41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej

§ 1


TRADYCJA SZKOŁY


1. Uczeń szanuje tradycję szkoły i sztandar szkoły.


2. Uczeń posiada ważną legitymację szkolną. W przypadku jej utraty lub zniszczenia podstawą wystawienia nowej legitymacji jest wpłacenie ustalonej kwoty, z której 50% otrzymuje Samorząd Uczniowski.


3. Podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje strój  odświętny (galowy): biała bluzka, koszula, czarna/granatowa sukienka/spódnica, czarne/granatowe spodnie, czarny/granatowy sweter, marynarka.


4. Do ważnych świąt państwowych i szkolnych, które powinny być obchodzone przez społeczność szkolną w sposób szczególnie uroczysty należą:


1) Rozpoczęcie roku szkolnego;


2) Ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na ucznia;


3) Dzień Edukacji Narodowej;


4) Rocznica Odzyskania Niepodległości;


5) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;


6) Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły;


7) Inne szczególne uroczystości szkolne.


5. Uczeń może reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych oraz innych ważnych uroczystości jako wybrany przedstawiciel.


6. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.


7. Buty - uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie, sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej  podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.


8. Fryzura - włosy powinny być zadbane, czyste. Nie do przyjęcia są fryzury subkulturowe (dredy, irokez, itp.). W szkole nie jest dozwolony ostry makijaż, farbowanie włosów, długie paznokcie,  paznokcie pomalowane na kolory inne niż naturalne, percing, tatuaż, oraz wszelkie dodatki właściwe dla subkultur, a także odkryte brzuchy i plecy.


9. Jeśli uczeń w czasie wakacji ufarbował włosy, ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego powrócić do naturalnego koloru włosów.


10. Codzienny strój ucznia musi być stosowny. Uczeń/uczennica nie może nosić zbyt skąpych spodenek, spódnic, bluzki nie mogą odkrywać pępka.


§ 2


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


1. UCZEŃ.


1) Uczniowie mają prawo do:


a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;


b) Poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły;


c) Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;


d) Rozwijania zdolności i zainteresowań;


e) Udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych  organizowanych na zasadach powszechnej dostępności;


f) Odpoczynku podczas przerwy;


g) Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze;


h) Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości;


i) Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe;


j) Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;


k) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;


l) Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;


ł) Kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.


2) Uczniowie mają obowiązek:


a) Przestrzegania prawa szkolnego;


b) Chronienia własnego życia i zdrowia;


c) Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;


d) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych;


e) Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;


f) Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;


g) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;


h) Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;


i) Zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia;


j) Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;


k) systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;


l) Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych:


- pozostawienia sali lekcyjne w nienagannym porządku,


- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,


- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń  sprzętu lub pomocy dydaktycznych.


ł) Uzupełniania braków wynikających z absencji.


2. SAMORZĄD UCZNIOWSKI.


1) Uczniowie mają prawo do:


a) Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego;


b) Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;


c) Pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;


d) Czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu


.

2) Uczniowie mają obowiązek:


a) Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;


§ 3


FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE


1. PROCEDURY LEKCYJNE.


1) Rozpoczęcie lekcji:


a) Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę;


b) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, dopilnowując, aby nauczyciel zaznaczył spóźnienie w dzienniku elektronicznym.


2) Zachowanie w czasie lekcji:


a) Uczeń nie je się, nie żuje się gumy;


b) Uczeń nie trzyma się na ławce butelek , ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji;


c) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na  polecenie nauczyciela.


3.) Zakończenie lekcji:


a) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;


b) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie.


2. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE.


1) Zastępstwa:


a) W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie, lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne;


b) Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji.


2) Nieobecności i spóźnienia:


a) Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym lub innej formie ustalonej przez wychowawcę;

b) Jednodniowe nieobecności nie zwalniają z obowiązku przygotowania się do lekcji, w przypadku nieobecności ponad 5 dni roboczych uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału;


c) Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie jest obecny na lekcji, ale reprezentuje szkołę (np. w konkursie, zawodach, innych wyjściach), to nauczyciel lub wychowawca wpisuje powód nieobecności w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ta nie zwalnia z przygotowania na następną lekcję z omawianego na tej godzinie tematu. Godzina ta nie musi być usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów prawnych;


d) Nieobecności i spóźnienia należy usprawiedliwić w jak najkrótszym czasie po powrocie. Nieprzekraczalny termin usprawiedliwiania nieobecności  i spóźnień to dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności i spóźnienia traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od tej zasady.


e) Z zajęć szkolnych zwolnić ucznia mogą:


- rodzice lub opiekunowie prawni,


- dyrektor szkoły,


 - zastępca dyrektora,


- pedagog szkolny,


- pielęgniarka szkolna,


- wychowawca klasy,


- nauczyciel, z którego lekcji uczeń miałby być zwolniony.


f) Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły może nastąpić po osobistym zwolnieniu ucznia przez rodzica lub opiekuna, na podstawie skierowanej do wychowawcy i sekretariatu wiadomości w dzienniku elektronicznym z dopiskiem "zwolniony(-a) do domu" lub pisemnej prośbie dostarczonej do wychowawcy.


g) O każdym przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia niezwłocznie informowani są rodzice lub opiekunowie.


h) Spóźnienia śródlekcyjne może usprawiedliwić tylko:


- dyrektor szkoły lub jego zastępca,


- psycholog lub pedagog szkolny,


- pielęgniarka szkolna,


- wychowawca klasy,


- nauczyciel, na którego lekcję uczeń się spóźnił, po stwierdzeniu uzasadnionych przyczyn.


i) W przypadku zwolnienia z zajęć w-f uczeń nie ćwiczy, ale pozostaje na zajęciach. Jeśli jest to ostatnia godzina zajęć w danym dniu, może wyjść ze szkoły tylko na podstawie zwolnienia rodzica.


3) Savoir – vivre:


a) Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach;


b) Stosuje na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, PRZEPRASZAM”;


c) Przychodzi punktualnie na zajęcia;


d) Nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy, nie bije;


e) Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie;


f) W szkole nie można nosić nakryć głowy;


g) Dba o kulturę języka:


- nie używa wulgarnych słów'


- nie krzyczy, ale rozmawia,


- nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem,


- grzecznie zwraca się do innych,


- pracuje nad poprawą błędów językowych.


h) Jest odpowiedzialny i prawdomówny:


- ma odwagę przyznać się do winy,


- nie kłamie,


- nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.


i) Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości,


 j) Nie ulega żadnym nałogom:


- nie pali papierosów,


- nie pije alkoholu,


- nie używa narkotyków i innych środków odurzających.


k) Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej ma obowiązek zachowywać zasady porządku i dobrego wychowania, co oznacza m.in.:


- cierpliwe oczekiwanie na swoją kolejkę odebrania posiłku,


- uprzejme odnoszenie się przy stole do innych uczestników posiłku,


- kulturalne spożywanie posiłku, 


- odniesienie brudnych naczyń,


- zostawienie po sobie porządku i czystości na stole i wokół stołu.


l) Uczeń pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:


- kłania się osobom, które zna,


- ustępuje miejsca osobom starszym,


- stosuje formuły grzecznościowe,


- nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.


ł) Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej;


m) Godnie reprezentuje imię ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


3. DZIENNIK I OCENY.


1) Oceny:


a) Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu;


b) Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny;


c) O ocenach informuje nauczyciel w postaci wpisów do dziennika elektronicznego;


d) Uczniowie posiadają loginy do dziennika elektronicznego i mają wgląd w swoje oceny;


e) Na miesiąc przed końcem semestru i zakończeniem (roku szkolnego) uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę niedostateczną z przedmiotu, a na dwa tygodnie wszystkie przewidywane oceny. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i wpisać je do dziennika elektronicznego;


f) Ocena umiejętności ucznia jest ustalana poprzez:


- odpowiedzi ustne,


- kartkówki,


- sprawdziany pisemne,


- inne formy oceniania zgodne ze specyfiką przedmiotu.


g) Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania sprawdzianu lub testu;


h) Sprawdzian pisemny obejmuje dowolny zakres przerobionego materiału;


i) Sprawdzian pisemny jest zapowiadany co najmniej tydzień przed terminem, termin zostaje wpisany do dziennika elektronicznego, a zakres i wymagane umiejętności przedstawiane uczniom;


j) Jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian pisemny;


k) W tygodniu nie mogą być więcej niż trzy sprawdziany pisemne;


l) Sprawdzian semestralny lub roczny jest zapowiadany na początku semestru lub roku szkolnego;


ł) W razie nieobecności nauczyciela sprawdzian przeprowadza inny w jego zastępstwie lub termin sprawdzianu jest przekładany na najbliższy możliwy termin;


m) Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania sprawdzianu na pierwszej lekcji tego przedmiotu po powrocie do szkoły. W przypadku długich nieobecności uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału lub zaliczenie podczas konsultacji;


n) Sprawdzone i ocenione sprawdziany oraz kartkówki nauczyciel oddaje najpóźniej dwa tygodnie (czyli 10 dni roboczych) po ich przeprowadzeniu. Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz okresu nieobecności nauczyciela. Oceny z prac oddanych później mogą być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie ucznia lub jego opiekunów.


2) Nieprzygotowania:


a) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny, ale nie więcej niż dwukrotnie w semestrze;


b) Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z takiego nieprzygotowania;


d) Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji w trakcie sprawdzania obecności;


e) Nieprzygotowanie obejmuje:


- odpowiedzi ustne,


- niezapowiedziane kartkówki,


- brak pracy domowej,


- brak stroju na lekcjach wychowania fizycznego,


- brak materiałów i przyrządów potrzebnych na lekcji. 


f) Uczeń ma prawo zgłosić brak pracy domowej bez podania przyczyny, ale nie więcej niż dwukrotnie w semestrze;


g) Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające braku pracy domowej;


h) Uczeń zgłasza brak pracy domowej na początku lekcji w trakcie sprawdzania obecności;


 i) „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski. Oznacza numer porządkowy ucznia na liście w dzienniku lekcyjnym;


j) Uczeń, którego numer porządkowy został wylosowany, ma prawo w danym dniu odstąpić od odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej kartkówki oraz może nie mieć odrobionej pracy domowej, zeszytu i materiałów potrzebnych do zajęć;


k) Zgłoszenie „szczęśliwego numerka” nie jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym.


3) Samodzielność pracy:


Prace kontrolne, sprawdziany, egzaminy, prace konkursowe uczeń wykonuje w celu uzyskania informacji o poziomie swoich umiejętności. Niesamodzielność pracy jest traktowana jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje wpis do dokumentacji szkolnej oraz uzyskanie cząstkowej oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.


4. KARY I NAGRODY.


1) Nagrody:


a) Za wzorową i przykładną postawę uczeń może zostać wyróżniony;


b) Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może być:


- pochwalony na forum klasy,


- pochwalony na forum szkoły,


- szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców,


- uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.


c) Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów;


d) Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych;


e) Laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim otrzymują na koniec roku szkolnego nagrodę pieniężną w kwocie 200PLN, a finaliści i uczniowie z tytułem „Absolwent na szóstkę” nagrodę w kwocie 100PLN;


f) Uczeń otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową za trzy pierwsze miejsca w konkursach szkolnych.


2) Kary:


a) Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną szkodę;


b) Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu);


c) Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu szkoły i innych regulaminów, nieprzestrzeganie zarządzeń organów szkoły, a także za każde naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowane opinią lub odpowiednim orzeczeniem, na ucznia lub na określoną grupę uczniów może zostać nałożona odpowiednia kara;


d) Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może zostać nałożona przez odpowiednią instancję według następującej gradacji:


- upomnienie wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,


- wezwanie rodziców ucznia na rozmowę,


- nagana Dyrektora szkoły,


- skreślenie ucznia z listy uczniów.


e) Podstawą do skreślenie ucznia z listy uczniów może być:


- rażące okazywanie lekceważenia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,


- kradzież lub świadome niszczenie mienia innych osób lub mienia społecznego,


- poważne wykroczenie przeciw zasadom bezpieczeństwa oraz  normom Statutu,

 

- świadome lub uporczywe demoralizowanie innych przez słowa, gesty, uczynki i publikacje, a także przez gorszący dla innych stosunek do obowiązków szkolnych,


- stosowanie wobec innych osób agresji'


- udokumentowane naruszenie przepisów prawa państwowego.


f) Z wnioskiem do Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:


- rodzice uczniów,


- Rada Pedagogiczna.


g) Dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku nieprzestrzegania Statutu szkoły, Regulaminu Szkoły i w przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia wcześniej ukaranego inną karą;


h) Nałożenie na ucznia kary pociąga za sobą konsekwencje, które w zależności od powagi wykroczenia mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie;


-  obniżenie oceny zachowania,


- zagrożenie skreśleniem z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia,


- zawieszenie przez Dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznej,


- zawieszenie przez Dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,


- zawieszenie prawa do udziału w szkolnej lub pozaszkolnej imprezie rozrywkowej lub kulturalnej,


- zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej,


- skrócenie lub zawieszenie wycieczki klasowej (za wykroczenie popełnione przez zespół klasowy)'


- praca na rzecz szkoły.


i) Nałożona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania,


j) O każdej karze szkoła niezwłocznie informuje rodziców ucznia.


5. INNE WAŻNE USTALENIA.


1) Wchodząc do szkoły, należy używać pastylki dostępowej. Zasady wejścia i wyjścia określa odrębny Regulamin.


2) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.


3) W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na tarasie i boisku szkolnym tylko pod opieką nauczyciela.


4) Zasady korzystania z Sali gimnastycznej i pracowni przedmiotowych oraz  wycieczek określają odrębne regulaminy.


6. STOSUNEK DO MIENIA SZKOLNEGO.


1) Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego. Uczeń dba o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz o zieleń w szkole i w otoczeniu szkoły.


2) Uczeń ma obowiązek dbać o wszelkie pomoce i materiały szkolne, używane na jej terenie lub wypożyczane do domu, szczególnie o książki i materiały wypożyczane z biblioteki szkolnej. Ponadto ma obowiązek w odpowiednim terminie zwracać je z powrotem.


3) Uczniowie są materialnie odpowiedzialni za spowodowane zniszczenia. W przypadku niemożliwości imiennego ustalenia winnych odpowiedzialność za powstałe zniszczenia ponosi grupa uczniów obecna przy dokonanych faktach.


4) Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni oraz noszenia odpowiedniego obuwia określonego przez dyrekcję szkoły.


5) Na zakończenie roku każda klasa ma obowiązek uporządkować i opróżnić szatnię, zaś jej stan przedstawić swojemu wychowawcy.


6) Każda klasa ma obowiązek troszczyć się o salę powierzoną jej opiece.


7) Podczas dyżurów nauczycieli na przerwach  między lekcjami, pomagają im dyżurni klasowi, których inni uczniowie rozpoznają po identyfikatorze z napisem „DYŻURNY”.


8) „DYŻURNY” ma prawo zwrócić koledze/ koleżance uwagę, a jeśli ten nie poprawi zachowania, zgłosić ten fakt dyżurującemu nauczycielowi.


9) „DYŻURNY” ma obowiązek pomóc na przerwie niepełnosprawnym kolegom.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.