41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Przyroda i Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody i biologii wklasach IV – VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

1. Formy i zasady bieżącego oceniania.

Prace pisemne w klasie

Forma

Zakres treści nauczania

Częstotliwość

Zasady przeprowadzania

Prace klasowe

jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy

przy 1 h tygodniowo co najmniej jedna praca klasowa w półroczu

przy 2 h tygodniowo co najmniej dwie prace klasowe w półroczu

       zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

       informacja o pracy klasowej zanotowana wcześniej w dzienniku lekcyjnym

       pracę klasową poprzedza powtórzenie materiału nauczania

Kartkówki (do 20 min)

materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji

Zależnie od potrzeb, może być w celu sprawdzenia wiedzy zamiast odpowiedzi ustnej

nie są zapowiadane, stopień nie podlega poprawie

Prace pisemne w domu

Pisemne prace domowe

materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu (nauczanie odwrócone)

Przy 1 i 2 h tygodniowo przynajmniej jedna praca w półroczu

zróżnicowane zadania zgodnie z realizowanym materiałem

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń

zgodnie z tematami lekcji

Sprawdzanie następuje na bieżąco, przy pracach domowych i odpowiedziach ustnych; przynajmniej 1 raz w roku uczeń otrzymuje ocenę

      zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń powinny zostać ustalone na pierwszej lekcji

    ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna rozwiązywanych zadań, jak i estetyka oraz systematyczność

Inne prace domowe

       prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane w podstawie programowej

       zadania związane z projektami edukacyjnymi

 

 

       zgodnie z programem nauczania i zakresem treści w poszczególnych klasach

Odpowiedzi ustne

Ustne sprawdzenie wiadomości

materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji

w miarę możliwości jedna ocean w semestrze celu sprawdzenia wiedzy zamiast odpowiedzi ustnej może być kartkówka

bez zapowiedzi; stopień nie podlega poprawie

Pytania aktywne

lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe

częstotliwość dowolna, w zależności od predyspozycji uczniów

uczniowie sami zgłaszają się do odpowiedzi lub są wyznaczani przez nauczyciela; po uzyskaniu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry w rubryce aktywność

Praca na lekcji w grupach

bieżący materiał nauczania

zależnie od potrzeb

     oceniane są aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie

 
2. Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania.

1) Pisemne prace klasowe:

a) Są obowiązkowe.

b) W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

c) Uczeń może poprawić raz każdą pracę klasową. Do dziennika wpisywana jest ocena wyższa.

d) Pozostałe oceny nie podlegają poprawie.
 
2) Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych w klasach IV - VIII:

a) 100% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) - celujący;

b) 99% - 90% (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) - bardzo dobry;

c) 89% - 75% - dobry;

d) 74% - 50% - dostateczny;

e) 49% - 30% - dopuszczający;

f) Poniżej 30% - niedostateczny.

3) Oceny przyjmują następującą wagę:

a) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, pracę w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne - mają wagę 1;

b) oceny długookresowe –sprawdziany, konkursy kuratoryjne, konkursy szkolne na koniec roku - mają wagę 2.
 
4)  Odpowiedzi ustne.

a) Uczeń ma prawo otrzymać informację zwrotną dotyczącą wystawionej oceny;

b) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi;

c) Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń uczęszczający do dwóch szkół (np. muzycznej), w okresie odbywających się przesłuchań i egzaminów albo reprezentujący szkołę w ważnych konkursach lub zawodach sportowych;

d) Uczeń może zgłosić dodatkowe nieprzygotowanie po tygodniowej i dłuższej chorobie. Może być wtedy również zwolniony z pisania w pierwszym terminie sprawdzianu.

5) Prace domowe.

a) Uczeń ma prawo nie wykonać w semestrze pracy domowej, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję;

b) Przy 1 godz. można zgłosić 1 raz brak pracy;

c) Przy 2 godz. można zgłosić 2 razy brak pracy;

d) Uczeń zgłasza brak pracy na początku lekcji podczas czynności organizacyjnych. Nie wykorzystane braki prac domowych, nie podlegają wykorzystaniu w następnym semestrze.
 
6)  Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia.

a) Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu wagi ocen zgodnie z zasadami uwzględnionymi w Statucie Szkoły.
 
b) Pozostałe ogólne zasady oceniania i klasyfikowania określone są w Statucie Szkoły.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.