41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Język hiszpański

Przedmiotowy System Oceniania z języka hiszpańskiego w klasach VII – VIII 

w Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku  - Kamiennej

 

1. Pomiar osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie odbywał się za pomocą następujących narzędzi:


1) Sprawdzian wiadomości - obejmujący materiał gramatyczno – leksykalno - komunikacyjny z działów tematycznych. Sprawdziany są zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie są informowani o rodzaju i zakresie sprawdzanych umiejętności.


a) Ocena ze sprawdzianu wyrażona jest cyfrą 1 - 6.


b) Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy każdej oceny otrzymanej na sprawdzianie w ciągu 2 tygodni od daty oddania wyników testu. Poprawa ma formę pisemną lub ustną. O formie poprawy decyduje nauczyciel. Po 2 tygodniach upływa termin poprawy.


c) Jeśli uczeń nie przystąpił do pisania sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma obowiązek napisać test lub odpowiedzieć z materiału objętego testem w ciągu 2 tygodni od momentu pojawienia się w szkole. O formie sprawdzenia wiedzy decyduje nauczyciel. Jeśli uczeń nie zaliczy sprawdzianu w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go bądź dać mu test do napisania w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału sprawdzianu.


d) Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela w celu poprawy lub napisania testu.


2) Kartkówka - obejmująca materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych, jej celem jest głównie sprawdzenie opanowania materiału leksykalnego. Kartkówki z trzech ostatnich zajęć będą zapowiadane lub nie.


a) Ocena z kartkówki wyrażona będzie cyfrą 1 - 6.


b) Jeśli kartkówka była niezapowiedziana uczeń może wykorzystać zgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie i nie pisać jej, lecz ma obowiązek napisać ją na najbliższej lekcji. Jeśli uczeń nie zaliczy kartkówki w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału kartkówki.


c) Jeśli kartkówka była zapowiedziana uczeń nie może wykorzystać zgłoszonego na początku lekcji nieprzygotowania i ma obowiązek pisać ją.


d) Nie ma możliwości poprawienia oceny z kartkówki.


e) Jeśli uczeń nie pisał kartkówki z powodu usprawiedliwionej nieobecności  w szkole ma obowiązek napisać kartkówkę lub odpowiedzieć ze sprawdzanego materiału w ciągu 2 tygodni od momentu pojawienia się w szkole. O formie sprawdzenia wiedzy decyduje nauczyciel.


3) Odpowiedź ustna - obejmująca materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych, mająca formę krótkich dialogów sytuacyjnych pomiędzy uczniem, a nauczycielem lub dłuższej wypowiedzi ustnej ucznia. Celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzenie stopnia opanowania materiału leksykalnego lub poziomu umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: udzielania odpowiedzi, stawiania pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania).


a) Obejmuje bieżący materiał (3 ostatnie lekcje).


b) Ocena z odpowiedzi nie może być poprawiana. Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi po raz drugi, ale obie oceny są uwzględniane przy wystawieniu ocen.


4) Aktywność i praca na lekcji – za zaangażowanie w realizację zadań uczeń może otrzymać plus, bądź ocenę.


a) Na lekcji jest nagradzana plusami. Trzy (3) plusy zdobyte na lekcji to ocena bardzo dobra (5) wpisana do dziennika.


b) Na jednej lekcji można otrzymać tylko jeden (1) plus.


c) Można otrzymać również minusa, jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcji, przeszkadza, rozmawia, a zapytany „nie wie o co chodzi”. Trzy (3) minusy to ocena niedostateczna (1).


d) Jeśli uczeń otrzyma minusa i nie zmienia swojej aktywności w trakcie trwania tej samej lekcji, może dostać ocenę niedostateczną (1).


5) Praca domowa – wykonywana przez ucznia w domu na dany temat omówiony poprzednio na zajęciach.


a) Prace domowe są obowiązkowe.


b) W jednym półroczu uczeń może zgłosić 2 braki pracy domowej. Każdym następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Oceny tej nie można poprawić.


c) Niewykorzystane braki pracy domowej w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejne półrocze.

 

2. Oceniając testy i sprawdziany punktowane stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej: 


1) 100% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedź ustna) - celujący.


2) 99% - 90% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedź ustna) - bardzo dobry.


3) 89% - 75% - dobry.


4) 74% - 50% - dostateczny.


5) 49% - 30% - dopuszczający.


6) Poniżej 30% - niedostateczny.


3. Oceny przyjmują następującą wagę:


1) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, wypowiedź pisemną z języka obcego - mają wagę 1.


2) oceny długookresowe - za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności, badanie wyników nauczania - mają wagę 2.


4. Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:


1) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający.


2) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny.


3) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry.


4) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry.


5. Zeszyt.


1) Jego systematyczne prowadzenie jest obowiązkowe.


2) Jego brak, niesystematyczne lub nieestetyczne prowadzenie wpływa na ocenę.


3) Brak zeszytu jest zgłaszany na początku lekcji. Jeśli uczeń nie zgłosi jego braku, a była zadana praca domowa, dostaje on ocenę niedostateczną (1).


4) Jeśli uczeń nie ma zeszytu na lekcji ma obowiązek robić notatki w brudnopisie lub na kartce, a następnie uzupełnić zeszyt w domu i pokazać uzupełniony nauczycielowi na kolejnej lekcji.


5) Jeśli uczeń nie uzupełni brakującej lekcji, otrzymuje on ocenę niedostateczną (1).


6. Nieprzygotowanie do lekcji.


1) Jest zgłaszane na początku lekcji.


2) W ciągu jednego półrocza uczeń może zgłosić dwa (2) nieprzygotowania. Każdy następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Oceny tej nie można poprawić.


3) Niewykorzystane nieprzygotowania w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejny semestr.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.