41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Historia

Przedmiotowy System Oceniania z historii w klasach IV – VIII
w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

Nauczanie historii odbywa się według programu nauczania Wczoraj i dziś dla klas IV - VIII szkoły podstawowej.

Oceny stawiane przez nauczyciela są zgodne ze Szkolnym Ocenianiem i Przedmiotowym Systemem Oceniania.

 

1. Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciel dokonuje systematycznej kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Ocenianiu (w skali od 1 do 6) podlegają następujące formy aktywności ucznia:


1) Sprawdziany wiadomości i umiejętności lub testy z poszczególnych działów (przynajmniej dwa godzinne sprawdziany lub testy w semestrze):

 

a) uczniowie zostają poinformowani o sprawdzianie lub teście na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem;

 

b) jeżeli  uczeń jest nieobecny, to zalicza sprawdzian najpóźniej w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku nie zaliczenia w terminie nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia wiadomości objęte sprawdzianem w czasie lekcji 

w dowolnej formie;

 

c) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;

 

d) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę pisemną w terminie dwóch tygodni;

 

e) uczeń ma prawo poprawić ocenę z wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w półroczu, w terminie 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela; uczeń może poprawić ocenę niższą od oceny bardzo dobrej;


f) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu/testu z całą klasą, a przedstawi usprawiedliwienie, to może uzgodnić termin jej napisania indywidualnie z nauczycielem;


g) do dziennika internetowego wpisywane są tylko te oceny, które są wyższe od uzyskanych  pierwotnie i tylko te brane są pod uwagę do średniej ważonej na semestr i koniec roku.


2) Przynajmniej jeden sprawdzian 15 - 20 minutowy w semestrze – kartkówka (materiał z wiedzy i umiejętności):


a) kartkówka obejmuje niewielką ilości materiału (do 3 lekcji);

 

b) kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;

 

c) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki, uczeń materiał przewidziany na kartkówkę musi zaliczyć na następnej lekcji;

 

d) wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;

 

e) nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;

 

f) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;

 

g) kartkówek nie można poprawiać;

 

3) Kartkówki z czytania ze zrozumieniem (przynajmniej jedna w semestrze):

 

a) kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;

 

b) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki, uczeń materiał przewidziany na kartkówkę musi zaliczyć na następnej lekcji;

 

c) wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;

 

d) nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;

 

e) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;

 

f) kartkówek nie można poprawiać.

 

4) Odpowiedzi ustne:

 

a) przynajmniej jedna ocena w semestrze z bieżącego materiału (obejmującego wiadomości i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich lekcji);

 

b) uczeń może nie być pytany przez tydzień, jeżeli wrócił do szkoły po dłuższej chorobie;

 

c) dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny; uczeń zgłasza swoje nieprzygotowanie na początku  lekcji;

 

d) niewykorzystane nieprzygotowania w jednym półroczu nie przechodzą na kolejny semestr;

 

e) wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;

 

f) przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i dni wolnych od zajęć szkolnych ( 3 dni);

 

g) do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych; uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w zawodach, konkursach i innych imprezach pozaszkolnych przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę.

 

5) Prace domowe, zeszyt przedmiotowy:

 

a) obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego – brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach uczeń musi przepisać cały zeszyt;

 

b) obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych;

 

c) prace domowe (w zeszytach przedmiotowych) będą oceniane - przynajmniej dwie oceny w semestrze;

 

d) ocenie podlegają również inne dodatkowe prace domowe (np. albumy, teczki tematyczne, prezentacje multimedialne - zagadnienia wskazane przez nauczyciela lub uzgodnione z nauczycielem);

 

e) dwa raz w semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej, każdy kolejny brak pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

 

f) niewykorzystane  braki pracy domowej w jednym półroczu nie przechodzą na kolejny semestr.

 

6) Praca na lekcji – aktywność:

 

a) aktywność ucznia na lekcjach jest oceniana; ocenie podlegają:

 

- indywidualna praca ucznia,

 

- praca ucznia w grupie.

 

b) za pracę na lekcji uczeń może otrzymać:

 

- ocenę - za znaczący wkład pracy podczas lekcji,

 

- „+” (pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą),

 

- o ocenie za pracę na lekcji decyduje nauczyciel.

 

2. Oceniając testy i sprawdziany punktowane, stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej:

 

1) Klasy IV – VIII:

 

a) 100%   (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) - celujący

 

c) 99% - 90% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) - bardzo dobry

 

d) 89% - 75% - dobry

 

e) 74% - 50% - dostateczny

 

f) 49% - 30% - dopuszczający


g) Poniżej 30% - niedostateczny

 

2) Oceny przyjmują następującą wagę:

 

a) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne - mają wagę 1.

 

b) oceny długookresowe -za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania - mają wagę 2. 


3. Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:

 

1) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający.

 

2) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny.

 

3) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry.

 

4) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry.

 

5) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma średnią ważoną do 1,5.

 

6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń :

 

a) laureat konkursów historycznych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym;

 

b) uczeń, który otrzymał średnią ważoną powyżej 5,50.

 

c) uczeń, który jest laureatem konkursu szkolnego otrzymuje cząstkową ocenę celującą (z wagą 2) i dyplom.


d) wystawieniu oceny celującej uczniom wymienionym w punkcie 2, 3 decyduje nauczyciel uczący historii.

 

7) Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny semestralnej/rocznej zgodnie z zasadami Szkolnego Oceniania.

 

8) Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach:

 

a) Każda ocena stawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona (należy pamiętać o potrzebie rozstrzygania indywidualnych przypadków).


b) Oceny ucznia są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

 

c) O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na miesiąc przez klasyfikacją.

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa.

 

1) Celujący - 6

 

Uczeń posiada wiedzę historyczną wykraczającą w wyraźny sposób poza podstawy programowe, jego zasób wiedzy i umiejętności świadczy o wyraźnych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych, prezentuje daleko idącą dociekliwość i wnikliwość podczas analizy problemów historycznych, wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach. Uczeń przejawia szczególne zainteresowanie przedmiotem, wskazuje wzorową postawę na lekcjach historii; czyta lektury historyczne. 


2) Bardzo dobry – 5

 

Uczeń w pełni przyswoił wiadomości przewidziane programem nauczania. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy, potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje wszystkie zadania i polecenia. Wykazuje się myśleniem historycznym, umiejętnościami intelektualnymi, bardzo dobrze posługuje się mapą, chronologią, językiem historycznym, przejawia zainteresowanie przedmiotem, jest systematyczny 

i posiada starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy.

 

3) Dobry – 4

 

Uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, wskazuje aktywność na lekcjach, posiada wiedzę podręcznikową, „sucho relacjonuje fakty”, ma luki w materiale faktograficznym, próbuje wiązać ze sobą wydarzenia i wyciągać wnioski, choć zdarzają się mu pomyłki przy samodzielnym referowaniu zagadnień, ogólnie orientuje się na mapie historycznej, przejawia zainteresowanie przedmiotem, jest systematyczny i posiada starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy.


4) Dostateczny – 3

 

Uczeń w stopniu średnim opanował materiał nauczania, jego wiedza jest ogólna 

i fragmentaryczna. Nie wiąże wydarzeń historycznych w logiczną całość, poprawnie wykonuje zadania i polecenia przy pomocy nauczyciela. Popełnia błędy rzeczowe i logiczne, jest sporadycznie aktywny na lekcji. Umie wypunktować ważne zagadnienia i problemy. Zna pobieżnie materiał z podręcznika, przedstawia „suche fakty” (minimum 51% znajomości treści nauczania. Uczeń ma pozytywny stosunek do przedmiotu, prowadzi zeszyt, choć czasami niedbale, orientuje się na mapie historycznej, ma kłopoty z chronologią.


5) Dopuszczający – 2

 

Uczeń wykazuje spore braki w wiedzy i umiejętnościach wymaganych programem nauczania i podstawą programową. Jest bierny na lekcji, radzi sobie tylko przy pomocy nauczyciela. Posiada nikłą znajomość mapy i chronologii historycznej. Nie umie wiązać faktów i porównywać ich ze sobą, nie przejawia myślenia przyczynowo – skutkowego, bardzo słabo zna terminologię historyczną; ma poważne trudności z analizą wydarzeń. Posiada około 30% wiedzy i umiejętności, prezentuje poprawną postawę wobec przedmiotu i nauczyciela; zna cel nauki historii i jest pozytywnie nastawiony do przedmiotu.


6) Niedostateczny – 1

 

Uczeń nie opanował podstawy programowej, ma braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiające dalszą kontynuację nauki i przyswajanie treści programowych. Jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji, nie rozumie i nie umie wykonać prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela. Cechuje go brak systematyczności i chęci do nauki, jest bierny na lekcjach. Uczeń nie znajduje sensu nauki przedmiotu, fragmentarycznie prowadzi zeszyt, nie nosi i nie korzysta z podręcznika, nie wypełnia poleceń nauczyciela, nie uważa na lekcjach, opuszcza lekcje, jest niezdyscyplinowany i leniwy, ignoruje przedmiot i nauczyciela, nie potrafi korzystać z mapy, nie potrafi dokonać prostej analizy historycznej, nie umie wyciągać wniosków, myli lub nie zna pojęć, dat, faktów i postaci. Odpowiada chaotycznie 

i nieskładnie, przejawia rażący brak wiedzy, postaw i umiejętności.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.