Z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii (zał. nr 3).


3. O zwolnieniu ucznia z zajęć, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), 5) poinformowany zostaje rodzic ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na zwolnieniu: rodzic, nauczyciel, wychowawca.


4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa na lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami ucznia w danym dniu rodzice mogą wyrazić zgodę na późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie zajęć w danym dniu przez ich dziecko na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do wychowawcy oddziału (zał. nr 4) .


5. Uczeń zwalniany z zajęć do domu w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 b ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione, w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 e ma odznaczane w dzienniku zwolnienie, którego nie wlicza się do ogólnej frekwencji.


6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub cały rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub “zwolniona”.


7. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca oddziału rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 


Załącznik nr 1

 

Skarżysko - Kamienna, dnia……………………

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego syna/córki* …………………………………………… ucznia/uczennicy* klasy ……………………………., z zajęć wychowania fizycznego 

w dniu……………………… z powodu ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................

Biorę  na  siebie pełną odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     ……………………………………………….........

                                                                                                                                                                          podpis rodzica (opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

 


Załącznik nr 1a………………………………………................                                                                                                                     .………………………..............................      
  pieczęć przychodni lekarskiej                                                                                                                               miejscowość/data

 

OPINIA LEKARSKA O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………… Data urodzenia: …………………………………..……… PESEL ……………………..… Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………...................

W związku z rozdz. 2 § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3  sierpnia  2017 r.  w  sprawie     oceniania,  klasyfikowania   i  promowania  uczniów i  słuchaczy  w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  poz.  1534)  wydaję  opinię 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia następujących ćwiczeń fizycznych:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

w okresie od dnia …………..………..… do dnia ……………………………. .

 

 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………..........

                                                                                                                                                                                      pieczęć i podpis lekarza

 


Załącznik nr 1b

                                                                                           

.…………………………………..........................                                                                                                                             ………………………………………….....

    pieczęć przychodni lekarskiej                                                                                                                                        miejscowość/data

 

OPINIA LEKARSKA O BRAKU MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA UCZNIA 

W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Nazwisko i imię ucznia:………………………………………………………………………

 

Data urodzenia: ………………………PESEL……………………..……………………….

 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………............................................................................................................................

W   związku   z  rozdz. 2 §  4   ust.   2  Rozporządzenia  Ministra   Edukacji  Narodowej 

z  dnia 3  sierpnia  2017 r.  w  sprawie     oceniania,  klasyfikowania   i  promowania  uczniów

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534) wydaję opinię o braku możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego w okresie od dnia …………..………..… do dnia ……………………………. .

 

 

                                                                                                                                                                                     …………………………………………..........

                                                                                                                                                                                          pieczęć i podpis lekarzaZałącznik nr 2                                                                                                                                                        Skarżysko – Kamienna, dnia …………………...........

Pieczęć szkoły

 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z WYKONYWANIA

OKREŚLONYCHĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę klasy ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza  o ograniczonych możliwościach wykonywania  ćwiczeń fizycznych    przez ucznia/uczennicę* na zajęciach wychowania fizycznego na czas określony od dnia…………………… roku do dnia ………………….…… roku.


Podstawa prawna:

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843),  

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373),

Zaświadczenia lekarskiego z dnia ...................................... roku.

 

 

                                                                                                                                                                                  ……………………………………………….......

                                                                                                                                                                                            podpis dyrektora

Załącznik: opinia  lekarza


Do wiadomości:

rodzice ucznia;

nauczyciel wychowania fizycznego;

wychowawca oddziału.Załącznik nr 3


                                                                                                                                                    Skarżysko – Kamienna, dnia ……………….................

Pieczęć szkoły


ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę* klasy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                                                                             (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

z  realizacji   zajęć   wychowania  fizycznego  na  podstawie   opinii   lekarza  o  braku  możliwości uczestniczenia ucznia/uczennicy* w zajęciach wychowania fizycznego na czas określony od dnia……………………… roku do dnia ……………………. roku.


Podstawa  prawna:  

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843),  

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373),

Zaświadczenia lekarskiego z dnia..................................... roku.

 

                                                                                                                                                                                  ……………………………………………….......

                                    

                                                                                                                                                         podpis dyrektora

Załącznik: opinia lekarza


Do wiadomości:

rodzice ucznia;

nauczyciel wychowania fizycznego;

wychowawca oddziału. Załącznik nr 4


                                                                                                                                                      Skarżysko - Kamienna, dnia ……………………….........

 

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku ze zwolnieniem syna/córki* ………….……………………….…………………….............

                                                                                            (imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy*  klasy  …………………….  w  okresie  od  ……………..………………  do  ……………………………………………………………  z  zajęć  wychowania fizycznego  wyrażam  zgodę  na  późniejsze  rozpoczęcie  lub  wcześniejsze  zakończenie zajęć syna/córki* w dniach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami  w danym dniu:………………………………….....………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                       (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

 

          

                                                                                                                                                                                 ……………………………………………...........

                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis rodzica)

 

 

* niepotrzebne skreślić

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.