41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Muzyka

 

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki w klasach IV – VII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach.

1. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

1) Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać w ramach:

 

a) realizacji ćwiczeń praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie muzyki);

b) występów artystycznych przed publicznością klasową, szkolną i pozaszkolną;

c) wykonywania zadań wymagających wykazania się wiedzą teoretyczną (quizy, gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi);

d)przygotowywania prezentacji, gazetek, albumów itp.

 

2. KRYTERIA OCENIANIA.

 

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do nauki i działań muzycznych. Przy ewaluacji trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie jego postępy i zaangażowanie oraz włożoną przez niego pracę. Ważna jest również informacyjna funkcja oceny. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, np. jego rodziców bądź opiekunów) z postępami, jakich dokonał w danym okresie.

Ocenie powinny podlegać:

 

1) Umiejętności w zakresie:

a) śpiewania;

b) grania na instrumentach;

c) tworzenia muzyki;

d) ruchu przy muzyce;

e) formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów.

 

2) Wiedza muzyczna dotycząca:

a) zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i umiejętne ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce);

b) biografii i twórczości kompozytorów;

c) aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);

d) zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej.

 

3) Postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:

a) aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;

b) umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc);

c) prezentacja dokonań;

d) kreatywność.

 

3. KRYTERIA OCENIANIA SKORELOWANE ZE STOPNIAMI SZKOLNYMI.

 

1) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

b) zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;

c) na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty;

d) wybija się wiedzą, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych (koncertuje, jest uczestnikiem chóru, zespołu muzycznego itp.),

e) reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga w nich sukcesy;

f) bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej;

g) potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, dzwonkach, keyboardzie;

h) umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł;

i) opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;

j) potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;

k) zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;

l) jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

b) korzysta z różnych źródeł informacji;

c) na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

d) potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach;

e) umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;

f) odrabia prace domowe;

g) jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

b) korzysta z różnych źródeł informacji;

c) potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach;

d) śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem;

e) na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;

f) odrabia prace domowe;

g) jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

4) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

b) wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;

c) potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach;

d) śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;

e) z reguły odrabia prace domowe;

f) zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

 

5) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

a) w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

b) wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;

c) potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w podręczniku;

d) śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;

e) odrabia proste prace domowe;

f) nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

 

6) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);

b) nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;

c) nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;

d) odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;

e) jest pasywny, nie uważa na lekcjach;

f) nie odrabia prac domowych;

g) nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.

 

Uwaga! Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku predyspozycji lub uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako reakcję na postawę ucznia wyrażającego niechęć do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz wykazującego brak zaangażowania mimo szeregu prób aktywizacji podejmowanych przez nauczyciela.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.