41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

RODO

 Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych :-osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa  w Skarżysku - Kamiennej, która mieści się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Słowackiego 29(dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem skarzysko@onet.eu lub listownie pod adresem 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Słowackiego 29. Inspektorem ochrony danych osobowych w naszej szkole jest Jakub Grudzień. Kontakt z inspektorem odbywa się przez sekretariat szkoły lub telefonicznie 41 25 11 344.

 

2. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Dane osobowe Twojego dziecka i Twoje pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem zapisania dziecka do szkoły, jak również w toku nauki.

 

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Podane przez Ciebie dane dotyczące Twojego dziecka i Twoje przetwarzamy w celu edukacji, pracy opiekuńczo - wychowawczej pedagoga szkolnego, realizacji zadań biblioteki szkolnej, diagnozy i terapii logopedycznej i wynikają z zadań statutowo - oświatowych szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Przetwarzamy dane Twojego dziecka w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, imiona rodziców, adres
e - mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, wykształcenie, imię, nazwisko i telefon kontaktowy do osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły, informacje o niepełnosprawności, zdjęcie, Twój podpis i podpis Twojego dziecka, informacje o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego NNW, dane dotyczące stanu zdrowia wynikające z zaistniałych w trakcie roku szkolnego wypadków uczniów.

 

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

Podstawa prawna przetwarzania danych Twojego dziecka i Twoich jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy:

 

a) dane Twojego dziecka i Twoje podane w związku z nauką przetwarzamy w celu realizacji edukacji – ten proces realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 

b) dane Twojego dziecka i Twoje związane z wizerunkiem (czyli zdjęcia lub filmy z udziałem Twojego dziecka bądź Twoim) przetwarzamy w celach promocji jednostki w ramach tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu.

 

6. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Będziemy przetwarzać dane Twojego dziecka i Twoje przez cały okres nauki i następnie przez okres 50 lat od daty ustania nauki (taki okres przechowywania danych uczniów jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy prawa oświatowego).

 

7. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Nie udostępniamy na własność danych Twojego dziecka ani Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że dane Twojego dziecka i Twoje dane związane z nauką udostępniamy:

 

1. Instytucjom państwowym w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków prawnych:

 

1) Gmina Skarżysko - Kamienna.

 

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jeżeli znajduje zastosowanie).

 

4) System Informacji Oświatowej.

 

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

2. Dostawcy usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

 

1) Firma oferująca powierzchnię dyskową i utrzymująca część naszych systemów informatycznych.

 

2) Inne szkoły, w związku z realizacją obowiązku szkolnego.

 

3) Firma obsługująca nas w obszarze IT. Dziennik elektroniczny.

 

4) Podmioty utrzymujące i serwisujące oprogramowanie, z którego korzystamy do ewidencji uczniów.

 

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

8.    W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych:

 

1) Reguła adekwatności Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

 

2) Reguła transparentności Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z danymi Twojego dziecka i Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas danych osobowych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

 

3) Reguła prawidłowości Staramy się, aby dane osobowe Twojego dziecka i Twoje w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio lub meilowo skarzysko@onet.eu

 

4) Reguła integralności i poufności Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych Twojego dziecka i Twoich.

 

5) Reguła rozliczalności Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

9.    JAKIE MASZ PRAWA?

 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał/a (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.


 Twoje prawa obejmują:

 

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy przygotowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Twoim dziecku i Tobie i przesłali je do Ciebie w formie pisemnej na wskazany adres bądź odbierzesz je osobiście.

 

2) Prawo do poprawiania danych Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych Twojego dziecka bądź Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 

4) Prawo do żądania usunięcia danych Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Twojego dziecka i Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji nauczania). W każdym przypadku jednak usuniemy dane Twojego dziecka i Twoje w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

 

5) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail lub listownie. Możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem praw Twojego dziecka i Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

10. PRAWO DO SPRZECIWU.

 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane Twojego dziecka lub Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali dane Twojego dziecka lub Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić osobiście w formie pisemnej w sekretariacie lub listownie na adres szkoły.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.