41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 17.00 w dni pracy szkoły. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na stronie internetowej szkoły, bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.


2. W świetlicy obowiązuje ramowy plan dnia i Regulamin Świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na początku roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w świetlicy.


3. Rodzice zobowiązani są na początku roku szkolnego do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” oraz niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku jakichkolwiek zmian, np. informacji o stanie zdrowia, uczuleniach dziecka, numerów kontaktowych.


4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.


5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.


6. W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.


7. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych służących do komunikacji, np. smartwatch.


8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.


9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę  wyjścia ze świetlicy wychowawcy.


10. Dzieci przebywające na świetlicy odbierane są przez rodziców, osoby wymienione w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, lub w szczególnych wypadkach przez osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, o ile rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.


11. Dziecko, które wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.


12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.


13. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku, kiedy rodzic, z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godziny 1700 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznego poinformowania wychowawców świetlicy o swoim spóźnieniu.


14. W nagłych wypadkach, w celu kontaktu ze świetlicą rodzic zobowiązany jest korzystać z podanego numeru telefonu do szkoły.


15. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


16.Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec półrocza/roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.


Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.