41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Język polski 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV – VIII 

w Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku  - Kamiennej

 

1. Z języka polskiego uczeń może otrzymać ocenę za: test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypracowanie klasowe, wypracowanie domowe, sprawdzian gramatyczny, dyktando, kartkówki, prace domowe, aktywność, zadania dodatkowe (prezentacje, referaty), recytację wiersza lub fragmentów prozy, badanie wyników nauczania, konkursy,  egzaminy próbne, sprawdziany (inne niż gramatyczne).

 

2. Prace klasowe (waga 2): 

 

1) Są obowiązkowe. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Swoim zakresem obejmują wiedzę z danego działu. Zadania oceniane są na punkty, które następnie są sumowane i przeliczane na procenty. 

 

2) Oceny w klasach IV - VIII wystawiane są zgodnie z procentową skalą obowiązującą w SO czyli:


a) 100%   (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne)      - celujący


b) 99% - 90% (sprawdziany i testy)                                                    - bardzo dobry

 

c) 89%-75%                                                                                            - dobry

 

d) 74%-50%                                                                                            - dostateczny

 

e) 49%-30%                                                                                            - dopuszczający

 

f) Poniżej 30%                                                                                        - niedostateczny

 

3) Uczeń nieobecny w szkole w dniu pisania pracy klasowej ma obowiązek  napisać  ją w terminie poprawkowym w ciągu 2 tygodni. Jeśli uczeń nie zgłosi się na napisanie zaległej pracy klasowej wówczas nauczyciel sam zadecyduje (bez powiadamiania ucznia), kiedy uczeń będzie ją pisał. Takie samo postępowanie dotyczy ucznia  często opuszczającego pierwszy termin  prac klasowych.


4) Uczeń może poprawić każdy sprawdzian, w ustalonym terminie (zgodnie z WSO, czyli w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac klasowych).  Prace klasowe rodzic może dostać do wglądu na dniach otwartych, na zebraniach szkolnych lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

 

5) Poprawie nie podlegają testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypracowania klasowe i dyktanda.

 

3. Kartkówki (waga1):

 

a) Nie są zapowiadane (oprócz kartkówek z lektur i epok). Obejmują trzy ostatnie jednostki tematyczne (nie lekcje). Oceniane są na punkty i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującą skalą procentową. Ocen z kartkówek nie poprawiamy!

 

4. Prace domowe (waga1):

 

1) Są obowiązkowe. Pracę domową ma również obowiązek odrobić uczeń nieobecny w szkole. Będą sprawdzane na lekcji w jeden z następujących sposobów:


a) Przeczytanie z zeszytu;

 

b) Sprawdzenie zeszytu przez nauczyciela;

 

c) Kartkówka.

 

5. Wypracowania:

 

1) Kryteria oceny wypracowania (klasy IV - VI):

 

a) Zgodność z tematem. (2p.):

 

- 2p. - w całości,

 

- 1p. - w części.

 

b) Rozwinięcie tematu. (2p.):

 

- 2p. – pełne,

 

- 1p. - niepełne ale poprawne.

 

c) Spójność treści. (3p.):

 

- 3p. - oryginalna i urozmaicona wypowiedź; konsekwentnie i logicznie uporządkowana; rozwinięta i zgodna z polecaną  formą, bogata treściowo, przemyślana, oparta na własnej refleksji,

 

- 2p. - logiczna, konsekwentna wypowiedź, zgodna z zalecaną formą (ale zawierająca   drobne błędy), rozwinięta, poprawna treściowo, ale oparta na stereotypowych sądach,

 

- 1p. - praca ogólnikowa, niekonsekwentna, zgodna z polecaną formą wypowiedzi (ale zawierająca liczne błędy), uboga treściowo,

 

- 0p. - uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

 

d) Uwzględnienie cech gatunkowych(forma wypowiedzi). (1p.).

 

e) Respektowanie zasad kompozycji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). (1p.).

 

f) Styl. (1p.):

 

- 1p. - styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi,

 

- 0p. - styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi.

 

g) Język. (1p.):

 

- 1p.- dopuszczalne 4 błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne),

 

- 0p.- więcej niż 4 błędy(fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne).

 

h) Ortografia. (1p.):

 

- 1p. - dopuszczalne 2 błędy,

 

- 0p. - więcej niż 2 błędy.

 

2) Kryterium dla ucznia z dysleksją - wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana:


a) Interpunkcja. (1p.):

 

- 1p. - dopuszczalne 3 błędy,

 

- 0p. - więcej niż 3 błędy.

 

b) Graficzna organizacja tekstu(akapity). (1p.).

 

c) Estetyka zapisu. (1p.).

 

3) Maksymalna ilość punktów: 15p.

 

a) 15p.                      - cel. (6);


b)  14p.                     -  bdb. (5);

 

c) 13p. - 11p.           -  db. (4);

 

d) 10p. - 8p.             -  dost.(3);

 

e) 7p. - 5p.               -  dop. (2);

 

f) 4p. i poniżej         - ndst. (1).

 

6. Kryteria oceny krótkiej wypowiedzi (klasy IV - VI) - pisma użytkowe (np. zaproszenie, ogłoszenie):

 

1) Temat (elementy niezbędne dla pisma użytkowego) 0 - 2p.

 

a) użycie wszystkich istotnych informacji (2p.);

 

b) częściowe użycie istotnych informacji (1p.);

 

c) brak właściwych informacji (0p.).

 

2) Kompozycja (wypowiedź jest spójna) 0 - 1p.

 

3) Język i styl. 0 -1 p.

 

a) 0 - 2 bł. - 1p.;

 

b) 3bł.i więcej - 0p.

 

4) Ortografia i interpunkcja (dopuszcza się jeden błąd ortograficzny i dwa błędy interpunkcyjne) 0 – 1p.

 

5) Kryterium dla ucznia z dysleksją - wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana:


a) Estetyka zapisu (czystość, czytelność zapisu - dopuszczalne jedno estetyczne skreślenie). 0 – 1p.

 

6) Maksymalna ilość punktów 6:

 

a) 6p. - cel. (6);


b) 5p. - bdb. (5); 

 

c) 4p. - db. (4); 

 

d) 3p. - dost. (3);  

 

e) 2p. - dop. (2);

 

f) 1p. i poniżej – ndst.(1).

 

7. Dyktanda:   

 

1) Oznaczenie błędów:

 

a) ó - u, ż - rz, ch - h, wielkie i małe litery: - 6p.

 

b) zakończenia wyrazów: -ii, -ji, -ą, -om, -on, -ę, -em, -en; zakończenia czasowników w czasie przeszłym typu: -ął, -ęła, -ęliśmy, -ęły, -ęli; pisownia partykuły ”nie”, łączna lub rozdzielna pisownia wyrażeń przyimkowych, pisownia przyimków złożonych: - 4p.


c) błędy fonetyczne, zmiana litery, brak litery, zmiana wyrazu, brak wyrazu, mylenie zapisu głosek (np. :b :p), zmiękczenia(np. :słonice zamiast słońce), błędny podział wyrazu na sylaby podczas przenoszenia do następnej linii: - 2p.

 

d) interpunkcja: - 1p.       

  

2) Za jeden błąd należy uznać powtarzanie błędu w zapisie wyrazów należących do tej samej rodziny.

 

3) Kryteria mogą być modyfikowane przez nauczyciela w zależności od stopnia trudności tekstu, ilości wyrazów, które nie były ćwiczone na lekcji, długości dyktanda, poziomu znajomości ortografii w klasie.

 

4) Dyktando napisane przez ucznia z dysleksją rozwojową ( zwłaszcza z dysortografią) nie będzie podlegało ocenie według powyższych kryteriów. Ocenę alternatywną dla takiego ucznia stanowić będzie ocena za pracę alternatywną np. dodatkową pracę domową bazującą na szkolnym dyktandzie (np. zredagowanie słownika wyrazów trudnych). W ocenie takiej pracy należy uwzględnić przede wszystkim wysiłek dziecka, jego motywację i starania.


5) Skala oceniania:

 

a) Dla klasy 4:

 

- 0p. ujemnych - cel (6),

 

- od - 1p do - 8p. - bdb (5),

 

- od - 9p. do - 18p. – db (4),    

  

- od  - 19p. do - 30p. – dost (3),

 

- od - 31p. do - 46p. – dop (2),

 

- poniżej 46p. – ndst (1).

 

b) Dla klas 5 - 6:

 

- 0p. ujemnych - cel (6),

 

- od - 1p. do - 6p. - bdb (5),

 

- od - 7p. do - 12p. - db (4),

 

- od - 13p. do - 20p. - dost (3),

 

- od - 21p. do - 32p. - dop (2),

 

- poniżej 32p. - ndst (1).

 

c) Dla klas 7 - 8:

 

- 0p. ujemnych - cel (6),

 

- od - 1 do - 4p. - bdb (5),

 

- od - 5 do - 10p. – db (4), 

      

- od - 11 do - 18p. – dost (3),

 

- od -19 do - 30p. – dop (2),

 

- poniżej 30p. – 1.

 

8. Kryterium oceny wypracowania (klasy VII - VIII).

 

1) Zgodność z tematem (0 – 2p.).

 

a) praca w całości zgodna z tematem (2p.);

 

b) praca w części zgodna z tematem (1p.);

 

c) Uwaga: Jeśli treść pracy jest niezgodna z tematem, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

2) Rozwinięcie tematu - dobór materiału (0 – 3p.).

 

a) oryginalne rozwinięcie tematu, dojrzałe, ciekawe wykorzystanie tekstów kultury lub życiowego doświadczenia (3p.);


b) pełne rozwinięcie tematu, trafne wykorzystanie tekstów kultury lub życiowego doświadczenia (2p.);


c) niepełne ale poprawne rozwinięcie tematu i stereotypowe wykorzystanie tekstów kultury lub życiowego doświadczenia (1p.).


3) Wartości uniwersalne (0 – 1p.).

 

a) wskazywanie i akcentowanie wartości uniwersalnych i podstaw społecznie oczekiwań (1p.);

 

b) nieodróżnianie podstawowych wartości, epatowanie okrucieństwem lub wulgarnością (0p.).

 

4) Zastosowanie właściwej formy wypowiedzi (0 – 2p.).

 

a) forma zgodna z poleceniem (2p.);

 

b) forma zgodna z poleceniem ale zawierająca usterki (1p.).

 

5) Respektowanie zasad kompozycyjnych (0 – 2p.).

 

a) właściwa trójdzielna kompozycja (2p.);

 

b) zachwiania w kompozycji ( np. brak wstępu, akapitów) (1p.).

 

6) Estetyka pracy (0 – 1p.).

 

7) Bogactwo słownictwa (0 – 3p.).

 

a) słownictwo bardzo bogate, dojrzałe, zróżnicowane, dostosowane do treści, brak powtórzeń (3p.);

 

b) słownictwo bogate, dostosowane do treści (2p.);

 

c) słownictwo przeciętne, ale dostosowane do treści (1p.);

 

d) słownictwo ubogie, liczne powtórzenia (0p.).

 

8) Poprawność językowa i stylistyczna (0 – 3p.).

 

a) język zgodny z normą, brak błędów, dobry styl pracy (3p.);

 

b) nieliczne błędy stylistyczne (1 - 2), styl poprawny (2p.);

 

c) nieliczne błędy stylistyczne (3 - 4), styl niepoprawny (1p.);

 

d) liczne błędy, styl niepoprawny (0p.).

 

9) Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (0 – 3p.).

 

a) praca bez błędów ortograficznych, 1 - 3 błędy interpunkcyjne (3p.);

 

b) praca do 3 błędów ortograficznych (2p.);

 

c) praca zawierająca 4 - 5 błędów ortograficznych (1p.);

 

d) praca powyżej 5 błędów ortograficznych (0p.);

 

e) Uwaga: cztery błędy interpunkcyjne traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.

 

10) Kryterium dla ucznia z dysleksją - wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie  uporządkowana.   

 

11) Maksymalna ilość punktów: 20:

 

a) 0 - 5 punktów                     ocena niedostateczna;

 

b) 6 - 9 punktów                     ocena dopuszczająca;

 

c) 10 - 14 punktów                 ocena dostateczna;

 

d) 15 - 17 punktów                 ocena dobra;

 

e) 18 - 19 punktów                 ocena bardzo dobra; 


f) 20 punktów                          ocena celująca.

 

9. Kryteria oceny krótkiej wypowiedzi, pisma użytkowe (klasy VII - VIII) - notatka, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, życiorys, podanie, CV, list motywacyjny.

 

1) Przedstawienie istotnych informacji dotyczących poszczególnych form wypowiedzi (0 -2p.).


a) użycie wszystkich istotnych informacji (2p.);

 

b) częściowe użycie istotnych informacji (1p.);

 

c) brak właściwych informacji (0p.).

 

2) Poprawność językowa i kompozycyjna (właściwa dla danej formy wypowiedzi (0 – 1p.).


3) Poprawność stylistyczna (dopuszcza się złamanie jednej zasady) (0 – 1p.).

 

4) Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się jeden błąd ortograficzny i dwa błędy interpunkcyjne) (0 – 1p.).


5) Kryterium dla ucznia z dysleksją - wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana.   

 

6) Maksymalna ilość punktów 6:

 

a) pkt. 6 ocena celująca;


b) pkt. 5 ocena bardzo dobra;

 

c) pkt. 4  ocena dobra;

 

d) pkt. 3 ocena dostateczna;

 

e) pkt. 2  ocena dopuszczająca;

 

f) pkt. 1 - 0  ocena niedostateczna.   

 

10. Konkursy - za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę 5 lub 6 w zależności od miejsca jakie zdobył. Waga oceny zależy od rangi konkursu.

 

1) Konkursy szkolne i międzyszkolne - waga 1;

 

2) Konkursy kuratoryjne i ogólnopolskie – waga 2.

 

11. Aktywność na lekcji.

 

1) Za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność pomocniczo będą używane znaki „+” i „-”, a następnie zamieniane zgodnie z regułą:

 

a) +++++ ocena bardzo dobra;

 

b) --- ocena niedostateczna.

 

c) Maksymalna ilość ocen  z aktywności w ciągu semestru to 3.

 

12. Nieprzygotowanie do lekcji.

 

1) Każdy uczeń w ciągu półrocza  może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  i dwa razy brak pracy domowej bez podawania przyczyny. Zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym lub notesie nauczyciela. 


2) Dodatkowo nieprzygotowanie może zgłosić uczeń, który był nieobecny w szkole ponad tydzień. Takie nieprzygotowanie nie zostanie nigdzie zapisane.

 

3) Nieprzygotowanie zgłasza uczeń na początku lekcji po wejściu do sali, podchodząc do nauczyciela. Jeśli tego nie zrobi, a będzie kartkówka  uczeń musi ją napisać. Uczeń, który nie zgłosił braku pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną. Także uczeń który przekroczył limit nieprzygotowań otrzymuje 1 z pracy domowej.

 

13. Brak notatki z lekcji - uczeń będący w szkole, który nie ma notatki z lekcji lub ma ją niekompletną otrzymuje dodatkową pracę domową . Jej brak powoduje wpisanie oceny 1 za zadania dodatkowe.


14. Niewłaściwe zachowanie na lekcji (rozmowy, głośne zwracanie uwag kolegom, opowieści nie na temat, itp.) będzie skutkowało uwagą w dzienniku i zadaniem dodatkowej pracy.

 

15. Inne postanowienia.

 

1) Pismo, zarówno w zeszycie przedmiotowym , jak i w pracach  pisemnych, ma być staranne.

 

2) Uczeń złapany na ściąganiu na klasówkach i kartkówkach otrzymują ocenę 1 bez możliwości poprawy.

 

3) Jeśli uczeń sfałszował pracę pisemną np. poprawił po nauczycielu ocenioną pracę na swoją korzyść, otrzymuje uwagę do dziennika (co wpłynie na ocenę z zachowania) i traci możliwość poprawy z tej oceny.


4) W czasie lekcji  zabrania się korzystać z telefonów i tabletów.

 

5) W czasie lekcji uczeń  może wyjść z sali tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

6) Oceny na półrocze / koniec roku szkolnego stawiane są zgodnie ze średnią ważoną wszystkich ocen z języka polskiego otrzymanych przez ucznia w ciągu półrocza/ roku szkolnego i zgodnie z SO:

 

a) powyżej 1,5   dopuszczający;

 

b) powyżej 2,5  dostateczny;

 

c) powyżej 3,5 dobry;

 

d) powyżej 4,5 bardzo dobry;

 

e) uczeń szkoły podstawowej może otrzymać ocenę celującą jeśli jest finalistą lub laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub jeśli osiągnął średnią ocen powyżej 5,50.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.