41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Deklaracja dostępności

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku - Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://prywatnaszkola.edu.pl/

Dane teleadresowe

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku – Kamiennej 
Ul. Słowackiego 29
26 - 110 Skarżysko - Kamienna, 
Telefon: +41 251 1344
e-mail: skarzysko@onet.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2022-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane 
       do realizacji bieżących zadań,
     • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, 
        lub PDF są skanami dokumentów,
     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Grudzień, skarzysko@onet.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +41 251 1344. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne przybywające do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia głównego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Szkoły z prośbą o informację lub pomoc.
     • Budynek szkoły posiada dobrą dostępność komunikacyjną (dot. komunikacji publicznej i prywatnej).
     • W otoczeniu znajduje się przejście dla pieszych.
     • Przy Szkole znajduje się duży parking. 
     • Wejście do budynku jest oświetlone i łatwe do odnalezienia.
     • Strefa wejściowa do budynku oraz miejsca wokół budynku są utwardzone bez nierówności.
     • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Słowackiego. Prowadzą do niego schody, po obu
       stronach wejścia znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu
       naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     • Drzwi wejściowe w budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły.
       Pracownicy szkoły pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami dostać się do środka oraz załatwić potrzebne sprawy.
     • Wewnątrz budynek posiada 3 kondygnacje i 2 klatki schodowe.
     • Brak w budynku urządzeń do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych (np. winda, pochylnia, platforma
       schodowa).
     • Budynek posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wygenerowanego pomieszczenia dla     
        rodzica (opiekuna z dzieckiem).
     • Dostęp do pomieszczeń na poziomie parteru jest bez barier architektonicznych (bez progów). Korytarze w budynku są
        szerokie i przestrzenne. Na piętro prowadzą schody zabezpieczone barierkami i poręczami.
     • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
        niewidomych  i słabowidzących.
     • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
     • W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
     • Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
     • Budynek nie posiada wind.
     • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.