41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedura postępowania dotycząca zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły  i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez nich na piśmie), zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.


2. Rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione), przyprowadzając rano dziecko do szkoły, osobiście powierzają je nauczycielowi – wychowawcy świetlicy. W przeciwnym razie nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.


3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do świetlicy dzieci zdrowe.


4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać na świetlicę. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły.


5. Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę do której chodzi.


6. Na początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy zobowiązani są zebrać od rodziców pisemną deklarację (Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), określającą osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.


7. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, wyrażają na to pisemną zgodę zawierającą oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.


8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy przez osoby niewymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wystawia rodzic (opiekun prawny) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna).


9. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.


10. Dziecko odbierane jest przez rodzica (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) w obecności wychowawcy świetlicy.


11. Rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) zobowiązane są do poinformowania wychowawcy  o odbiorze dziecka ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej, np. boiska szkolnego. Można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) dotarła na miejsce pobytu grupy.


12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


13. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną) ze świetlicy szkolnej do godziny 1700 należy:


1) Skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi);


2) Zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dziecku;


3) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka), należy zawiadomić policję;


4) Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.


14. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.


15. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.


16. W przypadku podejrzenia przez wychowawcę, że rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub  środków odurzających, należy:


1) Niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, pedagoga, zastępcę dyrektora szkoły lub dyrektora szkoły;


2) Nakazać osobie nietrzeźwej lub pod wpływem środków odurzających opuścić teren szkoły;


3) Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka;


4) Jeżeli rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub  środków odurzających odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka, należy wezwać policję;


5) Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.


15. W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) odmawia opuszczenia budynku szkoły lub zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca świetlicy może prosić o pomoc policję w celu stwierdzenia w/w faktu.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.