41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu "EsKaWu"

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Wolontariat - rozumie się przez bezpłatną, dobrowolną i świadomą pracę na rzecz innych, wykraczającą poza związki koleżeńsko - przyjacielsko - rodzinne.

 

2. Wolontariusz - rozumie się poprzez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

 

3. Szkolny Klub Wolontariatu #eskawu - jego działalność skierowana jest do uczniów i nauczycieli  Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej, którzy chcą bezpłatnie i bezinteresownie służyć innym ludziom.  


4. Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu  - osoby wyznaczone przez Dyrektora szkoły, bezpośrednio odpowiedzialne za organizację zadań Klubu. 

 

§2

 

Cele, sposoby i obszary działania

 

1. Celami Szkolnego Klubu Wolontariatu są:

 

1) propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły, 

2) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,

3) zaangażowanie uczniów w dobrowolne, bezpłatne  działania na rzecz potrzebujących, 

4) przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,

5) aktywizacja wolontariuszy pod kontem wykorzystywania własnych umiejętności i talentów w pracy z innymi ludźmi, 

6) rozwój postaw empatycznych w relacjach społecznych.  

 

2. Szkolny Klub Wolontariatu działa na podstawie:

 

1) Miejscem organizacji działań Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku - Kamiennej.

2) Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest  p. Anna Rokita. Koordynatorka jest dostępna dla wolontariuszy w godzinach swojej pracy.

3) Działania wolontariuszy są ustalane przez koordynatora za ich zgodą. 

4) Praca wolontariuszy w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza może odbywać się:

 

a) Na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, akcje charytatywne, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi  zaproszonymi  przez Szkolny Klub Wolontariusza. 

b) poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.

 

5) Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawuje koordynator wg. ogólnych zasad opieki nad uczniami.

 

3. Obszarami objętymi działaniem Szkolnego Klubu Wolontariatu, są:

 

1) Udział w kwestach, kiermaszach, aukcjach na rzecz osób potrzebujących.

2) Działania na rzecz pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły. 

3) Działania na rzecz środowiska lokalnego. 

 

§3

 

Wolontariusze

 

1. Wolontariuszem działającym w ramach klubu może zostać każdy uczeń lub pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej na warunkach:

 

1) Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu  przystępując do niego wyraża zgodę na respektowanie regulaminu klubu. Wolontariusz składa oświadczenie do końca września danego roku szkolnego. Ważność deklaracji trwa jeden rok. 

2) Rodzic /prawny opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na działalność swojego dziecka jako wolontariusza w momencie jego przystąpienia do klubu. 

3) Dokumentacje (pisemna zgoda wolontariusza oraz rodziców) musi być dostarczona do koordynatora Klubu.

4) Wolontariuszem Działającym w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu jest osoba biorąca aktywny i systematyczny  udział w wyznaczonych zadaniach. 

5) Wolontariuszem może zostać osoba nie należąca do Klubu jedynie w ramach akcji, w której potrzebna jest większa ilość osób, np. kwesta na wyznaczony cel, po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody od rodziców w wyznaczonych terminach. 


2. Zasady Działania Klubu Wolontariatu:   

 

1) Zakres działalności wolontariusz ustala z Koordynatorem Klubu, uwzględniając możliwości wolontariusza (forma, czas, umiejętności).

2) Praca wolontariusza nie może kolidować z zajęciami lekcyjnymi  lub utrudniać nauki. 

3) Podjęte działania wolontariusza mają charakter bezpłatny i dobrowolny.

4) Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Koordynatora lub innych członków Klubu podczas wykonywania zadania.  

5) Wyznaczone działania wolontariusz winien wykonywać sumiennie i rzetelnie, zgodnie z kodeksem wolontariuszy. 

6) Każdy z Klubowiczów ma prawo do przedstawienia własnych propozycji i inicjatyw działań woluntarystycznych. Propozycje można przedstawić koordynatorowi podczas jego dyżuru. Rozważane one będą na forum, podczas comiesięcznych spotkań.

7) Wykonanie  wyznaczonych zadań będzie weryfikowane na podstawie dzienniczka pracy wolontariusza. 

8) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkolnym Klubie Wolontariatu należy:


a) Odpowiednio wcześniej poinformować Koordynatora Klubu zamiarze rezygnacji.

b) W terminie do 3 dni złożyć pisemną deklarację rezygnacji Koordynatorowi  wraz z pisemnym potwierdzeniem od rodziców o tej decyzji. 

c) Złożenie pisemnej deklaracji jest jednoznaczne z wystąpieniem ze Szkolnego Klubu Wolontariusza.

d) W przypadku rezygnacji podjętej w trakcie roku szkolnego uczeń nie może ubiegać się o wpis na świadectwo lub inne formy nagród przewidzianych dla wolontariuszy. 

 

§4

 

Nagradzanie wolontariuszy

 

1. Nagradzanie wolontariuszy na charakter motywacyjny, podkreślający uznanie dla ich działalności. Wolontariusz może być nagrodzony w postaci:

 

1) Pochwały dyrektora na forum szkoły.

2) Dyplomu.

3) Wpisu na świadectwo wg w/w zasad.

4) Listu pochwalnego skierowanego do rodziców.

5) Innej formy wyznaczonej przez Dyrektora szkoły.

 

2. Wolontariusze wytypowani przez Koordynatora i Dyrektora szkoły otrzymają wpis na świadectwie  końcowym dot. tej działalności. Uczniowie, którzy biorą udział w jednorazowych akcjach charytatywnych lub nie są członkami Klubu, nie otrzymują wpisu na świadectwo na koniec roku. 


Uwaga!

 

1) Wolontariusz powinien mieć udokumentowane przynajmniej 30 h pracy w wolontariacie szkolnym lub pozaszkolnym w ciągu ostatnich dwóch lat nauki w szkole, aby otrzymać taki wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2) Jeśli uczeń nie był członkiem #eskawu w klasie 7, a w klasie 8 przepracował przynajmniej 30 godzin na rzecz wolontariatu, wtedy może otrzymać taki wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

3) Wolontariusz z klas 1 - 7 wykonuje rocznie przynajmniej 15 h pracy na rzecz wolontariatu. Wolontariusz z klasy 8, jeśli nie pracował w wolontariacie w poprzednich latach, jest zobowiązany przepracować 30 godzin.

4) Wolontariusz zapisuje czynności związane z wolontariatem w dzienniku aktywności Wolontariusza. Udział w akcjach poświadczają nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, opiekun #eskawu, a jeżeli akcja odbywa się poza szkołą (np. schronisko, WOŚP, Caritas), osoba odpowiedzialna za daną akcję.

5) Dzienniki aktywności należy oddać opiekunowi #eskawu do 10 czerwca danego roku szkolnego. 

 

§5


Kodeks Wolontariusza 


1. Być pewny – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.


2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.


3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.


4. Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.


5. Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągały cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.


6. Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.


7. Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 


8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego do ciebie się oczekuje.


9. Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.


10. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.  

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.