41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Nasz statut

STATUT 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

(tekst jednolity na dzień 4 stycznia 2024 roku)Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1.    Podstawą prawną nadania Statutu jest:
       1)    Art. 84 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 oraz z 2023 r., poz.1234);
       2)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r., .poz. 900, 1672, 1718);
       3)    Rozporządzenie MEN z dn.29 czerwca 2017r.(Dz. U z dn. 5 lipca 2017r.);
       4)    Rozporządzenie MEN z dn.14 luty 2017r.(Dz.U. z dn. 14 luty 2017r.);

§ 2

1.    Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku - Kamiennej jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
2.     Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - Anna Grudzień.
3.    Siedziba Szkoły Podstawowej mieści się w Skarżysku – Kamiennej ul. Słowackiego 29.
4.    Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.
5.    Statut Szkoły Podstawowej jest podstawowym aktem prawnym regulującym jego działalność.
6.    (uchylony)
7.    (uchylony)
8.    Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
9.    W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
10.  Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 
       i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

1.    Szkoła używa pieczęci następującej treści:

„Prywatna Szkoła Podstawowa”
26-110 Skarżysko - Kamienna
Ul. Słowackiego 29
NIP 663178 46 75
Tel/fax 41 25 11344

Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Szkole może zostać nadane imię:
       1)    szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i samorządu
               uczniowskiego szkoły.
3.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4.    Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
       1)    Biblioteki;
       2)    sali gimnastycznej;
       3)    boisk i urządzeń sportowo - rekreacyjnych;
       4)    pomieszczeń administracyjno - gospodarczych;
       5)    pracowni komputerowej;
       6)    świetlicy szkolnej.
Zasady korzystania z wyżej wymienionych pomieszczeń określają odrębne regulaminy.
5.    Szkoła realizuje zestaw programów nauczania zgodny z Podstawą Programową dla ośmioklasowej Szkoły 
       Podstawowej oraz program profilaktyczno - wychowawczy, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze
       wychowawczym i profilaktycznym.
6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, a w szczególności bezpiecznych
       warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkoły  i teren szkolny  są objęte monitoringiem wizyjnym.
7.    Monitorowanie wizyjne stanowi środek uzupełniający i wspierający istniejący w szkole system dyżurów
       i obowiązujących procedur zapewniania bezpieczeństwa osobom przebywającym w szkole.
8.    Obraz z bieżącego monitoringu może być udostępniony wyłącznie za zgoda dyrektora bądź organu prowadzącego.
9.    Zasady wejścia i wyjścia ze szkoły określa odrębny regulamin. Uczeń wchodząc do szkoły powinien używać pastylki
       dostępowej.
10.  W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
11.  W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym tylko pod opieką nauczyciela.

Rozdział II
Cele i zadania Prywatnej Szkoły Podstawowej

§ 4

Celem i zadaniem Prywatnej Szkoły Podstawowej jest:
1.    dobro ucznia jako nadrzędna idea;
2.    zapewnienie zgodności działalności dydaktyczno-wychowawczej z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami
       zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
       i Politycznych jak również Konwencji Praw Dziecka;
3.    wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie wiedzy ogólnej o kulturze i świecie przyrody;
4.    zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego poprzez kształtowanie samodzielnego myślenia,
       wartościowania, stawiania i rozstrzygania problemów, jak i chęci twórczego i odpowiedzialnego podejścia do własnego
       rozwoju;
5.    umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
6.    osiągnięcie przez uczniów wysoce moralnej postawy, poszanowania godności innych bez względu na ich światopogląd,
       narodowość i wyznanie;
7.    przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu demokratycznego społeczeństwa;
8.    umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka
       polskiego oraz własnej historii kultury;
9.    pielęgnowanie tradycji polskiej szkoły i tworzenie własnej tradycji;
10.  zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
11.  wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów poprzez:
       1)    włączenie rodziców w działalność szkoły (konsultowanie decyzji dotyczących ich dzieci);
       2)    integrowanie działań szkoły i rodziców;
       3)    efektywną komunikację szkoła - dom oraz dom - szkoła;
       4)    dostarczanie rodzicom informacji oraz propozycji rozwiązywania problemów wychowawczych;
12.  stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów;
13.  powiadomienia rodziców ucznia o zatasowaniu wobec niego kary lub przyznanej nagrodzie.

§ 5

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w  szczególności:
1.    dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
2.    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych,
        czasowych i przestrzennych itp.;
3.    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
4.    traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny,
       prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
5.    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
6.    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej naukę religii, zgodnie
       z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci;
7.    kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu
       słownictwa uczniów, a wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela;
8.    przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania
       umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
       informacyjno - komunikacyjnych, na zajęciach z rożnych przedmiotów;
9.    przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
10.  zapewnianie efektywnego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
11.  skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na 
       wcześniejszych etapach edukacyjnych.

§ 6

Sposoby realizacji zadań Szkoły
1.    Podejmowanie takich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które kierowane są dobrem ucznia,
       troską o jego zdrowie, poszanowaniem godności osobistej i jego bezpieczeństwa.
2.    Umożliwianie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych.  
3.    Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości
       korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.
4.    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
5.    Współpracę wszystkich nauczycieli w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego
       wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
6.    Problemy rozwiązywane są poprzez:
       1)    tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole;
       2)    niwelowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;
       3)    Budowanie pozytywnego obrazu siebie;
       4)    wzbudzanie w uczniach poczucia budowanie pozytywnego obrazu siebie;
7.    naukę ćwiczenia zachowań asertywnych odpowiedzialności za własne zdrowie;
8.    wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia;
9.    wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

§ 7

Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości organizacyjnych i finansowych
w szczególności poprzez:
1.    sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
       nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;
2.    pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów; przestrzeganie zasad
       organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3.    systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia
       uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń;
4.    zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga i pielęgniarki;
5.    promocję i ochronę zdrowia, sprawowanie w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 8

Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
1.    podczas zajęć edukacyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2.    podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury, na podstawie planu oraz zasad organizacyjno-porządkowych dyżurów;
3.    opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
       sprawują wyznaczeni nauczyciele.

§ 9

1.    Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na wdrażaniu i respektowaniu obowiązujących w szkole
       ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ujętych w Regulaminie Szkoły (załącznik 1) i regulaminie
       wycieczek szkolnych (załącznik2).

Rozdział III
Organy Prywatnej Szkoły Podstawowej
§ 10

1.    Organami Szkoły Podstawowej są:
       1)    Organ prowadzący;
       2)    Dyrektor;
       3)    Zastępca Dyrektora;
       4)    Rada Pedagogiczna;
       5)    Rada Rodziców - jeżeli została powołana przez dyrektora w porozumieniu z Rodzicami;
       6)    Samorząd Uczniowski - jeżeli został utworzony przez uczniów.

§ 11
Organ prowadzący

1.    Organ prowadzący w osobie Anny Grudzień jest naczelnym organem kontrolnym, nadzorującym działania wszystkich
       pozostałych organów Szkoły Podstawowej.
2.    Organ prowadzący:
       1)    zapewnia warunki działania Szkoły Podstawowej;
       2)    współuczestniczy w wyposażaniu szkoły w niezbędne środki;
       3)    zatwierdza coroczny budżet;
       4)    powołuje i odwołuje dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
       5)    zmienia i zatwierdza zmiany w odpowiednich regulaminach;
       6)    zatwierdza wysokość czesnego;
       7)    podejmuje decyzje w nadzwyczajnych sprawach finansowych;
       8)    prowadzi i nadzoruje inwestycje.

§ 12
Dyrektor Szkoły

1.    Dyrektor w ramach powierzonej mu funkcji:
       1)    reprezentuje szkołę na zewnątrz;
       2)    dba o prestiż i tworzy wizję przyszłości Prywatnej Szkoły Podstawowej;
       3)    opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
              a)    program dydaktyczny, wychowawczo - profilaktyczny,
              b)    arkusz organizacyjny,
              c)    preliminarz budżetowy z określeniem wysokości czesnego.
       4)    dba o systematyczne poprawianie warunków organizacyjnych, materialnych i  technicznych;
       5)    zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
       6)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; sprawuje wewnętrzny nadzór     
              pedagogiczny w celu systematycznego doskonalenia pracy nauczycieli;
       7)    dba o zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
       8)    egzekwuje przestrzeganie bezpieczeństwa i dyscypliny pracy;
       9)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą i majątkiem Prywatnej Szkoły Podstawowej;
       10)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników, określa zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli
              oraz innych pracowników Prywatnej Szkoły Podstawowej;
       11)    powołuje v - ce dyrektora i określa jego kompetencje;
       12)    nadzoruje i odpowiada za prowadzenie dokumentacji;
       13)    decyduje o trybie przyjmowania uczniów oraz zmiany przez nich klasy;
       14)    na wniosek Rady Pedagogicznej dokonuje skreślenia z listy uczniów;
       15)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
       16)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
       17)    odpowiada za właściwą organizacje i przebieg egzaminu w klasie 8 szkoły;
       18)    dopuszcza do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników,
                materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
       19)    podaje do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku
                szkolnego;
       20)   zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych w ustawie Prawo
                oświatowe;
       21)  organizuje odpowiednie warunki nauczania uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
                nauczania;
       22)  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
       23)  organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy
                prawa;
       24)  ustala na podstawie ramowego planu nauczania szkolny plan nauczania, w tym tygodniowy wymiar godzin
                poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym.
2.    Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
       niebędących nauczycielami należy w szczególności:
         1)    decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
         2)    decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
                pracownikom szkoły;
         3)    występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
                pracowników szkoły;
         4)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie 
                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
         5)    sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole;
         6)    tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
         7)    zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
         8)    zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych
                 i opiekuńczo - wychowawczych,
         9)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
         10)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
         11)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono 
                wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
         12)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o
                wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

§ 13

Zastępca Dyrektora

1.    Zastępca dyrektora w ramach powierzonej mu funkcji:
       1)    realizuje  ustalone pensum godzin dydaktycznych;
       2)    sporządza tygodniowy  plan zajęć i plan dyżurów nauczycieli;
       3)    organizuje  zastępstwa  za nieobecnych nauczycieli;
       4)    rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
       5)    organizuje  i nadzoruje  przebieg egzaminu ósmoklasisty;
       6)    sprawuje  nadzór pedagogiczny;
       7)    współpracuje z nauczycielami w zakresie organizacji wycieczek i wyjść na zawody sportowe i inne;
       8)    współdziała  w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu realizacji podstawy programowej, programu
              wychowawczo - profilaktycznego, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły;
       9)    organizuje  nauczanie  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
       10)  dokonuje  oceny pracy nauczycieli w ramach przydziału;
       11)  realizuje  uchwały rady pedagogicznej objętych zakresem czynności;
       12)  śledzi  przepisy  prawa oświatowego i przepisy  wykonawcze  dotyczące funkcjonowania szkoły;
       13)  na bieżąco informuje  dyrektora szkoły o problemach kadrowych i organizacyjnych występujących w szkole;
       14)  wykonuje  inne  zadania  wynikające  z działalności statutowej szkoły i zlecone  przez dyrektora.

§ 14
Rada Pedagogiczna

1.    W szkole działa jedna Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele oraz dyrektor Prywatnej
       Szkoły Podstawowej.
2.    Rada Pedagogiczna wraz z dyrektorem jest organem odpowiedzialnym za realizację programu dydaktyczno -
       wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a  także jest organem opiniodawczo - doradczym dyrektora.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej.
4.    Rada Pedagogiczna:
       1)    realizuje plan pracy Prywatnej Szkoły Podstawowej;
       2)    zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
       3)    podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
       4)    przedstawia dyrektorowi wnioski o przyznanie nagród i ukaranie uczniów, w tym skreślenia z listy uczniów;
       5)    opiniuje przyznanie uczniom indywidualnego toku lub programu nauczania;
       6)    zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez  Radę Szkoły;
       7)    ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
5.    Posiedzeniom Rady Pedagogicznej przewodniczy dyrektor lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
6.    Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.
7.    Obrady Rady Pedagogicznej są tajne i protokołowane.
8.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
       członków Rady.
9.    Rada Pedagogiczna akceptuje zarządzenia dyrektora, a w szczególności zarządzenia o dyscyplinarnym skreśleniu
       z listy uczniów, nagradzaniu lub ukaraniu ucznia, jeżeli wcześniej wniosek o nagrodzeniu lub ukaraniu ucznia nie został
       przez Radę Pedagogiczną przedstawiony.
10.  Do realizacji swoich zadań Rada Pedagogiczna może powoływać komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich
       prac. Przewodniczącego komisji lub zespołu powołuje dyrektor.

§ 15
Rada Rodziców

1.    Rada Rodziców może być powoływana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2.    Rada jest organem reprezentującym społeczność rodziców.
3.    Rada Rodziców jest organem doradczym, współpracującym z dyrektorem i  Radą Pedagogiczną.
4.    Zasady wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i tryb pracy Rady ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 
       Rodziców.

§ 16
Samorząd Uczniowski

1.    Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej.
2.    Zasady wyboru oraz tryb pracy Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny
       ze Statutem Prywatnej Szkoły Podstawowej.
3.    Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów
       i własnymi możliwościami organizacyjnymi.
4.    Organizowanie działalności wymaga porozumienia z dyrektorem Prywatnej Szkoły Podstawowej.
5.    Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we
       wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
       1)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 
              i stawianymi wymaganiami;
       2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
       3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
              a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
       4)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
       5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
              potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
       6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział IV
Społeczność Prywatnej Szkoły Podstawowej.

§ 17
Uczniowie

1.    Uczniowie przyjmowani są do szkoły na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
2.    Uczniowie są podmiotem działalności Prywatnej Szkoły Podstawowej i stanowią najważniejszą część społeczności
       szkolnej.

§ 18
Prawa ucznia

1.    Uczniowie mają prawo do:
       1)    poszanowania godności, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz bezpiecznych warunków nauki;
       2)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy;
       3)    zindywidualizowanej nauki gwarantującej wysoki poziom nauczania;
       4)    wszechstronnego rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań;
       5)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
       6)    opieki wychowawczej i korzystania z pomocy psychologicznej,
       7)    aktywnego uczestniczenia i współorganizowania życia  szkoły;
       8)    powoływania Samorządu Uczniowskiego i organizacji współpracujących z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
       9)    odpoczynku podczas przerw;
       10)  udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych;
       11)  uwzględniania przez nauczyciela opinii PPP;
       12)  znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
       13)  pomocy ze strony nauczyciela w przypadku wystąpienia trudności.

§ 19
Obowiązki ucznia.

1.    Uczniowie mają obowiązek:
       1)    przestrzegania prawa szkolnego;
       2)    chronienia własnego życia i zdrowia;
       3)    przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;
       4)    przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych;
       5)    stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;
       6)    dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
       7)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
       8)    dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;
       9)    zasad higieny osobistej i higieny otoczenia;
       10)  starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;
       11)   systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;
       12)   aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych:
                a)    pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
                b)    dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
                c)    niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
       13)    uzupełniania braków wynikających z absencji.

§ 20
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1.    Rodzice/prawni opiekunowie informują pisemnie dyrektora szkoły o naruszeniu praw ucznia ze szczegółowym     
       uzasadnieniem swojego stanowiska.
2.    Dyrektor szkoły zwołuje zespół wychowawczy, na posiedzeniu którego rozpatrywane jest podanie. 
3.    O wynikach pracy zespołu dyrektor informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów zainteresowanych uczniów
       w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia skargi.

§ 21
Nagrody

1.    Za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
       1)    pochwała wychowawcy na forum klasy;
       2)    pochwała dyrektora na forum szkoły;
       3)    dyplomy i nagrody rzeczowe za uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem, za znaczące osiągnięcia w konkursach
               i zawodach międzyszkolnych;
       4)    list gratulacyjny do rodziców.
2.    Nagrody i wyróżnienia zgodne z rozporządzeniem MEN wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen
       i świadectwie.
3.    Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia
       uczniów.
4.    Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach
        szkolnych.
5.    Uczeń otrzymuje dyplom za trzy pierwsze miejsca w konkursach szkolnych.
6.    Rodzice ucznia mają prawo wnieść zastrzeżenie do przyznanej nagrody, kierując pismo do Dyrektora szkoły z podaną           
       argumentacją.
7.    Dyrektor odpowiada pisemnie na zastrzeżenia Rodziców do przyznanej nagrody.

§ 22
Kary

1.    Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną
        szkodę.
2.    Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku
       elektronicznym w postaci uwagi (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do Regulaminu Szkoły).
3.    Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i innych regulaminów, nieprzestrzeganie zarządzeń organów
       szkoły, a także za każde naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowane opinią lub odpowiednim
       orzeczeniem, na ucznia lub na określoną grupę uczniów może zostać nałożona odpowiednia kara.
4.    Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może zostać nałożona przez odpowiednią instancję według następującej
       gradacji:
       1)    upomnienie ustne wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły; 
       2)    w przypadku przewinienia, które znacząco łamie Regulamin Szkoły, powtarza się, uwłacza godności drugiej osoby
              lub stanowi zagrożenie zdrowia lub życia następuje natychmiastowy wpis uwagi do dziennika i wezwanie rodziców;
       3)    upomnienie pisemne wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły - wpis uwagi do dziennika
              lekcyjnego;
       4)    wezwanie rodziców ucznia na rozmowę;
       5)    nagana Dyrektora szkoły;
       6)    skreślenie ucznia z listy uczniów.

§ 23

1.    Podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów  z pominięciem gradacji kar może być:
       1)    rażące okazywanie lekceważenia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;
       2)    kradzież lub świadome niszczenie mienia innych osób lub mienia społecznego;
       3)    poważne wykroczenie przeciw zasadom bezpieczeństwa oraz normom Statutu;
       4)    świadome lub uporczywe demoralizowanie innych przez słowa, gesty, uczynki i publikacje, a także przez gorszący
              dla innych stosunek do obowiązków szkolnych;
       5)    stosowanie wobec innych osób agresji;
       6)    poważne zakłócenie porządku publicznego poza szkołą, udokumentowane przez organa do tego powołane;
       7)    spożywanie na terenie szkoły lub w trakcie wyjść i wycieczek szkolnych napojów alkoholowych, narkotyków,
              środków odurzających, dopalaczy i  palenie papierosów.
2.    Z wnioskiem do Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić rodzice uczniów, Rada
       Pedagogiczna.
3.    Dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku nieprzestrzegania
       Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i w przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia wcześniej ukaranego inną karą. 
4.    Dyrektor Szkoły pisemnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 
5.    Rodzic/prawny opiekun ucznia ma prawo do wniesienia odwołania do Organu Prowadzącego Szkołę w ciągu 7 dni
       roboczych od daty zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów. Organ Prowadzący Szkołę rozpatruję odwołanie 
       w ciągu 5 dni roboczych i pisemnie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o podjętej decyzji.

§ 24
Nauczyciele i wychowawcy

1.    Nauczycielem Prywatnej Szkoły Podstawowej jest osoba, z którą dyrektor podpisał umowę o pracę lub umowę cywilno-
       prawną powierzając jej obowiązki nauczyciela.
2.    Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy Kodeksu Pracy, ustawa o systemie oświaty z dnia
       7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (z późniejszymi
       zmianami).
3.    Nauczyciele są zobowiązani do:
       1)    odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych
               i pozalekcyjnych oraz obozów i wycieczek szkolnych;
       2)    troski o dobro ucznia, poszanowania jego godności oraz podmiotowego traktowania ucznia;
       3)    dbałości o prestiż i wysoki poziom nauczania w Prywatnej Szkole Podstawowej;
       4)    realizowania programu nauczania zgodnie z planem dydaktycznym i podstawami programowymi zatwierdzonymi
              przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
       5)    wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności oraz zainteresowań;
       6)    bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów;
       7)    przeprowadzania lekcji zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określonym przez dyrektor;
       8)    wykonywania obowiązków dydaktyczno-opiekuńczych powierzonych przez dyrektora w  określonym roku
              szkolnym;
       9)    pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora;
       10)  przedstawieniu dyrektorowi szkoły rozkładu nauczania przedmiotu;
       11)  rzetelnego prowadzenia dokumentacji dydaktycznej;
       12)  uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
       13)  bieżącego informowania rodziców uczniów o postępach w nauce oraz informowania ich o grożących ocenach
              niedostatecznych najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego;
       14)  doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy oraz wprowadzania autorskich 
               programów służących lepszemu wykształceniu i  wychowaniu uczniów;
       15)  dbałości o pomoce dydaktyczne i majątek szkoły;
       16)  dotrzymania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej;

       17)  dostępności w szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom konsultacji według potrzeb:

               a) nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

               b) udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny;

               c) konsultacje mogą być grupowe i indywidualne;

               d) szczegółowy harmonogram dla uczniów/wychowanków i ich rodziców jest ustalany w każdym roku szkolnym i 
                    podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców;

               e) konsultacje wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi zamiaru obecności.

4.    Nauczyciele mają prawo do:
       1)    warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktyczno - wychowawczego;
       2)    podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zgłaszania i realizowania autorskich programów nauczania;
       3)    szacunku poglądów i przekonań.

§ 25
Wychowawcy

1.    Wyznaczeni przez dyrektora  nauczyciele pełnią funkcję wychowawcy klasy.
2.    Do obowiązków wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami klasy, a w szczególności:
       1)    tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uczniów i procesowi uczenia się;
       2)    integrowanie społeczności klasy;
       3)    rozwiązywanie konfliktów w klasie.
3.    Wychowawca klasy realizuje swoje zadania przez:
       1)    indywidualną opiekę nad każdym wychowankiem;
       2)    planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających
               jednostki i integrujących klasę;
       3)    ustalanie treści i form zajęć na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy;
       4)    koordynowanie działań wychowawczych z innymi nauczycielami uczącymi jego klasę;
       5)    utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów, informowanie ich o niepowodzeniach i problemach szkolnych
              i współdziałanie z nimi w wychowaniu.
4.    Wychowawca wystawia oceny z zachowania ucznia i informuje o nich uczniów i ich rodziców zgodnie z procedurami
       zawartymi w SO.
5.    Wychowawca prowadzi zebrania z rodzicami uczniów klasy.
6.    Wychowawca odpowiada za bieżącą dokumentację klasy, tj. za prawidłowość wpisów do dzienników lekcyjnych,
       arkuszy ocen uczniów oraz wypełnia świadectwa szkolne uczniów.
7.    Wychowawca klasy (oraz nauczyciele uczący) diagnozuje potrzeby uczniów, ustala formy udzielania pomocy we         
        współpracy z dyrektorem szkoły i zespołem wychowawczym.

§ 26
Rodzice

1.    Rodzice uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej mają prawo do:
       1)    utworzenia Rady Rodziców;
       2)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych;
       3)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
              egzaminów;,
       4)    otrzymywania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
              w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych;
       5)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
       6)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
       7)    znajomości wszystkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole,
       8)    stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, spotkania takie
              nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał;
       9)    zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami;
       10)  wglądu w prace pisemne swoich dzieci na zasadach określonych w SO;
       11)  zwolnienia swojego dziecka z zajęć lekcyjnych/szklonych na pisemną lub osobistą prośbę.
2.    Rodzice są zobowiązani do:
       1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
       2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
       3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
       4)    informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego
              przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego
              w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo za granicą);
       5)    do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny
              poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;
       6)    zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły
              i w czasie jego powrotu;
       7)    pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły;
       8)    systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy;
       9)    współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacjom i innymi
              przejawami patologii społecznej;
       10)  terminowego usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole – w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły.
3.    Rodzice mają obowiązek terminowego uiszczania zobowiązań finansowych w  wysokości i terminie ustalonym przez
       organ prowadzący szkołę.
4.    W przypadku nie wywiązywania się przez rodziców ucznia ze zobowiązań finansowych dłużej niż miesiąc dyrektor
       szkoły po uprzednim poinformowaniu rodziców może dokonać skreślenia z listy uczniów.

Rozdział V
Organizacja pracy Prywatnej Szkoły Podstawowej.
§ 27

Zasady działalności szkoły

1.    Prywatna Szkoła Podstawowa jest szkołą ośmioletnią, w której nauka z przedmiotów obowiązkowych odbywa się
       w oparciu o podstawy programowe ustalone przez MEN.
2.    Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 
       1)    pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej;
       2)    drugi etap edukacyjny – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
3.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły,
       opracowany przez dyrektora.
4.    Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział liczący w klasach I - VIII do 20 osób; 
       w wyjątkowych przypadkach np. rodzeństwa w szkole, przyczyn zdrowotnych dopuszczalne jest przekroczenie
       maksymalnej liczby uczniów za zgodą dyrektora szkoły.
5.    Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę.
6.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7.    Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując
       ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
8.    Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
        tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły uwzględniający możliwości uczniów i zasady ochrony
        zdrowia i higieny pracy.
9.    Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym. 
10.  Szkoła stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministerstwo Edukacji
       Narodowej. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
       a także śródroczna ocena klasyfikacyjna są ustalone w sposób określony tak jak oceny roczne w Szkolnym Ocenianiu.
11.  Szkolne Ocenianie opracowuje Rada Pedagogiczna, a nauczyciel przedmiotu opracowuje Przedmiotowy System
       Oceniania.
12.  O promowaniu  do klasy programowo wyższej i o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o
       potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną, decyduje Rada
       Pedagogiczna, uwzględniając postanowienia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym.
13.  Terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego oraz ferii zimowych i  letnich są zgodne z terminami ustalanymi
       dla szkół publicznych. W przypadku, gdy ferie zimowe przypadają w  dwóch ostatnich terminach, ostatni piątek stycznia
       jest końcem I semestru.
14.  Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
        z tym, że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni). 
15.  W dniach, o których mowa w ust.13, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. 
16.  Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 
        (z wyłączeniem zajęć edukacyjnych pod nadzorem nauczyciela, podczas których telefon jest pomocą dydaktyczną).

       1) Uczniowie, których rodzice pisemnie zadeklarowali posiadanie przez dziecko telefonu komórkowego, oddają na       
            pierwszej godzinie lekcyjnej telefon do szkolnego depozytu.

       2) Nauczyciel, który prowadzi pierwszą lekcję, zbiera telefony do drewnianej skrzynki i po zakończonej lekcji znosi telefony do
            metalowej, zamykanej na klucz szafy.

       3) Po zakończeniu lekcji uczniowie odbierają telefony osobiście. Uczniowie uczęszczający na koła zainteresowań lub na
            świetlicę, odbierają urządzenia po zakończeniu wszystkich zajęć dodatkowych.

       4) Uczeń, który mimo obowiązku oddania telefonu do depozytu zostanie przyłapany na posiadaniu telefonu (bez względu na
            to czy z niego korzysta czy nie), będzie miał obniżoną o jeden stopień w dół ocenę z zachowania na semestr lub na koniec 
            roku szkolnego.

        5) W przypadku, gdy nauczyciel zauważy u ucznia telefon, który powinien być oddany do depozytu na pierwszej lekcji,
             odbiera uczniowi uprzednio przez niego wyłączony telefon i odnosi go do szafy depozytowej. Po taki telefon musi zgłosić
             się osobiście rodzic, a fakt odebrania urządzenia, będący jednocześnie złamaniem całkowitego zakazu używania
             telefonów w szkole, będzie odnotowany w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi negatywnej.

         6) W przypadku powtórnego naruszenia zakazu używania telefonów, uczniowi obniża się ocenę z zachowania o kolejny
              stopień w dół. Fakt ten również odnotowuje się, jako uwagę negatywną w dzienniku elektronicznym.

17.(uchylony)

18.(uchylony)

19.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.
20.  Uczeń niepełnosprawny ma możliwość pobierania nauki w szkole zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
        i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
21.  Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na warunkach
       określonych w odrębnych przepisach. Umożliwia dzieciom i młodzieży  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
       zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. 
22.  Szkoła zapewnia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
       1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
       2)    warunki do nauki, środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
              oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
       3)    zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
               w publicznych, szkołach i placówkach;
       4)    inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
              psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne;
       5)    integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
       6)    przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
23.  Szkoła nie przyjmuje uczniów niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku ze względu brak możliwości
       na dostosowaniu ciągów komunikacyjnych.
24.  Kształcenia nauczania ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się w oparciu o indywidulany program
       edukacyjno - terapeutyczny.

§ 28
Formy pracy szkoły

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym
       oraz wycieczki, wyjazdy, obozy organizowane przez szkołę. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
2.    Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów
       informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo -       
       lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
3.    W szkole realizowana jest podstawa programowa nie tylko w trakcie lekcji, ale również podczas   wycieczek, wyjść ze
       szkoły, zajęć pozalekcyjnych, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych organizowanych przez różne instytucje
       wspomagające oświatę.
4.    Do form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, do których
       zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego w danym roku szkolnym należą:
       1)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
              a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych
                     zajęć edukacyjnych;
              b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
                     włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
       2)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
       3)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
       4)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
       5)    konsultacje indywidualne.
5.    W Szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii na życzenie rodziców/ opiekunów prawnych/
       bądź samych uczniów. 
       1)    Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
       2)    Uczniom nie uczęszczającym na lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę.
6.    W Szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych wychowanie do życia w rodzinie;
       1)    udział ucznia w zajęciach edukacyjnych nie jest obowiązkowy;
       2)    uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację
               z udziału ucznia w zajęciach;
       3)    uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”,   
               szkoła zapewnia opiekę;
       4)    zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie
              szkoły przez ucznia.
7.    Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest:
       1)    dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
       2)    poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;
       3)    świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
       4)    świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej. 
8.    Uczniowie nie będący obywatelami polskimi, podlegający obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo
       znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki , mają prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki języka
       polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez jeden rok szkolny.

§ 29
Formy współdziałania szkoły z rodzicami

1.    Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
2.    Funkcjonowanie szkoły oparte jest na aktywnym uczestniczeniu uczniów, nauczycieli i rodziców w procesie
       dydaktyczno - wychowawczym.
3.    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki,
       dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
       informacji.
4.    Rodzic ma wgląd do dziennika elektronicznego i możliwość bieżącego zapoznawania się z ocenami oraz uwagami
       pozytywnymi i negatywnymi związanymi z zachowaniem i działalnością społeczną swojego dziecka.
5.    W szkole są organizowane cykliczne spotkania z rodzicami, nie mniej niż 2 w semestrze, w trakcie których
       wychowawcy informują rodziców o postępach w nauce i o zachowaniu ich dzieci. 
6.    Rodzic może po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu na
       spotkanie, celem wyjaśnienia wątpliwości. 
7.    Z zasadami oceniania, statutem szkoły, programem profilaktyczno - wychowawczym,  rodzice są zapoznawani na
       pierwszym zebraniu klasowym, a  uczniowie na pierwszej lekcji wychowawczej w danym roku szkolnym.

§ 30
Egzamin ósmoklasisty

1.    W klasie ósmej przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.
2.    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby
       ukończyć szkołę. Tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu jest regulowany poprzez Rozporządzenia MEN z dnia
       1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz wytycznymi
       CKE w danym roku szkolnym. 
3.    Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
4.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
       1)    nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
       2)    przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów; przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu
              lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole.
5.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty
       z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na
       udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu
       ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
6.    Uczeń albo absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może
       przystąpić do: 
       1)   egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – w warunkach i formie
              dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego
              ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 31
Świetlica szkolna

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich   rodziców (prawnych opiekunów),
       organizację  dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, szkoła organizuje świetlicę.
2.    Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły. Zajęcia świetlicowe odbywają się
       w odpowiednich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt i pomoce naukowe. Świetlica prowadzi dożywianie dla
       wszystkich chętnych uczniów.
3.    Odpłatność za korzystanie świetlicy szkolnej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
       z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej
       opieki.
4.    Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły przestrzegając zasady
       5 dniowego tygodnia pracy nauczyciela.
5.    Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych określa dyrektor szkoły stosownie do
       potrzeb.
6.    Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele - wychowawcy.
7.    Do zadań świetlicy należy:
       1)    organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
       2)    organizowanie   gier   i   zabaw  ruchowych   oraz   zajęć   z   wychowania   fizycznego w pomieszczeniach i na
              powietrz;,
       3)    organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia i zamiłowania zwłaszcza: plastyczne, muzyczne, teatralne;
       4)    kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
       5)    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

§ 32
Biblioteka szkolna

1.    Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, która jest jedną z pracowni
       szkolnych.
2.    Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą
       dyrektora szkoły. 
3.    Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
       1)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
       2)    korzystanie ze zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę;
4.    Biblioteka szkolna stwarza warunki do utrwalania, pogłębiania oraz rozszerzania wiadomości i umiejętności uczniów
       nabywanych zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, rozwijania ich zainteresowań, uzdolnień.
5.    Biblioteka pomaga nauczycielom w rozwijaniu u uczniów aktywności i samodzielności myślenia, przygotowuje do
       czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, wyrabianiu
       wrażliwości na treść i formę książki, kształtowaniu  zamiłowań czytelniczych.

§ 33
Pedagog szkolny

1.    W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2.    Zadania pedagoga szkolnego:
       1)    prowadzenie działalności zgodnie ze Statutem;
       2)    analizowanie we współpracy z wychowawcami klas:
              a) warunków rozwoju i nauki uczniów;
              b) określania potrzeb rozwojowych uczniów;
              c) określania indywidualnych potrzeb uczniów;
              d) określenia trudności w rozwoju i uczeniu się dzieci i młodzieży;
       3)    współpraca z Radą Pedagogiczną, dyrekcją szkoły i Radą Rodziców (ustalenie zadań wychowawczych
               i opiekuńczych wspierających rozwój dzieci i młodzieży, stosownie do rozpoznanych potrzeb);
       4)    inicjowanie i organizowanie pomocy dzieciom mającym trudności w rozwoju i uczeniu się;
       5)    pomoc wychowawcom klas w organizowaniu współpracy z rodzicami:
              a) pedagogizacja rodziców;
              b) rozmowy indywidualne z rodzicami;
              c) porady - zajęcia integracyjne;
       6)    współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
       7)    współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki
               i wychowania (analiza podejmowanych działań);
3.    Pedagog szkolny ma obowiązek prowadzenia:
       1)    dziennika pracy;
       2)    dokumentacji uczniów objętych różnymi formami opieki i pomocy specjalistycznej na terenie szkół;
       3)    ewidencję rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie i rodzin zastępczych - uczniów uczęszczających
              do szkoły;
       4)    udzielania pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych;
       5)    wspierania swoimi działaniami rozwoju psychologicznego i psychofizycznego uczniów.
4.    Dwa razy w roku pedagog szkolny (po I i II semestrze) zdaje Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności.
5.    Jak każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.

Rozdział VI
Pomoc pedagogiczno - psychologiczna
§ 34

1.    Pomoc pedagogiczno - psychologiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb
       rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia.
2.    Pomoc pedagogiczno - psychologiczna udzielana rodzicom ucznia i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców
       i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
       wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§35

1.    Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2.    Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści.
3.    Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności:
       1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
       2)    określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
       3)    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
               i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
       4)    podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia
              efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
       5)    współpraca z poradnią w zakresie oceny funkcjonowania uczniów oraz w zakresie oceny efektów działań
              podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
4.    Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
       1)    rodzicami uczniów;
       2)    Prywatną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Dobre Miejsce”.

Rozdział VII
Szkolne Ocenianie

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 oraz z 2023 r., poz.1234);
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1672, 1718);

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
       i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1534);
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
        uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373).

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie oceniania, i klasyfikowania i promowania
        uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1780).

§ 36
Założenia ogólne Szkolnego Oceniania

1.    Ocenianiu podlegają:
      1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia:
             a)    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
                     w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie
                     programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole                                               programów nauczania;
       2)    zachowanie ucznia;
              a)    ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów
                     danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
                     obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

§ 37

Szkolne Ocenianie (SO) ma na celu:
1.    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2.     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się
       dalej uczyć;
3.    udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju;
4.    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5.    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
       zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6.    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§38

Szkolne Ocenianie obejmuje:
1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
       i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2.    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3.    ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
       oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w SO;
4.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5.    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
       klasyfikacyjnej zachowania;
6.    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
       edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7.    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach
       w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 39

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
       klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2.    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3.    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

§ 40

1.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
       o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
       przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne (śródroczne i roczne, oraz końcowe).
3.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób
       określony w Statucie Szkoły.
4.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
       egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących rocznej oceny klasyfikacyjnej i inna ocena ucznia, jest udostępniana
       uczniowi lub jego rodzicowi.
6.    Ocena pełni funkcję wspierającą rozwój ucznia. Nauczyciel ocenia to, co uczeń wie, rozumie, umie, potrafi, a nie to,
       czego się jeszcze nie nauczył.

§ 41

Klasyfikacja
1.    W czasie roku szkolnego przeprowadzana jest klasyfikacja śródroczna w styczniu, a roczna w czerwcu.
2.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych
       w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
3.    Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich
       przedmiotów obowiązkowych, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4.    Klasyfikowanie śródroczne polega na:
       1)    Podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg. sześciostopniowej skali
              ocen zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen;
       2)    Ustaleniu oceny zachowania według zasad zawartych w rozdziale X.

§ 42

Ogólne kryteria ustalania ocen w klasach I - III
1.    Ocena semestralna i roczna w klasach I - III jest oceną opisową.
2.    Oceny bieżące z poszczególnych edukacji  są wystawiane w dzienniku elektronicznym  w postaci ocen cyfrowych od
       1 do 6.
3.    Ocena semestralna przedstawiana jest rodzicom w postaci karty oceny ucznia i szerzej uzasadniana ustnie przez
       nauczyciela wychowawcę. Ocena roczna jest opisowa, drukowana z dziennika elektronicznego i wpinana do arkusza
       ucznia.
4.    Szczegółowe kryteria oceniania w klasach I - III ustalają nauczyciele kształcenia zintegrowanego.
5.    Oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, w dzienniku elektronicznym oceny wstawiane są cyfrowo, a ocena
       opisowa występuje na koniec roku.

§ 43

Ogólne kryteria ustalania ocen w klasach IV - VIII.
1.    Celujący (z testów, kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych 100%):
       1)    wiedza na bardzo wysokim poziomie wymagań programowych;
       2)    pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich bazie operowanie treściami programowymi;
       3)    samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą w teorii i praktyce. Umiejętność rozwiązywania trudnych
               zadań i problemów;
       4)    posługiwanie się poprawnym językiem, bogatym w słownictwo. Swoboda w posługiwaniu się terminologią
              naukową;
       5)    udział w konkursach przedmiotowych i odnoszenie sukcesów, duża aktywność na lekcjach i kołach zainteresowań;
       6)    systematyczność i dokładność w pracy i nauce.

2.    Bardzo dobry (z testów, kartkówek, sprawdzianów i prac domowych 90 % - 99 %):
       1)    wiedza na wysokim poziomie wymagań programowych;
       2)    pełne rozumienie wiadomości programowych;
       3)    samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą w teorii i praktyce. Umiejętność rozwiązywania zadań i problemów
              o wysokim stopniu trudności;
       4)    poprawny język, bogate słownictwo, swobodne posługiwanie się terminologią w zakresie materiału objętego
              programem nauczania;
       5)    udział w konkursach  przedmiotowych, aktywność na lekcjach;
       6)    systematyczność i dokładność w pracy i nauce.

3.    Dobry:
       1)    wiedza na poziomie spełniającym wymagania programowe (75% - 89%)
       2)    pełne zrozumienie wiadomości programowych przy niewielkiej pomocy nauczyciela;
       3)    sprawne posługiwanie się wiedzą w teorii i praktyce inspirowane przez nauczyciela. Umiejętność rozwiązywania
              zadań i problemów o średnim poziomie trudności;
       4)    poprawny język, posługiwanie się podstawową terminologią, dopuszczalne drobne usterki językowe;
       5)    aktywny udział w lekcji, włączanie się w zajęcia lekcyjne;
       6)    staranność i dokładność w pracy i nauce.
4.    Dostateczny:
       1)    wiedza na poziomie podstaw programowych (50% materiału programowego);
       2)    poprawne rozumienie treści programowych;
       3)    posługiwanie się wiedzą w teorii i praktyce przy pomocy nauczyciela. Umiejętność rozwiązywania praktycznych
              zadań i problemów;
       4)    posługiwanie się językiem zbliżonym do potocznego, dopuszczalne zakłócenia w spójności wypowiedzi;
       5)    mała aktywność na lekcja;
       6)    mała staranność i dokładność w pracy i nauce.
5.    Dopuszczający:
       1)    wiedza na poziomie niższym niż podstawy programowe, lecz pozwalająca na kontynuację nauki (30% materiału
              programowego);
       2)    poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela;
       3)    niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i praktyce;
       4)    ubogie słownictwo, używanie tylko języka potocznego;
       5)    sporadyczna aktywność na lekcji;
       6)    częste nieprzygotowanie się do zajęć szkolnych.
6.    Niedostateczny:
       1)    wiedza na poziomie niższym niż podstawy programowe, nie pozwalająca na dalszą kontynuację nauki (poniżej
              30%materiału programowego);
       2)    niepełne rozumienie treści programowych mimo znacznej pomocy nauczyciela;
       3)    brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce;
       4)    rażąco ubogie słownictwo, brak spójności wypowiedzi, nie przestrzeganie podstawowych zasad gramatycznych;
       5)    brak aktywności na lekcji;
       6)    sporadyczne przygotowanie do lekcji.

§ 44

1.    Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali ocen:
       stopień             skrót literowy              oznaczenie cyfrowe
      celujący                     cel                                         6
   bardzo dobry              bdb                                        5
        dobry                       db                                          4
    dostateczny              dost                                        3
  dopuszczający            dop                                         2
  niedostateczny           ndst                                        1

2.    Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
       1)    pisemne prace klasowe;
       2)    pisemne kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe;
       3)    testy wiadomości i umiejętności;
       4)    prace długoterminowe (badania wyników nauczania, itp.);
       5)    rozwiązywanie problemów;
       6)    aktywność na lekcjach;
       7)    praca w grupie, zachowanie.
3.    Oceniając testy i sprawdziany punktowane stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali
       procentowej:
Klasy I - VIII
1)    100%            (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedź ustna)     - celujący
2)    99% - 90%    (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedź ustna)     - bardzo dobry
3)    89% - 75%                                                                                                 - dobry        
4)    74% - 50%                                                                                                 - dostateczny
5)    49% - 30%                                                                                                 - dopuszczający
6)    Poniżej 30%                                                                                              - niedostateczny
4.    Oceny przyjmują następującą wagę:
       1)    Oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, pracę w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne, wypowiedź
               pisemna z języka obcego - mają wagę1;
       2)    Oceny długookresowe -za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania
               - mają wagę 2.
5.    Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:
średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający
średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny
średnia ważona powyżej 3,5 - dobry
średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry
6.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma średnią ważoną do 1,5. 
7.    Ocenę celującą otrzymuje:
        1)    laureat i finalista konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane
               z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym;
        2)    uczeń, który z danego przedmiotu osiągnie średnią ważoną powyżej 5,50;
        3)    uczeń, który jest jednocześnie uczniem szkoły artystycznej, może otrzymać ocenę celującą z przedmiotów
               artystycznych - muzyka i plastyka;
        4)    uczeń, który brał udział w konkursach teatralnych, muzycznych i innych oraz był zaangażowany w działalność kół
               artystycznych w szkole, przygotowywał uroczystości i imprezy szkolne i klasowe, może otrzymać ocenę celującą
               z przedmiotów artystycznych.
8.    O wystawieniu oceny celującej uczniom wymienionym w punkcie 2,3,4 decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
9.    Uczeń, który jest laureatem konkursu szkolnego otrzymuje cząstkową ocenę celującą (z wagą 2).

§ 45

1.    Minimalna ilość ocen cząstkowych potrzebnych do wystawienia oceny semestralnej i rocznej, wynosi, z:
       1)    Języka polskiego – 5;
       2)    Języków obcych - 5;
       3)    Matematyki – 5 ;
       4)    Wychowania fizycznego – 4;
       5)    Pozostałych przedmiotów – 3.
2.    Procedura poprawiania ocen ze sprawdzianów winna zakończyć się na 2 tygodnie przed klasyfikacją roczną.
3.    Szczegółowe kryteria oceniania ustalają przedmiotowe systemy oceniania.
4.    Oceniając ucznia z przedmiotów artystycznych i zajęć wychowania fizycznego należy wziąć pod uwagę zaangażowanie
       ucznia.
5.    Na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel wychowawca ma
       obowiązek poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną.
6.    Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca jest zobowiązany
       poinformować rodziców ucznia o przewidywanych ocenach ze wszystkich zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym
       zgodnie z propozycją w dzienniku elektronicznym i ocenie zachowania;
      1)    jeżeli w ciągu dwóch tygodni do posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej średnia ucznia ulegnie pogorszeniu, nauczyciel
             ma obowiązek wystawić ocenę niższą niż proponowana.

§ 46

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny
1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do
       ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
       przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
       1)    możliwe jest klasyfikowanie ucznia z zajęć technicznych i zajęć artystycznych gdy okres zwolnienia nie jest zbyt
              długi.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3.    Usprawiedliwienia powinny być dostarczone do wychowawcy sukcesywnie, najpóźniej w ciągu tygodnia od daty
       powrotu ucznia do szkoły.
4.    Przy nieobecności ucznia trwającej więcej niż dwa tygodnie rodzic (prawny opiekun) obowiązany jest powiadomić
       szkołę o przyczynie nieobecności.
5.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców
       (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
       1)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
       2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7.    Pisemną prośbę o egzamin przedstawia uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) dyrektorowi szkoły najpóźniej
       tydzień od daty zawiadomienia rodzica.
8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia , o którym mowa w pkt.6 ust.2 przeprowadza się tylko
       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem:
       1)    egzamin klasyfikacyjny z plastyki ,muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim
              formę zadań praktycznych.
10.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) z zastrzeżeniem:
        1)    egzamin może się odbywać najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
        2)    uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn
                usprawiedliwionych, ma możliwość przystąpienia do niego w dodatkowym  terminie.
11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 5 i 6 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
       w obecności , wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych .
12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
       szkoły. 
W skład komisji wchodzą :
       1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;
       2)    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem , o którym mowa w ust. 6 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć
       edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14.  Rodzice ( prawni opiekunowie) składają pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu. Prośba musi zawierać
       informację jakiej  oceny oczekują rodzice i uczeń z egzaminu w celu ustalenia zakresu wymagań edukacyjnych.
15.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
16.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
        1)    imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.11, a w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2- skład
               komisji;
        2)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;
        3)    zadania / ćwiczenia / egzaminacyjne;
        4)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
17.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
       załącznik do arkusza ocen ucznia.
18.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
       klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”.
19.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna /śródroczna/ ocena
       klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 /egzamin sprawdzający/
       i w § 13 /egzamin poprawkowy/.
20.  Ustalona przez wychowawcę roczna/ semestralna / ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 32 ust.3
       pkt 2.  

§ 47

Egzamin sprawdzający
1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/
       semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
       niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
       1) zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2.    Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu. Prośba musi zawierać
       informację jakiej  oceny oczekują rodzice i uczeń z egzaminu w celu ustalenia zakresu wymagań edukacyjnych.
3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna / semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
       zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny, dyrektor szkoły
       powołuje komisję, która:
      1)    w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 
             wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjna
             z danych zajęć edukacyjnych, sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia
             zastrzeżeń; termin ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
      2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania
             zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.    Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
5.    W skład komisji wchodzą:
       1)    w przypadku rocznej / semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
               a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
                  komisji;
              b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
              c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
        2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
              a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze;
              b) wychowawca klasy;
              c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
              d) pedagog;
              e) psycholog;
              f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
              g) przedstawiciel rady rodziców.
6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust 5 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub
       w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
       prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje
       w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.    Ustalona przez komisję roczna/ semestralna / ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
       klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
       ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
       w wyniku egzaminu poprawkowego.
8.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       1)    w przypadku rocznej/ semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:
              a)    skład komisji;
              b)    termin sprawdzianu;
              c)    zadania sprawdzające;
              d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
       2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
              a)    skład komisji;
              b)    termin posiedzenia komisji;
              c)    wynik głosowania;
              d)    ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.
9.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego
       przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 48

Egzamin poprawkowy
1.    Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć artystycznych, zajęć
       technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zajęć praktycznych.
3.    Dyrektor Szkoły ma obowiązek wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć
       dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin jest przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich
4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisji powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
       1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
       2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
       3)     nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust4 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
       szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
       prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje
       w porozumieniu 
6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       1)    skład komisji;
       2)    termin egzaminu poprawkowego;
       3)    pytania egzaminacyjne;
      4)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.
7.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
8.    Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 
       egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu
       poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może
       do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 49

Terminy i sposoby informowania uczniów i rodziców o ocenach szkolnych.
1.    W szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny, do którego wejście mają rodzice 
       i uczniowie, więc na bieżąco rodzic ma informację jaką ocenę uczeń otrzymał, z jakiego zakresu materiału i jaką wagę
       ma dana ocena. 
2.    Dziennik informuje, zaznaczając czerwonym kolorem uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną.
3.    Dziennik informuje na bieżąco, jaką średnią ocen uzyskał uczeń z danego przedmiotu. Średnia przeliczana jest na
       oceny semestralne, roczne i końcowe według ustalonych kryteriów, z którymi wychowawca zapoznaje rodziców na
       pierwszym zebraniu klasowym.
4.    Dodatkowo na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną uczeń otrzymuje od wychowawcy informację na piśmie
       o zagrożeniu oceną niedostateczną, którą ma w określonym terminie podpisać rodzic. W przypadku niedostarczenia
       informacji przez ucznia, wychowawca informuje rodzica listem poleconym, telefonicznie poprzez SMS lub korzystając
       z dziennika elektronicznego.
5.    Przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych stanowi odzwierciedlenie osiągnięć
       i postępów ucznia w dniu jej ustalania. W związku z tym śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna może być
       w pewnych przypadkach niższa niż przewidywana, jeżeli uczeń przestał wypełniać wymagania na ocenę
       przewidywaną, a w szczególności:
       1)    nie czyni odpowiednich postępów w nauce;
       2)    (uchylony)
       3)    (uchylony)
6.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Rodzic może zapoznać się
       z nimi w trakcie Dnia Otwartego Szkoły lub w innym dniu po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem danego   
       przedmiotu.
7.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
       sprawdzającego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
       rodzicom. Dokumentacja udostępniana jest w obecności dyrektora szkoły lub nauczyciela określonego przedmiotu,
      a w przypadku egzaminów również w obecności nauczyciela członka komisji.

§50

Zasady i tryb przeprowadzania prac pisemnych
1.    Za pracę pisemną uznaje się  test wiadomości, pisemną pracę długoterminową, obejmującą szerszy zakres treści
       przeprowadzony z całą klasą, sprawdzian wiadomości, wypracowanie klasowe, testy diagnozujące, testy badające
       efekty kształcenia, oraz kartkówki. 
2.    Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.
3.    Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
4.    Uczeń powinien być poinformowany o rodzaju pracy pisemnej (test wyboru, test uzupełnienia, test gramatyczny,
       dyktando, wypracowanie klasowe i inne).
5.    Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, a przedstawi usprawiedliwienie, to
       może uzgodnić termin jej napisania indywidualnie z nauczycielem. 
6.    Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę pisemną w terminie dwóch tygodni.
7.    Poprawa ocen z prac klasowych jest dobrowolna. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z wszystkich prac klasowych
       i sprawdzianów w półroczu, w terminie 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela. Uczeń może poprawić
       ocenę niższą od oceny bardzo dobrej.
8.    (uchylony)
9.    Do dziennika elektronicznego wpisywane są tylko te oceny, które są wyższe od uzyskanych pierwotnie i tylko te brane
       są pod uwagę do średniej ważonej na semestr i koniec roku. Uczeń może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów
       i prac klasowych, z wyjątkiem takich sprawdzianów jak: testy czytania ze zrozumieniem, wypracowanie klasowe, testy
       badania wyników nauczania. Ocena wyższa niż uzyskana pierwotnie jest wpisywana w dzienniku w miejsce
       poprzedniej oceny.
10.  Sprawdziany pisemne są zapowiadane, z co najmniej 1 - tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można
       zaplanować uczniom maksymalnie trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę
       uczniów ) sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego
       wpisuje w dzienniku elektronicznym stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już
       w danym tygodniu 3 sprawdzianów.
11.  Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności,
       wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny.
12.  Z informatyki obowiązuje indywidualne sprawdzenie wiadomości z danego działu w formie pisemnej oraz indywidualnie
       zaliczenie przy komputerze. Pracę swoją uczeń zapisuje na komputerze, na którym pracuje.
13.  O sprawdzianach przeprowadzanych w celu zbadania wyników nauczania z przedmiotu należy powiadomić uczniów na
       początku semestru, w którym sprawdzian będzie przeprowadzony.
14.  Kartkówki, to prace pisemne trwające maksimum pół jednostki lekcyjnej i obejmujące materiał nie więcej niż z trzech
       lekcji. Są niezapowiedziane i nie podlegają poprawie.
15.  Kartkówki służą nie tylko ocenianiu uczniów, ale są informacją dla nauczyciela, czy uczniowie opanowali materiał
       w takim stopniu, że mogą zrozumieć dalsze zagadnienia.
16.  W przypadku, gdy połowa klasy otrzymała oceny niedostateczne i dopuszczające z kartkówki, nauczyciel nie wstawia
       uczniom ocen i jest zobowiązany powtórzyć i uzupełnić dany materiał i powtórnie sprawdzić stopień opanowania.
17.  Uczeń, który ściąga w trakcie jakiejkolwiek pracy pisemnej otrzymuje uwagę negatywną, odnotowana w dzienniku
        elektronicznym.
18.  Uczeń, który w trakcie zapoznawania się z wynikami swoich prac pisemnych fałszuje je, otrzymuje uwagę wpisaną do
       dziennika, co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.

§ 51

Tryb ustalania ocen zachowania

1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w  szczególności:
       1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
       2)    Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
       3)    Dbałość o honor i tradycje szkoły.
       4)    Dbałość o piękno mowy ojczystej.
       5)    Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
       6)    Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
       7)    Okazywanie szacunku innym osobom.
2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
       1)    wzorowe
       2)    bardzo dobre
       3)    dobre
       4)    poprawne
       5)    nieodpowiednie
       6)    naganne
3.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
       1)    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
       2)    Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4.    Przewidywana końcowa ocena zachowania musi zostać podana do wiadomości rodziców na dwa tygodnie przed
       posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
5.    Wychowawca wraz z pozostałymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, wypełnia tabele dotyczącą propozycji ocen
       zachowania wszystkich uczniów. Tabela zawiera również propozycję samooceny ucznia oraz propozycje oceny innych
       uczniów. 
6.    Śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania stanowi odzwierciedlenie osiągnięć i postępów ucznia w dniu
       jej ustalania. W związku z tym śródroczna lub roczna ocena zachowania może być w pewnych przypadkach niższa niż
       przewidywana, jeżeli uczeń przestał wypełniać kryteria oceny przewidywanej, a w szczególności:
       1)    nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
       2)    ma szkodliwy wpływ na środowisko szkolne.
       3)    naraża bezpieczeństwo lub zdrowie swoje lub innych.
       4)    nie szanuje mienia szkoły lub innych osób.
       5)    niegodnie zachowuje się w szkole lub poza nią.
       6)    nie spełnia wymagań dotyczących kultury osobistej.
       7)    przestał spełniać wymagania dotyczące frekwencji i spóźnień.
7.    Ustalona ocena zachowania jest oceną półroczną i nie ma wpływu na ocenę kolejnego półrocza.
8.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 52

Zachowanie
1.    Zachowanie ucznia ocenia się w 5 kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych
       kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów
       i innych członków społeczności szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów
       w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad określonych w ustaleniach końcowych. 
2.    Stosunek do nauki 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń:

 

Ilość punktów                                                                                           Charakterystyka zachowania ucznia


          4                                                             Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.: bierze udział w konkursach i osiąga
                                                                         w nich sukcesy (uwzględniając indywidualne predyspozycje), które są udokumentowane
                                                                         wpisem do dziennika. Jest przygotowany do lekcji - ma potrzebne pomoce szkolne
                                                                         i bierze aktywny udział w lekcji. Zalicza prace klasowe w pierwszym terminie
                                                                         z wyjątkiem przypadków losowych.


          3                                                            Jest przygotowany do lekcji – ma potrzebne pomoce szkolne i wypełnia polecenia
                                                                         nauczyciela. Zalicza prace klasowe w pierwszym terminie   wyjątkiem przypadków
                                                                         losowych. Stara się rozwijać własne uzdolnienia i zainteresowania. Bierze udział
                                                                         w konkursach (uwzględniając indywidualne predyspozycje), które są udokumentowane
                                                                         wpisem do dziennika.


           2                                                            Sporadycznie zdarza się uczniowi być nieprzygotowanym do lekcji. Zalicza prace
                                                                          klasowe w przewidzianym terminie. Zwykle wypełnia polecenia nauczyciela.


           1                                                            Często jest nieprzygotowany do lekcji. Zdarza mu się nie zaliczać w terminie prac
                                                                          klasowych. Nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych.


           0                                                             Lekceważy obowiązki szkolne. Nie zalicza w terminie prac klasowych. Nie wypełnia
                                                                          poleceń nauczyciela.

 

3.    Frekwencja


Ilość punktów                                                                                           Charakterystyka zachowania ucznia


           4                                                             Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i ma maksymalnie 2 spóźnienia.


           3                                                             Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ale ma spóźnienia  
                                                                           /do 3 w semestrze/.


           2                                                             Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych ale ma spóźnienia/od 4do 8 w semestrze/.


           1                                                             Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych ale ma spóźnieni                                        
                                                                           /od 8 do 10 w semestrze/.


           0                                                             Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia /3 godziny w semestrze/ i nagminnie
                                                                           spóźnia się. 

 

4.    Takt i kultura osobista. Dbałość o wygląd zewnętrzny.


Ilość punktów                                                                                            Charakterystyka zachowania ucznia


           4                                                              Uczeń jest zawsze taktowny, grzeczny, prezentuje wysoką kulturę słowa i nienaganne 
                                                                            maniery, jest życzliwy w stosunku do otoczenia. Troszczy się o higienę osobistą
                                                                            i estetyczny wygląd. Na uroczystościach szkolnych  ma zawsze  uroczysty strój
                                                                            szkolny (biała bluzka/koszula oraz ciemna spódnica/spodnie), zachowuje się
                                                                            stosownie do sytuacji. Nie ma uwag negatywnych.


            3                                                              Uczeń jest zwykle taktowny, grzeczny, prezentuje wysoką kulturę słowa i nienaganne
                                                                             maniery, jest życzliwy w stosunku do otoczenia. Troszczy się o higienę osobistą
                                                                             i estetyczny wygląd. Na uroczystościach szkolnych  ma zwykle  uroczysty strój
                                                                             szkolny (biała bluzka/koszula oraz ciemna spódnica/spodnie), zachowuje się
                                                                             stosownie do sytuacji. Ma nie więcej niż 1 uwagę negatywną.


            2                                                               Uczeń stara się zachowywać grzecznie i taktownie. Sporadycznie zdarza się uczniowi
                                                                              nietaktowne zachowanie lub użycie mało kulturalnego słownictwa (w sytuacjach
                                                                              emocjonalnych).Ma nie więcej niż 2 uwagi negatywne.


            1                                                                Uczeń często bywa niekulturalny, nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów
                                                                              w rozmowach, bywa konfliktowy, zaczepia młodszych, ignoruje dorosłych ma 3 - 4
                                                                              uwagi negatywne.


            0                                                                Uczeń zwykle jest nietaktowny, arogancki, używa wulgaryzmów, jest agresywny,
                                                                               wywołuje konflikty, nawet nie stara się o zachowanie kultury, ma powyżej 4 uwag
                                                                               negatywnych.

 

5.    Poczucie odpowiedzialności, postawa moralno - społeczna.


Ilość punktów                                                                                           Charakterystyka zachowania ucznia


            4                                                                 Uczeń zawsze dotrzymuje terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu
                                                                                zadań, dobrowolnie podejmuje różnorodne prace, wykazuje inicjatywę, reaguje na
                                                                                nieodpowiedzialne zachowanie innych, czuje współodpowiedzialność za wyniki
                                                                                pracy zespołu klasowego. Chętnie pomaga kolegom (np. udostępnia materiały
                                                                                z lekcji nieobecnym kolegom), jest życzliwy wobec innych osób. Zawsze posiada
                                                                                zmienne obuwie i odpowiedni strój szkolny. Podejmuje inicjatywę w innych formach
                                                                                aktywności szkolnej lub pozaszkolnej np. wolontariat, przygotowanie uroczystości
                                                                                szkolnych, itp. Uczeń zawsze postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy
                                                                                zła, nie uchybia godności własnej i innych, szanuje własną i cudzą pracę, mienie
                                                                                publiczne i prywatne.


             3                                                                 Uczeń zwykle dotrzymuje terminów, wywiązuje z powierzonych mu zadań,
                                                                                dobrowolnie podejmuje różnorodne prace, wykazuje inicjatywę, reaguje na
                                                                                nieodpowiedzialne zachowanie innych, czuje współodpowiedzialność za wyniki
                                                                                pracy zespołu klasowego. Pomaga kolegom (np. udostępnia materiały z lekcji
                                                                                nieobecnym kolegom), jest życzliwy wobec innych osób. Zwykle posiada zmienne
                                                                                obuwie i odpowiedni strój szkolny. Podejmuje inicjatywę w innych formach
                                                                                aktywności szkolnej lub pozaszkolnej np. wolontariat, przygotowanie uroczystości
                                                                                szkolnych i klasowych. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone
                                                                                przejawy zła, stara się nie uchybić godności własnej i innych, szanuje własną i cudzą
                                                                                pracę, mienie publiczne i prywatne.


             2                                                                 Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze
                                                                                wywiązuje się z powierzonych mu zadań, rzadko przejawia własną inicjatywę lub
                                                                                aktywność, czasami trzeba zwrócić mu uwagę. Zdarza się, że uczeń nie posiada
                                                                                zmiennego obuwia i stosownego stroju. Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie
                                                                                postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie
                                                                                zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności innej osoby, naraził na
                                                                                nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze,
                                                                                uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego.


              1                                                                Uczeń często nie dotrzymuje terminów, niechętnie i niestarannie wykonuje
                                                                                powierzone mu prace i zadania, ma lekceważący stosunek do obowiązków i zasad,
                                                                                nie zawsze reaguje na zwrócenie uwagi. Często nie posiada zmiennego obuwia
                                                                                i stosownego stroju. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady
                                                                                uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej
                                                                                i innych członków społeczności szkolnej, świadomie narusza normy współżycia.


               0                                                               Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych mu
                                                                                prac i zadań, unika ich, nie przejawia żadnej inicjatywy, często jego zachowanie
                                                                                stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo  i nie zmienia swojej postawy
                                                                                mimo zwracanych mu uwag. Notorycznie nie zmienia obuwia i przychodzi do szkoły
                                                                                w niestosownym stroju. Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości,
                                                                                uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności innych, nie widzi
                                                                                potrzeby szanowania pracy oraz własności, wchodzi w konflikt z prawem.


6.    Postawa wobec nałogów i uzależnień, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych osób.


Ilość punktów                                                                                           Charakterystyka zachowania ucznia


              4                                                                 Nie ma żadnych nałogów, troszczy się o własne zdrowie. Swoją postawą promuje 
                                                                                 zdrowy tryb życia. Zachowuje zasady bezpieczeństwa.


              3                                                                 Nie ma żadnych nałogów, troszczy się o własne zdrowie. Zwykle swoją postawą
                                                                                  promuje zdrowy tryb życia. Zachowuje zasady bezpieczeństwa.


              2                                                                 Stwierdzono, że palił papierosy spożywał napoje energetyczne i alkoholowe.
                                                                                 Czasami nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. Swoim zachowaniem nie naraża
                                                                                 zdrowia innych.


              1                                                                 Uczeń pali papierosy (w tym e – papierosy) lub spożywa napoje energetyczne
                                                                                  i substancje odurzające na terenie szkoły. Często nie zachowuje zasad
                                                                                  bezpieczeństwa, naraża zdrowie swoje i innych.
              0                                                                 Uczeń nałogowo pali papierosy (w tym e-papierosy), pije alkohol, zażywa narkotyki
                                                                                  i inne środki odurzające lub namawia do ich zażywania, zagraża zdrowiu
                                                                                  i bezpieczeństwu innych uczniów. Wchodzi w konflikt z prawem.

7.    W przypadku zbiorowej ucieczki z zajęć lekcyjnych:
       1)    uczniowi obniża się ocenę zachowania, do co najwyżej poprawnej (niezależnie od uzyskanej sumy punktów
              w semestrze);
       2)    uczniowie zobowiązani są do odpracowania nieodbytych zajęć.
8.    Uczeń który uciekł z lekcji i ma nieusprawiedliwione powyżej 4 godzin , nie może mieć wyższej oceny zachowania niż
       poprawne.
9.    Inne sankcje na klasę nakładane są przez Dyrektora Szkoły po konsultacjach z zespołem nauczającym.
10.  Tabela przyporządkowująca łączną ilość uzyskanych przez ucznia punktów odpowiednim ocenom zachowania. 
11.   Łączna liczba punktów           Ocena całościowa
                     20 - 19                                  wzorowe
                     18 - 17                               bardzo dobre
                     16 - 14                                     dobre
                     13 - 10                                  poprawne
                        9 - 6                               nieodpowiednie
                        5 - 0                                     naganne

§ 53

Ustalenia końcowe do zasad oceniania zachowania. 
1.    Uczeń, który choć w jednym przypadku punktu otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
2.    Na ocenę zachowania wpływ ma także wybiórcze uczęszczanie na zajęcia.
3.    Uczeń, który w kategorii V otrzymał 0 punktów otrzymuje z zachowania ocenę naganną.
4.    Uczeń, który w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
5.    W innych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach i ocenę wystawia się według
       poniższej tabeli.
6.    Uczeń, który nie zastosuje się do następujących punktów z Regulaminu Szkoły – rozdział Tradycja nie może mieć
       o oceny z zachowania wyżej niż poprawne:
       1) buty - uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie
           (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na
            wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
       2) fryzura - włosy powinny być zadbane, czyste. Nie do przyjęcia są fryzury subkulturowe (dredy, irokez, itp.). W szkole
           nie jest dozwolony ostry makijaż, farbowanie włosów, długie paznokcie, piercing, tatuaż, oraz wszelkie dodatki
           właściwe dla subkultur, a także odkryte brzuchy i plecy. Jeśli uczeń w czasie wakacji ufarbował włosy, ma obowiązek 
           w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego powrócić do naturalnego koloru włosów.
       3) strój ucznia - codzienny strój ucznia musi być stosowny. Uczeń/uczennica nie może nosić zbyt skąpych spodenek,
           spódnic, bluzki nie mogą odkrywać pępka i biustu.
        4) zachowanie podczas zajęć lekcyjnych, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, wyjść i wycieczek – zachowanie
            ucznia musi być adekwatne do sytuacji (zachowanie powagi, ciszy podczas zajęć i uroczystości). Uczeń reaguje na
            każdorazowe upomnienie nauczyciela i stosuje się do niego.
7.    Na rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie klas i inne  uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy : biała bluzka lub
       koszula i czarna / granatowa spódnica/ sukienka / spodnie. Jeśli uczeń nie zastosuje się powiadamiani są jego rodzice.
       W przypadku braku poprawy uczeń nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobre.

§ 54

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Uczniowi przysługuje prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, patrz
     paragraf Egzamin sprawdzający.

§ 55

Dodatkowe ustalenia
1.    Liczba nieprzygotowań do lekcji, którą uczeń może zgłosić w trakcie jednego semestru jest regulowana przepisami
       PSO na poszczególnych przedmiotach. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia nieprzygotowania na początku lekcji.
       1)    na przedmiotach , których liczba godzin w tygodniu wynosi 1, uczeń ma prawo zgłosić 1 raz nieprzygotowanie
              i 1 raz brak pracy domowej;
       2)    na przedmiotach, których liczba godzin w tygodniu wynosi 2 lub przekracza 2, uczeń ma prawo zgłosić 2 razy
              nieprzygotowanie i 2 razy brak pracy domowej;
       3)    uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianej kartkówki, lekcji powtórzeniowej lub
              sprawdzianu.
2.    Wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka” z zastrzeżeniem dot. Sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek
       i ustnych powtórzeń.
3.    Regulamin losowania opracowuje Rada Samorządu Uczniowskiego.
4.    Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie może być sprzeczny z zapisami SO.
5.    Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.
6.    W przypadku dłuższej nieobecności sposób i termin usprawiedliwiania uzgadnia się z rodzicami (prawnymi
       opiekunami).
7.    W przypadku, w którym frekwencja miesięczna klasy spadnie poniżej 90% Rada Pedagogiczna może ustalić inny
       sposób usprawiedliwiania nieobecności.
8.    Przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do
       zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i dni wolnych  od zajęć szkolnych (3 dni).
9.    Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych 
       rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych. Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania
       potwierdzenia udziału w zawodach, konkursach i innych imprezach pozaszkolnych przez nauczyciela prowadzącego
       i wychowawcę.
10.    Na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej można obniżyć uczniowi wymagania z jednego lub grupy
         przedmiotów. Nauczyciele uczący tych przedmiotów są zobowiązani opracować odpowiednie rozkłady materiału.
11.    Nauczyciel jest obowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień WSO.

Rozdział VIII
Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 
§ 56

Zadania Dyrektora
1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie
    czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości
    psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym
    wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych
     oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
     1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
     2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
     3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
     4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
     5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
    i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także   
    uzyskanych przez niego ocenach;
5. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu
    sprawdzającego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
    zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy
    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób
    zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
6. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
7. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci
    elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
8. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje
    im informację o formie i terminach tych konsultacji;
9. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 57

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 
w szczególności:
1. Z wykorzystaniem:
    1) platformy GOOGLE MEET.
    2) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw
        oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
    3) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
        i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na
        stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji   egzaminacyjnych,
    4) materiałów przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
2. Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze
    wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem,
    uczniem lub rodzicem;
4. Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu
    – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno -
    wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 58

Aktywności ucznia stanowiące podstawę do oceniania:
1. Potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i samodzielna praca:
    1) przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;
    2) wypowiedź ucznia na forum;
    3) udział w dyskusjach on – line;
    4) rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów;
    5) testy on – line;
    6) zdjęcia prac;
    7) efekty pracy na różnych portalach społecznościowych pod kierunkiem nauczyciela.
2.O pracach, które podlegają ocenie decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
3. Zadania wskazane przez nauczyciela uczeń wykonuje , przestrzegając ustalonych 
    terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania prosi go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.
4. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
5. Podczas zdalnego nauczania oceny przyjmują wagę 1, skala ocen pozostaje bez zmian (1- 6).
6. Dopuszcza się możliwość zamieszczania dodatkowego materiału dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub
    chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
7. Podstawowymi środkami komunikacji pomiędzy nauczycielem rodzicami i uczniami jest e - dziennik i e - mail oraz
    konsultacje on-line przy użyciu Platformy GOOGLE MEET.

§ 59

Praca Rady Pedagogicznej
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on  - line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor
    placówki;
2. Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do
    prawidłowego przebiegu procesu edukacji;
3. Zebrania Rady Pedagogicznej on-line odbywają się poprzez Platformę GOOGLE MEET, członkowie Rady Pedagogicznej
    głosują poprzez podniesienie ręki bądź odpowiedź ustną lub pisemną przesłaną na czacie w trakcie posiedzenia;
4. Rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego. Zobowiązany jest on do
    utrzymywania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków
    i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

Rozdział IX
Zasoby materialne Prywatnej Szkoły Podstawowej
§ 60

1.    Zasoby materialne Szkoły pochodzą z:
      1)    opłat rodziców i opiekunów uczniów (czesne, wpisowe),
      2)    wpłat z budżetu centralnego lub terenowego,
      3)    zapisów, darowizn, dotacji, subwencji,
      4)    środków przeznaczonych przez organ prowadzący.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 61

1.    Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej jest nadawany przez organ prowadzący, a zmieniany
       przez Radę Szkoły, a w  przypadku nie powołania Rady Szkoły, przez Radę Pedagogiczną.

§ 62

1.    Prywatna Szkoła Podstawowa prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa państwowe i legitymacje uczniowskie
       zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

§ 63

Prywatna Szkoła Podstawowa posługuje się pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciami zwykłymi.
 

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.