41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin współpracy szkoły z rodzicami

Celem współpracy szkoły z rodzicami jest stworzenie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te najbliższe środowiska dziecka powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach.


§ 1


RODZIC W SZKOLE


1. W szkole odbywają się zebrania z rodzicami:


1) Klasowe;


2) Kontakty indywidualne;


3) Dni otwarte.


2. Obowiązkiem każdego rodzica jest uczestniczyć w wyżej wymienionych formach osobiście.


3. W przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.


4. Ustalenie terminu kontaktu innego niż zebranie powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenie z nauczycielem, np. telefoniczne, poprzez dzienniczek ucznia lub inny sposób ustalony z nauczycielem.


5. Rodzic jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie nauczyciela (pisemne, telefoniczne) w szkole.


6. Informacja telefoniczna do rodzica o zaistniałej niedyspozycji dziecka w szkole zobowiązuje rodzica do odebrania go celem zapewnienia mu opieki.


7. Rodzice wspomagają proces wychowawczy, uczestnicząc w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.


8. Rodzic ma prawo do informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje wychowawca lub inny nauczyciel w formie ustnej podczas zebrań klasowych i konsultacji.


9. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela ani podczas dyżuru na przerwie, lecz w wyznaczonym terminie.


10. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej rodzic zobowiązany jest do kulturalnego wyrażania swojej opinii. Każde naruszenie godności nauczyciela będzie przekazane odpowiednim służbom.


11. Rodzic zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy i stosować się do nich (wszystkie najważniejsze przepisy szkolne zamieszczone są na stronie internetowej).


§ 2


OBOWIĄZKI RODZICA W SZKOLE


1. Rodzic systematycznie kontroluje postępy ucznia oraz jego zachowanie w e - dzienniku, w którym przekazywane są informacje ze szkoły.


2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.


3. Rodzic wyraża pisemną zgodę na:


1) Udzielenie pomocy przedmedycznej dziecku w szkole na cały etap edukacyjny;


2) Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców;


3) Wyjazd dziecka na wycieczkę, np. wycieczkę krajoznawczą lub inną.


4. Sprawdziany wiadomości są do wglądu rodziców w czasie spotkania z nauczycielami.


§ 3


DOKUMENTOWANIE KONTAKTÓW NAUCZYCIELA Z RODZICAMI


1. Oceny oraz informacje dla rodziców nauczyciel notuje w e - Dzienniku lub w zeszycie informacyjnym ucznia (informacje) - rodzic ma obowiązek zapoznać się z nimi.


2. Rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.


3. Zwolnienie dziecka z zajęć następuje po wcześniejszej prośbie rodzica (opiekuna), wyklucza się telefoniczne prośby o zwolnienie uczniów.


§ 4


POZNAWANIE OCZEKIWAŃ I POTRZEB RODZICÓW 


W STOSUNKU DO SZKOŁY


1. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.

 

2. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej, służenie radą i pomocą.

 

3. Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze, współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

4. Dbanie o jak najlepszą i owocną współpracę z rodzicami.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.