41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin wycieczek szkolnych

 § 1


Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

 

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

 

1) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;

 

2) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników;

 

3) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób;

 

4) przestrzegania regulaminów obowiązujących w odwiedzanych miejscach;

 

5) posiadania ważnej legitymacji uczniowskiej;

 

6) posiadania niezbędnej odzieży i butów, o której zostali poinformowani przez kierownika wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki.

 

2. Uczestnicy wycieczki:

 

1) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;

 

2) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna;

 

3) bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, palenia e – papierosów, zażywania środków odurzających (narkotyki, dopalacze);


4) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt;

 

5) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają;

 

6) przestrzegają godzin ciszy nocnej;

 

7) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania obowiązującymi w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.


4. W przypadku naruszenia   przez   ucznia   ustępu  2 punktu 3)   będą zawiadomieni   jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia - pogotowie ratunkowe i policja.

 

5. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odrębne przepisy i procedury.


 § 2

 

Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki

 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów. 

 

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub kamizelki.

 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów. 

 

4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. 


5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy. 

 

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, również zwartą grupą.

 

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych).

 

 § 3

 

Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji

 

1. Jazda autokarem.

 

1) Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki. 


2) Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.

 

3) Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.

 

4) Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach. 

 

5) W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z nich podczas jazdy.


6) Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię. 

 

7) Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek.

 

8) Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z uczestników nie pozostał w autokarze.

 

9) Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. 

 

2. Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem.

 

1) Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. 

 

2) Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła. 

 

3) Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni. 

 

4) W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować ład i porządek.

 

5) Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie.

 

6) Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał.

 

7) Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

 

§ 4

 

Zasady zachowania się podczas pobytu w miejscu noclegowym

 

1. Przydział miejsc noclegowych ustala opiekun wycieczki. 

 

2. Po zajęciu miejsc w pokojach zachowujemy się kulturalnie (nie kładziemy na łóżkach bagażu, nie niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien, nie trzaskamy drzwiami, nie śmiecimy). 

 

3. Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej pomiędzy godz. 2200, a 600 (według słownika, cisza to „brak wszelkich dźwięków, odgłosów, hałasów"). 

 

4. W sanitariatach utrzymujemy idealną czystość. 

 

5. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie noclegowym ponosimy odpowiedzialność materialną. 

 

6. Nie wolno opuszczać miejsca noclegowego.

 

 § 5

 

Zapoznanie z regulaminem

 

1. Z regulaminem wycieczek powinni być zapoznani rodzice/opiekunowie prawni podczas zebrań z wychowawcą. 


2. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników wycieczki z Regulaminem wycieczki Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.

 

3. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


4. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności.

 

§ 6


Przepisy końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055). 

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.