41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Chemia

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w klasach VII – VIII
w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. CELE EDUKACYJNE

 

1) zrozumienie znaczenia przemian chemicznych zachodzących w otaczającym nas świecie;

 

2) pogłębienie wiedzy chemicznej w stopniu niezbędnym do dalszej edukacji;

 

3) uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji i w życiu codziennym;

 

4) dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych.

 

2. CELE OCENIANIA

 

1) sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym   w sytuacjach typowych i problemowych;

 

2) sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych;

 

3) kształtowanie postaw ucznia;

 

4) kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia;

 

5) wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc  w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

 

3. PODRĘCZNIKI

 

1) Klasa VII    – Teresa Kulawik,  Jan Kulawik,  Maria Litwin  „Chemia Nowej Ery”.  Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”


2) Klasa VIII    – Teresa Kulawik,  Jan Kulawik,  Maria Litwin  „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.”

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu przedmiotowego (z kompletnymi notatkami oraz pisemnymi pracami domowymi) oraz podręcznika. Brak zeszytu przedmiotowego jest zobowiązany zgłosić na początku lekcji.

 

2) Wszystkie zaistniałe braki uczeń jest zobowiązany uzupełnić.

 

3) Każdy uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły w godzinach do tego wyznaczonych lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nauczycielem.

 

4) O zasadach obowiązujących w przedmiotowym systemie oceniania nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego lub od razu po wprowadzeniu   zmian.

 

5. ZASADY USTALANIA OCEN 

 

1) Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen (1 - 6). 

 

2) Ocenie podlegają:

 

a) sprawdziany;

 

b) kartkówki;

 

c) odpowiedzi ustne;

 

d) zadania domowe;

 

e) aktywność na lekcji;

 

f) praca indywidualna lub grupowa na lekcji;

 

g) udział w konkursach przedmiotowych;

 

h) wykonanie tabel, schematów, wykresów lub innych pomocy dydaktycznych;

 

i) wiedza zdobyta samodzielnie;

 

3) Sprawdziany oraz kartkówki są obowiązkowe dla każdego ucznia.

 

4) Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub kartkówkę z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Z ważnych przyczyn uczeń może ustalić z nauczycielem inny termin. 

 

5) Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania oceny do dziennika  (oddania sprawdzonych prac). Może ją poprawić poza swoimi lekcjami (np. kółko, zajęcia konsultacyjne) po uprzednim powiadomieniu nauczyciela o tym fakcie.

 

6) Poprawa ocen ze sprawdzianów jest dobrowolna.

 

7) Sprawdzian można poprawić tylko jeden raz.

 

8) Sprawdziany (45 min.) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują materiał programowy z całego działu.

 

9) Kartkówki (10 – 20 min.) nie  muszą być  zapowiadane i  obejmują 3  ostatnie  tematy.

 

10) Uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, a w przypadku stwierdzenia, że kontaktuje się z innym uczniem lub korzysta z niedozwolonych pomocy, nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę negatywną do dziennika elektronicznego.

 

11) Prace pisemne są sprawdzane przez nauczyciela, a ich wyniki nauczyciel przedstawia uczniom w terminie 2. tygodni od daty ich pisania.

 

12) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego (nie dotyczy sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, zapowiedzianego pytania całej klasy, lekcji powtórzeniowych) na początku lekcji. Zgłoszenie takie jest odnotowane przez nauczyciela. Braki związane ze zgłoszeniem nieprzygotowania uczeń zobowiązany jest uzupełnić na następną lekcję. Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić dwa razy w semestrze w przypadku dwóch godzin lekcyjnych chemii tygodniowo. Jeżeli uczeń wykorzystał swój limit nieprzygotowań, to za każde kolejne nieprzygotowanie lub braki otrzymuje  ocenę niedostateczną.


13) Uczniowie klas VII i VIII są zobowiązani znać symbolikę pierwiastków.

 

14) Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „plus”. Za pięć „plusów” uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

 

15) Kryteria oceniania prac pisemnych:

0%  -  29% - niedostateczny,

30% - 49% - dopuszczający,

50% - 74% - dostateczny,

75% - 89% - dobry,

90% - 99% - bardzo dobry,

100%          - celujący.

 

16) Oceny przyjmują wagę: sprawdziany pisemne mają wagę 2, pozostałe oceny mają wagę 1.

 

17) Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:

 

a) średnia ważona do  1,5 - niedostateczny

 

b) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający

 

c) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny

 

d) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry

 

e) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry

 

18) Ocenę celującą otrzymuje:

 

a) laureat konkursów chemicznych kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym;

 

b) uczeń, który w znacznym stopniu wykracza poza podstawę programową z danego przedmiotu i otrzymał średnią ważoną powyżej 5,50.

 

19) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

20) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

21) Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  sprawdzone  i ocenione  pisemne  prace kontrolne oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  jest  udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

 

22) Prace pisemne przechowywane są do końca roku szkolnego.

 

23) Uczeń ma prawo do poprawiania oceny rocznej zgodnie z WSO.

 

24) Uczeń, który opuścił powyżej 50 % zajęć w semestrze i nie otrzymał ocen cząstkowych musi zdawać egzamin klasyfikacyjny lub jest nieklasyfikowany.

 

25) Jeżeli uczeń za I semestr otrzymał ocenę niedostateczną, musi tę ocenę poprawić w II semestrze. Poprawa polega na zaliczeniu materiału z poszczególnych działów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

6. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

a) opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą;

 

b) uzyskał 100% prawidłowych odpowiedzi z prac pisemnych;

 

c) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela;

 

d) potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);

 

e) proponuje rozwiązania nietypowe;

 

f) umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk;

 

g) potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii;

 

h) potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy;

 

i) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny.

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a) opanował wymagania na ocenę dobrą;

 

b) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem;

 

c) potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach;

 

d) wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień;

 

e) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, potrafi dotrzeć do innych źródeł wiadomości;

 

f) potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne;

 

g) potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych;

 

h) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;

 

i) potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów.

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a) opanował wymagania na ocenę dostateczną;

 

b) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem;

 

c) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela;

 

d) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne);

 

e) potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne;

 

f) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności;

 

g) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych;

 

h) jest aktywny w czasie lekcji.

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

a) opanował wymagania na ocenę dopuszczającą;

 

b) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia;

 

c) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności;

 

d) potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice;

 

e) z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne;

 

f) potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych;

 

g) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.

 

5) Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;

 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

c) z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne;

 

d) przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się;

 

b) nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela;

 

c) nie zna symboliki chemicznej;

 

d) nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela;

 

e) nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie prywatnej szkoły podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.