41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Plastyka

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV – VII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

System oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.


1. KRYTERIA OCEN.


1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe:

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania,

- przejawia szczególne zainteresowania sztukami plastycznymi (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.),

- aktywnie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych,

- wykonuje w sposób kompletny, estetyczny i zgodny z tematem oraz określonymi środkami plastycznymi wszelkie zadania, ćwiczenia i prace plastyczne, ponadto chętnie eksperymentuje z technikami plastycznymi,

- bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły i regionu.


2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe:

- opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych,

- bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,

- stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne,

- sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,

- chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań),

- analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat,

- uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.


3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe:

- potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,

- zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,

- właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,

- wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach,

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne, odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami oraz wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

- aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych).


4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) Realizuje wymagania podstawowe:

- w stopniu średnim opanował materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),

- samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

- stara się utrzymać porządek w miejscu pracy, realizuje większość prac praktycznych (prace często są niestaranne i nieestetyczne),

- poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.


5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie:

- w stopniu minimalnym przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu plastyka,

- zgodne z tematem, ale nieestetycznie wykonuje prace,

- samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.


6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie realizuje wymagań podstawowych:

- mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych programem nauczania danej klasy,

- mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do pracy, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, świadomie lekceważy podstawowe obowiązki przedmiotowe i programowe,

- nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.


2. PRZY USTALANIU OCENY NAUCZYCIEL BIERZE POD UWAGĘ.


1) Indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia - wkład pracy, zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia niezbędny do realizacji określonych zadań plastycznych i innych obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

2) Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i wiadomości z teorii plastyki.

3) Pozytywną postawę wobec przedmiotu - aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przygotowanie do zajęć - przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

4) Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska - dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.


3. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU PLASTYKA.


1) Oceny wystawiane są za:

a) umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej – ćwiczenia, zadania, prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów plastycznych;

b) wiadomości z zakresu:

- znajomości wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, 

np. kreska, faktura, barwa, kontrast, walor, światło, kształt, bryła),

- wiedza o sztuce (znajomość najważniejszych epok i kierunków w sztuce, charakterystycznych twórców i dzieł na przestrzeni wieków).

c) postawę w zakresie przedmiotu - zaangażowanie, aktywność na lekcjach, organizacja pracy;

d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego.


Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

 

4. KRYTERIA OCENIANIA.


1) Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy. Prace ucznia oceniane są za:

a) zgodność pracy z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, kolorystyka, zastosowane materiały, technika);

b) trafność doboru środków artystycznego wyrazu;

c) umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną;

d) pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi;

e) stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu;

f) estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje);

g) samodzielność wykonania pracy - każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie;

h) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie wykonuje pracy, nie odda jej do oceny (jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach, to za zgodą nauczyciela może to zrobić w domu i oddać pracę na kolejnej lekcji; jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną na zajęciach planowych).


2) Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w plastycznych zajęciach pozalekcyjnych: 

a) za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym kole zainteresowań oraz za wysokie wyniki w konkursach, udział w wystawach plastycznych, należy podwyższyć uczniowi ocenę z plastyki o jeden stopień.


3) Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń/karty pracy należy wziąć pod uwagę:

a) estetykę ogólną, poprawność wykonania ćwiczeń;

b) systematyczność;

c) uwaga - ocena za zeszyt, może, ale nie musi wpływać na końcową ocenę z plastyki.


5. DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW.

 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.