41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedury realizacji projektu edukacyjnego

1.Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu edukacyjnego w ciągu cyklu kształcenia.


2. Projekt edukacyjny jest indywidualnym lub zespołowym działaniem mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Uczeń może wyjść  z inicjatywą indywidualnego projektu, zgłaszając propozycję tematu lub temat może zostać zaproponowany przez nauczyciela.


3. Warunki i sposób realizacji projektu na poszczególnych przedmiotach.


 PRZEDMIOT UWZGLĘDNIENIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
 Język polski Tak
 Język obcy Tak
 Muzyka Tak
 Plastyka Tak
 Historia Nie
 Wiedza o społeczeństwie Tak
 Przyroda Nie
 Geografia Tak
 Biologia Nie
 Chemia Tak
 Fizyka Nie
 Matematyka Nie
 Informatyka Tak
 Technika Tak
 Wychowanie fizyczne Nie
 Edukacja dla bezpieczeństwa Nie
 Wychowanie do życia w rodzinie Nie
 Etyka Nie
 Język mniejszości narodowej lub etnicznej Tak
 Język kaszubski Nie

 

4.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:


1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego;


2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;


3) Wykonanie zaplanowanych działań;


4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


5. Udział ucznia w projekcie może mieć wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami w Szkolnym Ocenianiu. Wkład ucznia w realizację projektu jest uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym. 


6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) lub wykraczać poza te treści.


7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż tydzień i dłuższy niż rok.


8. Opiekun projektu ma za zadanie:


1) Wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie 

rezultatów projektu);


2) Ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu;


3) Udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.


9. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:


1) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu);


2) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu;


3) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

10. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.


11. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.


12. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.


13. Zakończone projekty są odnotowywane na stronie internetowej szkoły.


14. Projekty długoterminowe realizowane w konkretnym celu muszą być oceniane pod kątem efektów (ewaluacja).

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.