41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedury bezpieczeństwa  COVID - 19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie domowej  lub w izolacji.

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

3.  Przy wejściu do budynku szkoły będzie zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.

 

4. Do przestrzeni wspólnej szkoły będą mogli wejść opiekunowie tylko uczniów klasy pierwszej i oraz uczniów, którzy przenieśli się z innych szkół przez pierwszy tydzień września.

 

5.   Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 

           1)    opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

 

           2)    dystansu  od  kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

 

           3)    dystansu  od  pracowników szkoły min. 1,5 m;

 

           4)    opiekunowie  powinni  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 
           obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  

6.  Osoby z zewnątrz (np. listonosz, kurier, pracownicy cateringu, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą itp.) wchodzące do szkoły przestrzegają wewnętrznych zasad sanitarnych.

 

7. W razie konieczności szkoła komunikuje się  z opiekunami telefonicznie. Ograniczony będzie kontakt osobisty do niezbędnego minimum. Wszelkie komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Najczęstszą formą kontaktu opiekunów

z wychowawcą będzie poczta w dzienniku elektronicznym. Zebrania klasowe obywać się będą w formie wideokonferencji.

 

8.  Rano, przed wejściem do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. Uczeń z temperaturą 38°C będzie odsyłany do domu.

 

9. Jeżeli pracownik szkoły w ciągu dnia zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zaprowadza ucznia do izolatki zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

10. Aby zminimalizować bezpośredni kontakt i zgrupowania uczniów, szkoła reguluje przychodzenie uczniów rano w następujący sposób: 

 

1)    Od 6.45 do  7.30 – uczniowie, którzy przebywają rano w świetlicy szkolnej;

 

2)    Od 7.30 do  7.45 – uczniowie  klas V - VIII;

 

3)    Od 7.45 do  8.00 -  uczniowie  klas I - IV;

 

4)    Rodzice, którzy mają więcej jak jedno dziecko w szkole, przyprowadzają wszystkie dzieci w jednym czasie, wybranym przez siebie. 

 

11.  Każda klasa będzie miała zajęcia w jednej przydzielonej im sali lekcyjnej. Tylko na informatykę uczniowie będą przechodzić do sali numer 6. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia doświadczeń chemicznych czy fizycznych uczniowie przejdą do sali numer 11. Procedury korzystania z pracowni komputerowej stanowią załącznik nr 1 do tej procedury.

 

12. Od 1 września obowiązuje następujący przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:

 

1) Klasa  I   – sala nr  8;

2) Klasa  II  – sala nr  9;

3) Klasa  III – sala nr  7;

4) Klasa  IV a – sala nr 10;

5) Klasa  V a  –  sala nr 2;

6) Klasa VI a – sala nr 6;

7) Klasa VII a – sala nr 11;

8) Klasa VII b – sala nr 15;

9) Klasa VIII a – sala nr 12;

10) Klasa VIII b – sala nr 14;

11) Klasa VIII c  - sala nr 13.

 

13. Po każdych zajęciach z informatyki dezynfekowane będą klawiatury laptopów.


14. W każdej sali lekcyjnej będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym i papierowy ręcznik.

 

15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

16.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali będą dezynfekowane po zakończeniu zajęć, a te, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte z sali.

 

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w osobistej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdych zajęciach, a podłoga zostanie umyta płynem dezynfekcyjnym po każdym dniu zajęć.

 

19. Przed wejściem na salę gimnastyczną wisieć będą zasady obowiązujące w czasie trwania pandemii.

 

20. Sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć będą wietrzone.

 

21. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach  adekwatnych  do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 

22. Uczniowie klas IV - VIII wychodzić będą na przerwy na korytarz, na którym umiejscowiona jest przydzielona dla nich sala. Obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się bezpodstawnego w inną część szkoły. Opracuje się zasady obowiązujące w czasie przerw, które stanowią załącznik nr 2 do procedur.

 

23. W pogodny dzień uczniowie korzystać będą z boiska szkolnego oraz przebywać w czasie przerw na świeżym powietrzu. Dopuszcza się prowadzenie zajęć takich jak: religia, plastyka, muzyka, technika, przyroda, geografia, godzina wychowawcza na świeżym powietrzu.

 

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będziemy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

25. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID w tym roku szkolnym nie dzielimy uczniów na zajęciach wychowania fizycznego na grupy międzyoddziałowe i nie dzielimy na grupę dziewcząt i chłopców.

 

26. Rezygnujemy w klasach I – III z nauki pływania na basenie ze względu na okrojoną ilość osób na pływalni.

 

27. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

28. Uczniowie niepełnosprawni, którym zgodnie z orzeczeniem PPP przydzielono nauczyciela wspomagającego w bezpośrednim kontakcie ze swoim nauczycielem powinni mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. To samo dotyczy nauczyciela.

 

29. W celu bezpiecznego korzystania z szatni szkolnej opracuje się zasady, które stanowią załącznik nr 3 do tej procedury.

 

30. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w razie większej ilości uczniów o danej porze w innych salach dydaktycznych. Zasady korzystania ze świetlicy w czasie pandemii stanowi załącznik nr 4 do tej procedury. Zaleca się, aby rodzice i opiekunowie (zwłaszcza nie pracujący) ograniczyli do koniecznego minimum przebywanie uczniów w szkole.

 

31. Personel niepedagogiczny ograniczy kontakty z uczniami oraz nauczycielami tylko do koniecznych.

 

32. Szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne tylko te, które pozwalają na zachowanie dystansu minimum 1,5m pomiędzy uczestnikami zajęć.

 

33. Biblioteka szkolnej działa na dotychczasowych zasadach uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

34. We współpracy z pielęgniarką szkolną, ustali się zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Gabinet pielęgniarki będzie pełnił funkcję izolatorium.

 

35. Dyrektor szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 

36. Przeprowadzając dezynfekcję, personel sprzątający ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

37. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

38. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

39. W wydzielonym miejscu ustawiony będzie pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki.

 

40. Przy organizacji spożywania posiłków firma cateringowa będzie się stosowała do wymogów sanitarnych określonych przez GIS.

 

Załącznik nr 1

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID  - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

Sposób organizowania zajęć

 

1. Uczniowie na zajęcia wchodzą do klasy pojedynczo i niezwłocznie zajmują swoje stałe miejsca.

 

2. W przypadku wątpliwości co do czystości przydzielonego stanowiska uczeń staje obok krzesła i sygnalizuje nauczycielowi.

 

3. W przypadku rzeczywistej potrzeby nauczyciel czyści i dezynfekuje miejsce.

 

4. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w osobistym tornistrze/plecaku.

 

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

6. Uczniowie nie mogą wnosić do pracowni zbędnych przedmiotów (nie służących  realizacji zajęć).

 

7. Uczniowie w czasie zajęć zajmują swoje miejsca i ograniczają aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.

 

8. Sale powinny być wietrzona przez nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  w czasie zajęć. 

 

Podejmowanie czynności higieniczno - sanitarnych

 

1. Pod koniec zajęć uczniowie pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy dokonują czyszczenia i dezynfekcji sprzętu        komputerowego, używając specjalnych środków, przestrzegając sposobu ich użytkowania. Ważne jest pozostawienie czasu do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

2. W czasie przerwy nauczyciel dezynfekuje umieszczone w pracowni włączniki.

 

3. W przypadku używania przez uczniów wskaźników do tablicy interaktywnej, będą one po każdorazowym użyciu dezynfekowane przez nauczyciela.

 

4. Z pracowni będą usuwane przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Zostaną usunięte wszelkie przedmioty nie związane procesem dydaktyczny z wyjątkiem zieleni w doniczkach. 

 

Załącznik nr 2

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W TRAKCIE PRZERW NA KORYTARZACH SZKOLNYCH W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

1. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się pomiędzy salami lekcyjnymi oraz częściami wspólnymi budynku szkolnego, takimi jak korytarze, stołówka, świetlica, biblioteka, pomieszczenia socjalne itp. Wchodząc do budynku, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5m, zdezynfekować ręce i założyć maskę.

 

2. Po zakończonych zajęciach, uczeń przemieszczający się korytarzem do wyjścia ze szkoły musi założyć maskę.

 

3. Należy ograniczyć do minimum kontakt z innymi osobami podczas korzystania z korytarzy szkolnych i zachować bezpieczną odległość od mijanych osób. Na ostatnim piętrze szkoły zalecane jest korzystanie z klatki schodowej znajdującej się obok sali chemicznej.

 

4. Podczas przerwy kontakt osobisty ucznia z uczniami innych klas powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Uczeń w czasie przerwy przebywa na korytarzu wyłącznie w obrębie swojej sali lekcyjnej, w towarzystwie swojej klasy. Uczniowie bez wyraźnej konieczności nie powinni przemieszczać się po korytarzu (szczególnie przechodzić do miejsc położonych w innych częściach budynku i piętrach.

 

5. Należy korzystać z pomieszczeń sanitarnych najbliższych miejscu przebywania ucznia, czyli przypisanej wcześniej sali lekcyjnej. W łazience może przebywać w jednym czasie liczba osób odpowiadająca liczbie kabin.

 

6. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do założenia masek lub przyłbic w celu zminimalizowania skutków przypadkowo zmniejszonego dystansu. Należy jednak unikać gromadzenia się w jednym miejscu i starać się zachować bezpieczny odstęp od innych uczniów.

 

7. W czasie przerw obiadowych podczas przemieszczania się na stołówkę uczniowie zobowiązani są założyć maski i zachowywać dystans społeczny 1,5m. Taka sama zasada dotyczy przemieszczania się korytarzem w celu wyjścia na boisko szkolne.

 

8. Po wejściu z korytarza do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca, uczeń może zdjąć maskę/przyłbicę. Musi ją jednak założyć podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielem np. podczas sprawdzania pracy domowej, w celu obopólnego bezpieczeństwa. Nauczyciel również zobowiązany jest wtedy do przebywania w masce lub przyłbicy.

 

9. Osoby z zewnątrz, są zobowiązane na terenie szkoły do stosowania środków ochrony osobistej w postaci maseczki i środków do dezynfekcji rąk. 

 

Załącznik nr 3    

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W  SZATNI  SZKOLNEJ W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie klas V – VIII. Pozostali uczniowie mają przydzielone osobiste szafki na dolnym korytarzu.

 

2. Do szatni wpuszcza uczniów przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu dyżurujący przed szatnią nauczyciel.

 

3. Jednorazowo w szatni przebywać może maksymalnie 8 uczniów.

 

4. Uczniowie sprawnie się przebierają, zostawiając ubranie wierzchnie na wieszaku przydzielonym ich klasie. Obuwie chowają do worka i również wieszają na wieszaku. Dopuszczalne jest tylko w dniu deszczowym pozostawienie butów na podłodze do wyschnięcia.

 

5. Nie dopuszczalne jest gromadzenie w szatni innych rzeczy należących do ucznia ani dodatkowych butów i ubrań.

 

6. Uczniowie dbają o porządek w szatni.

 

7. Wszystkie  przybory i pomoce potrzebne na zajęcia w danym dniu uczniowie umieszczają w swoich osobistych szafkach.

 

8. W szafkach nie wolno przechowywać przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz wartościowych.

 

9. Uczniowie samowolnie nie mogą wymieniać się szafkami osobistymi. Fakt ten należy zgłosić do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy.

 

10. Szatnia w czasie zajęć  będzie  zamknięta.

 

Załącznik nr 4

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W ŚWIETLICY  SZKOLNEJ W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

1. Na czas epidemii uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej mają obowiązek zachować dystans społeczny.

 

2. Przed wejściem do świetlicy wszyscy uczniowie dezynfekują ręce.

 

3. Sala teatralna  w okresie epidemii zaadoptowana  będzie na świetlicę. W czasie dużej frekwencji uczniów, wychowawcy przechodzić mogą z dziećmi do innych sal lekcyjnych.

 

4. Wszystkie zabawki pluszowe i takie, które nie będą mogły być zdezynfekowane, wyłączone zostaną z użytkowania.

 

5. Uczniowie nie mogą przynosić do świetlicy swoich zabawek.

 

6. Świetlica będzie wietrzona. W tym czasie uczniowie wyjdą na korytarz lub do innej sali.

 

7. W czasie ładnej pogody zajęcia świetlicowe odbywać się mogą na dworze.

 

8. Uczniowie sami pilnują, aby po skończonej zabawie zdezynfekować zabawkę lub grę, zanim skorzysta z niej inny uczeń.

 

9. Rodzic lub opiekun, który przyprowadza lub odbiera dziecko ze świetlicy wchodzi do szkoły w maseczce.

 

Załącznik nr 5

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID - 19 WŚRÓD UCZNIÓW W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ W SALI GIMNASTYCZNEJW PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 

1. Uczniowie sprawnie przebierają się w strój sportowy w dwóch szatniach zachowując dystans w miarę możliwości.

 

2. Jednocześnie w przebieralni może przebywać 8 osób.

 

3. Uczniowie przygotowani do lekcji wchodzą na salę gimnastyczną, zachowując odpowiednie odległości, czekają na rozpoczęcie zajęć.

 

4. Przy wejściu na salę gimnastyczną uczniowie dezynfekują ręce.

 

5. Jeśli warunki pogodowe pozwolą zajęcia W - F będą odbywać się na boisku szkolnym.

 

6. Uczniowie nie wchodzą do magazynku ze sprzętem sportowym.

 

7. Nauczyciel wydaje sprzęt sportowy i przybory.

 

8. Podczas ćwiczeń uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans między sobą.

 

9. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

 

10. Uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie.

 

11. Po zakończonej lekcji sala gimnastyczna będzie wietrzona, podłoga, sprzęt, przybory, klamki i włączniki będą dezynfekowane. 

 

Załącznik nr 6

 

OBOWIĄZKI DYŻURNEGO 

 

1. Dyżur trwa tydzień.

 

2. Dyżur pełni dwóch uczniów wyznaczonych przez wychowawcę klasy.

 

3. Nazwiska dyżurnych wpisane są w dzienniku elektronicznym. 

 

4. Dyżurny:

 

1) Pomaga nauczycielowi podczas lekcji w czynnościach porządkowych i organizacyjnych;

 

2) Sprawdza ład i porządek w klasie po zakończeniu lekcji;

 

3) Pomaga dezynfekować ławki, klamki i włączniki, wietrzyć salę.

 

5. Sposób wywiązywania się z obowiązków dyżurnego jest uwzględniany w ocenianiu zachowania.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.