41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Wychowanie fizyczne

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Podstawa prawna :


1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.


2) Podstawa programowa z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej.


3) Wewnątrzszkolny System Oceniania w Prywatnym Zespole Szkół w Skarżysku Kamiennej.


4) Statut Szkoły.


5) Program Wychowawczy Szkoły.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:


1) dostarczanie zainteresowanym (uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły) wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego;


2) monitorowanie bieżących postępów ucznia;


3) wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w treściach kształcenia i wychowania fizycznego;

 

4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;


5) przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu;


6) motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej;


7) informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania .


3. Ocenie podlegają:


1) poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniany z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka);


2) postęp w ogólnej sprawności fizycznej mierzonej testem sprawności motorycznej opracowanym przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o MTSF;


3) wiadomości z zakresu: 


a) doskonalenia własnej sprawności;


b) dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą;


c) dbałości o prawidłową postawę ciała;

indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno – sportowym.


4) Oceniane jest wykonanie przez ucznia kilku zadań w każdym semestrze: 


a) Zadania dotyczą umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu: 


- przygotowania organizmu do wysiłku (rozgrzewka), 


- stosowania ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych,


- wzmacniania grup mięśniowych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała, 


- wiedzy dotyczącej zasad zdrowego stylu życia, 


- organizacji i sędziowania zawodów sportowych. 


b) postawy ucznia:


- jego stosunek do przedmiotu (przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych z maksymalnym wykorzystaniem swoich możliwości, inwencja twórcza, aktywny udział w zajęciach, pomoc w ich organizacji, dbałość o zdrowie i prawidłową postawę ciała, systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista, zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny udział w lekcjach),


- zaangażowanie społeczne (wykonywanie przyborów, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy sportowej),


- udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych (aktywna postawa na dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza nią).


4. Ocenę końcową (semestralną, roczną) ustala nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne.


5. Ocena końcowa (śródroczna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną stopni uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.


6. Kryteria kontroli i oceny ucznia.


1) Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.


2) Będą oceniane:


a) sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków;


b) zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć;


c) stosunek do partnera i przeciwnika;


d) stosunek do własnego ciała;


e) aktywność fizyczna;


f) postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami;


g) osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy.


7. Ocena osiągnięć z wychowania fizycznego:


1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, czynnie uczestniczy w zajęciach sportowo rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach, reprezentując szkołę. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania.


2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji, jest dobrze przygotowany do zajęć, ma odpowiedni strój do ćwiczeń. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo -  rekreacyjnym.


3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania z poziomu dla danej klasy. Wykonuje je starannie i sumiennie, jest zaangażowany 

w przebieg lekcji i przygotowany do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia.


4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który wykazuje minimalne zaangażowanie w wywiązywanie się z obowiązków, minimalne postępy w usprawnianiu, niewielki postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości oraz nikłe zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć.


5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, często nie bierze czynnego udziału w lekcji.


6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.


8. Uwagi:


1) Nauczyciel może zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcji w-f ze względu na złe samopoczucie zgłoszone przed lekcją,

tylko wtedy, jeżeli posiada właściwy strój sportowy.


2) Uczeń niećwiczący pozostaje na lekcji i włącza się aktywnie w jej organizację za co może otrzymać plusa z aktywności.


3) Dziewczęta ze względu na niedyspozycję (miesiączka) mogą być zwolnione z ćwiczeń na lekcji w-f jeden raz w miesiącu; na kolejnych zajęciach są zwalniane z ćwiczeń wysiłkowych.


4) W przypadku krótkotrwałej (do miesiąca) niezdolności do ćwiczeń nauczyciel zwalnia z nich ucznia na podstawie zaświadczenia lekarskiego.


5) W przypadku długotrwałej (miesiąc i więcej) niezdolności do ćwiczeń o zwolnieniu  ucznia z zajęć wychowania fizycznego decyduje dyrektor szkoły na podstawie  zaświadczenia lekarskiego, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.


6) Czterokrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z otrzymaniem niedostatecznej oceny cząstkowej w kolumnie „brak stroju”.


7) Czterokrotne nieprzygotowanie do lekcji (brak związanych włosów oraz długie paznokcie) jest równoznaczne z otrzymaniem niedostatecznej oceny cząstkowej w kolumnie „nieprzygotowanie do lekcji”.


8) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń kiedy odmawia wykonania zadania.


9) Nauczyciel ma prawo wykluczyć ucznia z udziału w zawodach sportowych jeżeli jego stosunek do przedmiotu, nauczycieli i kultura osobista budzą zastrzeżenia.


9. Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż proponowana regulują zapisy SO.


10. Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe, tj., gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo - sprzętowe (np. poprawienie oceny wymaga ponownego rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu). 


11. Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego. 


12. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. 


13. Daną ocenę można poprawiać tylko jeden raz. 


14. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.


15. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach oraz dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

16. Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami edukacyjnymi.


1) Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza (np. długotrwała choroba) nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych (motoryka, umiejętności ruchowe) otrzymują zadania alternatywne.


2) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.(DZ.U. z 2004r., NR 199, poz.2046).


3) Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżania wymagań edukacyjnych oraz dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni. Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę: 


a) postępy uczniów i ich psychofizyczne i możliwości (efekty pracy a nie popełniane błędy).


b) wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich zadań.


c) sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego.


4) Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie może realizować zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczestniczy na zajęciach wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę swoich możliwości podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.