41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Język angielski

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego wklasach IV – VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

1. TESTY.


1) Będą zapowiadane 2 tygodnie przed planowanym terminem. Nauczyciel podaje wówczas zakres materiału obowiązujący na teście.


2) Ocena z testy wyrażona jest cyfrą 1 - 6.


3) Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy każdej oceny otrzymanej na teście w ciągu 2 tygodni od daty oddania wyników testu. Po 2 tygodniach upływa termin poprawy.


4) Jeśli uczeń nie przystąpił do pisania testu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma on obowiązek napisać test w ciągu 2 tygodni od momentu pojawienia się w szkole. Jeśli uczeń nie zaliczy sprawdzianu w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go bądź dać mu test do napisania w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału sprawdzianu.


5) Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas testu otrzymuje uwagę negatywną odnotowaną w dzienniku elektronicznym.


6) Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela w celu poprawy lub napisania testu.


7) W zdalnym nauczaniu testy nauczyciel przesyła uczniom w pliku Word lub PDF. Uczeń uzupełnia test w czasie trwania lekcji i odsyła pocztą Gmail do nauczyciela do sprawdzenia.


2. KARTKÓWKI.


1) Z materiału bieżącego (3 ostatnie tematy) będą zapowiadane lub nie.


2) Ocena z testy wyrażona jest cyfrą 1 - 5.


3) Jeśli kartkówka była niezapowiedziana, uczeń może wykorzystać zgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie i nie pisać jej, lecz mą obowiązek napisać ją na najbliższej lekcji. Jeśli uczeń nie zaliczy kartkówki w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału kartkówki.


4) Jeśli kartkówka była zapowiedziana, uczeń nie może wykorzystać zgłoszonego na początku lekcji nieprzygotowania i ma obowiązek pisać ją.


5) Nie ma możliwości poprawienia oceny z kartkówki.


6) Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela w celu napisania zaległej kartkówki.

 

3. Oceny z testów i kartkówek wynikają z przeliczenia uzyskanych punktów na procenty według skali Szkolnego Oceniania:


1) 100% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne)       - celujący (6).


2) 90% - 99%                                                                                         - bardzo dobry (5).


3) 75% - 89%                                                                                         - dobry (4).


4) 50% - 74%                                                                                         - dostateczny (3).


5) 30% - 49%                                                                                         - dopuszczający (2).


6) 29% - 0%                                                                                           - niedostateczny (1).

 

4. Oceny przyjmują następującą wagę:


1) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne ,wypowiedź pisemna

z języka obcego - mają wagę 1;


2) oceny długookresowe - za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania

- mają wagę 2.


5. Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:


1) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający.


2) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny.


3) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry.


4) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry.


W nauczaniu zdalnym oceny wystawiane są z wagą jeden, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem

procentowym.

 

6. PRACE DOMOWE.


1) Są obowiązkowe.


2) W jednym półroczu uczeń może zgłosić 2 braki pracy domowej. Każdy następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Oceny tej nie można poprawić.


3) Niewykorzystane braki pracy domowej w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejne półrocze.

 

7. AKTYWNOŚĆ.


1) Na lekcji jest nagradzana plusami. Pięć (5) plusów zdobytych na lekcji to ocena bardzo dobra (5) wpisana do

dziennika.


2) Na jednej lekcji można otrzymać tylko jeden (1) plus.


3) Można otrzymać również minusa, jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcji, przeszkadza, rozmawia, a zapytany „nie wie o co chodzi”. Trzy (3) minusy to ocena niedostateczna (1).


4) Jeśli uczeń otrzyma minusa w trakcie trwania tej samej lekcji i nie zmienia on swojej aktywności, może on dostać ocenę niedostateczną (1).


5) W nauczaniu zdalnym utrzymujemy przyznawanie plusów za aktywność: dotyczy wideolekcji.

 

8. ZESZYT.


1) Jego systematyczne prowadzenie jest obowiązkowe.


2) Jego brak, niesystematyczne lub nieestetyczne prowadzenie wpływa na ocenę.


3) Brak zeszytu jest zgłaszany na początku lekcji. Jeśli uczeń nie zgłosi jego braku, a była zadana praca domowa, dostaje on ocenę niedostateczną (1).


4) Jeśli uczeń nie ma zeszytu na lekcji ma obowiązek robić notatki w brudnopisie lub na kartce, a następnie uzupełnić zeszyt w domu i pokazać uzupełniony nauczycielowi na kolejnej lekcji.


5) Jeśli uczeń nie uzupełni brakującej lekcji, otrzymuje on ocenę niedostateczną (1).

 

9. ODPOWIEDZI USTNE.


1) Obejmują bieżący materiał (3 ostatnie lekcje).

 

2) Ocena z odpowiedzi wpisywana jest do zeszytu i nie może być ona poprawiana. Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi po raz drugi, ale obie oceny są uwzględniane przy wystawieniu ocen.


3) W nauczaniu zdalnym ocena z odpowiedzi umieszczana jest tylko w e - dzienniku.

 

10. NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI.


1) Jest zgłaszane na początku lekcji.


2) W ciągu jednego półrocza uczeń może zgłosić dwa (2) nieprzygotowania. Każdy następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Której nie można poprawić.


3) Niewykorzystane nieprzygotowania w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejny semestr.


4) W nauczaniu zdalnym, nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 1.


11. Dodatkowo w nauczaniu zdalnym:


1) Uczniowie będą oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, aktywność podczas spotkania na Google Meet.


2) Uczniowie zobowiązani są do:


a) Wykonania zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki w zakładce Praca Domowa w e - dzienniku;


b) Wykonania zadań na platformach edukacyjnych;


c) Rozwiązywania testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie edukacyjnej. Wszystkie formy pracy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe;


3) Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e - nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.


4) Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.


5) Uczniowie są zobowiązani do systematycznej pracy i organizacji nauki własnej w domu.


6) Uczniowie odsyłają do nauczyciela prace wyznaczone przez niego w wyznaczonym terminie. Nie odsyłają wszystkich uzupełnionych/ rozwiązanych zadań.


7) W celu realizacji podstawy programowej dla języka angielskiego obowiązującej dla szkół podstawowych, nauczyciel może przesyłać linki do stron pocztą gmail, na których znajdują się informacje ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści.


8) Wideolekcja nie musi trwać 45 minut. Może być krótsza, ale nie dłuższa. Czas trwania zajęć określa prowadzący, dostosowując go do treści lekcji, możliwości psychofizycznych uczniów, wydajności sprzętu i transferu. Jeżeli lekcja nie odbyła się z przyczyn technicznych, nauczyciel może wyznaczyć inny termin zajęć.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.