41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Religia

 Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasach I – VIII 

w Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku  - Kamiennej

 

1. ZASADY OGÓLNE.

 

Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:

 

1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce.

 

2) Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 

3) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

2. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE.

 

1) W klasach I - III:

 

a) Krótkie wypowiedzi ustne.

 

b) Prowadzenie  zeszytu ćwiczeń.

 

c) Ewentualne prace domowe.

 

d) Aktywność ucznia na lekcji.

 

e) Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.

 

f) Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.

 

g) Rozwijanie postaw religijnych poprzez aktywny udział w Eucharystii, nabożeństwach, udział w konkursach religijnych i w przedstawieniach oraz działalność w grupach parafialnych.

 

2) W klasach IV – VIII:

 

a) Prace pisemne (sprawdziany, testy).

 

b) Wypowiedzi ustne.

 

c) Prowadzenie  zeszytu ćwiczeń.

 

d) Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

 

e) Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.

 

f) Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.

 

g) Rozwijanie postawy religijnej poprzez udział w jasełkach, konkursach religijnych, udział w Eucharystii, adoracji, rekolekcjach, nabożeństwach, działalność w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży.

 

3. SYTUACJE OCENIANIA.

 

1) Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, poprzedzone lekcją powtórzeniową, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika).

 

2) Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie z procentowymi kryteriami punktacji:

 

a) Celujący (6)  – 100%.

 

b) Bardzo dobry (5) 90% – 99%.

 

c) Dobry (4) 75% – 89%.

 

d) Dostateczny (3) 50% – 74%.

 

e) Dopuszczający (2) 30% – 49%.

 

f) Niedostateczny (1) 0% – 29%.

 

3) Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do tygodnia.

 

4) Każda zadana praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela, choć nie musi być oceniona.

 

5) Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia (liturgia, adoracja, itp.) są ocenami wspomagającymi.

 

6) Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

 

7) Praca domowa może być: krótkoterminowa, długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

 

8) Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary i treści katechetycznych zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 

9) Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

 

a) W przypadku dysortografii:

 

- Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej.

 

b) W przypadku dysgrafii:

 

- Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach.

 

- Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

 

c) W przypadku dysleksji:

 

- Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.

 

- Wydłużanie czasu pracy.

 

- Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

 

4. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY.


1) Ocena niedostateczna:


a) Brak wiadomości programowych.


b) Brak umiejętności stosowania wiedzy.


c) Liczne błędy w przekazywaniu informacji.


d) Brak znajomości katechizmu pamięciowego.


e) Brak pracy na lekcji.


f) Brak prac domowych.


g) Brak podręcznika i zeszytu ćwiczeń lub bardzo częste nieprzynoszenie ich na lekcję.


h) Lekceważenie przedmiotu.


i) Lekceważący stosunek do wartości religijnych.


2) Ocena dopuszczająca:


a) Opanowanie koniecznych pojęć religijnych.


b) Znajomość luźno zestawionych wiadomości programowych.


c) Mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.


d) Brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk religijnych.


e) Słaba umiejętność stosowania wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.


f) Liczne błędy podczas stosowania wiadomości i przekazywania informacji,.


g) Prowadzenie zeszytu ćwiczeń (od kl. II).


h) Problemy ze znajomością katechizmu pamięciowego.


i) Kilkakrotny brak prac domowych.


j) Sporadyczny brak aktywności podczas lekcji.


k) Sporadyczny brak podręcznika lub zeszytu na lekcji.


l) Poprawny stosunek do religii.


3) Ocena dostateczna:


a) Opanowanie łatwych, niezbędnych wiadomości, postaw i umiejętności.


b) Opanowanie podstawowych, połączonych logicznie treści programowych z religii.


c) Poprawnie rozumienie podstawowych uogólnień.


d) Wyjaśnianie ważniejszych zjawisk religijnych z pomocą nauczyciela.


e) Umiejętność stosowania wiadomości dla celów praktycznych przy pomocy nauczyciela.


f) Niewielkie i nieliczne błędy w przekazywaniu informacji.


g) Podstawowa znajomość katechizmu pamięciowego.


h) Systematycznie prowadzony zeszyt ćwiczeń z niewielkimi brakami (od kl. II).


i) Systematycznie odrabiane prace domowe z niewielkimi brakami.


j) Systematyczna praca z podręcznikami w domu i na lekcji.


k) Przeciętna pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.


l) Postawa prospołeczna względem innych uczestników lekcji.


ł) Szacunek do religii.


4) Ocena dobra:


a) Opanowanie materiału programowego z religii.


b) Uporządkowana wiedza religijna.


c) Poprawne wyjaśnianie zjawisk religijnych.


d) Poprawne stosowanie wiedzy religijnej.


e) Dobra znajomość katechizmu pamięciowego.


f) Systematycznie prowadzony i uzupełniany zeszyt ćwiczeń.


g) Systematycznie odrabiane prace domowe.


h) Systematyczna praca z podręcznikami w domu i na lekcji.


i) Dobra aktywność na lekcjach.


j) Zainteresowanie przedmiotem.


k) Postawa prospołeczna względem innych uczestników lekcji. 


l) Szacunek do religii. 


5) Ocena bardzo dobra:


a) Spełnienie wymagań określonych w zakresie oceny dobrej.


b) Opanowanie pełnego zakresu wiedzy, umiejętności i postaw określonego programem.


c) Bardzo dobrze uporządkowana wiedza religijna.


d) Umiejętność samodzielnego stosowania wiedzy w praktyce i teorii.


e) Pełna znajomość katechizmu pamięciowego.


f) Wzorowo prowadzony zeszyt ćwiczeń i odrabiane prace domowe.


g) Duża aktywność na lekcjach.


h) Pilność, systematyczność, zainteresowanie przedmiotem.


i) Postawa odpowiedzialności.


j) Dawanie świadectwa wyznawanej wiary.


6) Ocena celująca:


a) Spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobrą.


b) Opanowanie materiału przeznaczonego dla danej klasy w stopniu wykraczającym poza ocenę bardzo dobrą.


c) Rozwiązywanie zadań dodatkowych na sprawdzianach i w podręczniku.


d) Reprezentowanie szkoły w konkursach o tematyce religijnej.


e) Posiadanie wiedzy religijnej wykraczającej poza zakres materiału, wynikającej z uczęszczania na dodatkowe zajęcia związane z wychowaniem religijnym.


f) Poszerzanie swojej wiedzy religijnej poza szkołą poprzez pracę samodzielną bądź z rodzicami.


g) Przygotowanie dodatkowych prac domowych z religii.


h) Zaangażowanie w życie parafii poprzez działanie w grupach parafialnych.

 

5. ZASADY POPRAWIANIA OCEN.


1) Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych z wyjątkiem ocen za pracę indywidualną i grupową na lekcji oraz ocen z aktywności.

 

2) Uczniowie nie mogą poprawiać ocen wyższych niż dobra.


3) Termin poprawy oceny ustala nauczyciel. Nie może być to czas krótszy niż 1 tydzień od daty poinformowania ucznia o ocenie.


4) W przypadku ucznia, któremu nie udało się poprawić oceny na wyższą nauczyciel może nie wziąć pod uwagę oceny z poprawy.


6. USTALENIA KOŃCOWE.


1) Uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.


2) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w związku z brakiem pracy domowej, brakiem zeszytu lub innych pomocy potrzebnych do lekcji lub nieprzygotowaniem do odpowiedzi ustnej. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i kartkówek. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić w ciągu pierwszych 5 minut lekcji.


3) Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi odpowiednio wcześnie, w terminie określonym w Statucie szkoły. Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub końcoworoczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę – rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie, w terminie określonym w Statucie szkoły.


4) Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w SO.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.