41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Informatyka 

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV – VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów.

 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

 

2) Zadania nauczyciela:


a) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

 

b) pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

 

c) motywować ucznia do dalszych postępów w nauce;

 

d) dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

 

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 

5) Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

 

6) Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności.

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

1) Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

 

a) wartość merytoryczną;

 

b) stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia;

 

c) dokładność wykonania polecenia;

 

c) indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia;

 

d) staranność i estetykę.

 

2) Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej, testach online i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.

 

a) Sprawdzian planuje się na zakończenie działu;

 

b) Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

 

c) Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy;

 

d) Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu;

 

e) Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z SO;

 

f) Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznych do wykraczających;

 

g) Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z SO;

 

h) Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.

 

3) Kartkówki, quizy online są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

 

a) Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki;

 

b) Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut;

 

c) Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami SO;

 

d) Zasady przechowywania kartkówek reguluje SO.

 

4) Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

 

a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem;

 

b) właściwe posługiwanie się pojęciami;

 

c) zawartość merytoryczną wypowiedzi;

 

d) sposób formułowania wypowiedzi.

 

5) Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

 

a) Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela np. na platformach edukacyjnych;

 

b) Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów SO;

 

c) Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie;

 

d) Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 

6) Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

 

a) Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań;

 

b) Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania, przeszkadzaniu na lekcji);

 

c) Ocenę niedostateczna otrzyma uczeń, który wykonuje ćwiczenia niezgodne z treścią.

 

7) Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

 

a) wartość merytoryczną pracy;

 

b) stopień zaangażowania w wykonanie pracy;

 

c) estetykę wykonania;

 

d) wkład pracy ucznia;

 

e) sposób prezentacji;

 

f) oryginalność i pomysłowość pracy.

 

8) Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w SO.

 

3. Kryteria oceny osiągnięć ucznia:

 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, bezpiecznie posługuje się urządzeniami komputerowymi i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

 

2) Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.


3) Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. 

 

4) Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania zadań w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

 

6) Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne, przedstawia do oceny nie swoje prace. 

 

4. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego.

 

1) Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

 

2) Zgodnie z zapisami SO nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów:

 

a) wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki;

 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

c) trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej;

 

d) przypomina uczniom i rodzicom o dostępności PSO na stronie WWW szkoły.

 

3) Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa SO.

 

5. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen.

 

1) Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 

2) Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.

 

3) Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.

 

4) Nauczyciel informuje ucznia o ocenie, wpisując ocenę do dziennika elektronicznego z ostatniej pracy do następne lekcji.

 

5) Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 

6) Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

 

7) W przypadku ponad 50% nieobecności na zajęciach uczeń nie jest klasyfikowany.

 

8) Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.


6. Wymagania edukacyjne z informatyki.


Klasa 4


1) W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:


a) analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania;


b) wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania;


c) formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.


2) W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:


a) tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosuje przekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem;


b) wybiera odpowiednie narzędzia edytora grafiki potrzebne do wykonania rysunku;


c) pracuje w kilku oknach edytora grafiki;


d) dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania;


e) tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania;


f) buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie;


g) wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne;


h) programuje konsekwencje zajścia zdarzeń;


i) sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy;


j) objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów;


k) tworzy dokumenty tekstowe;


l) wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów;


m) wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze;


n) wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu;


o) wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt;


p) tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane;


q) tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe;


r) zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu;


s) porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.


3) W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:


a) właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje;


b) wykorzystuje pomoc dostępną w programach;


c) właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze;


d) tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki;


e) porządkuje pliki i foldery;


f) rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików;


g) omawia przeznaczenie elementów, z których zbudowany jest komputer;


h) wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia;


i) posługuje się różnymi nośnikami danych;


j) wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych;


k) selekcjonuje materiały znalezione w sieci.


4) W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:


a) uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty;


b) dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie;


c) przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi;


d) wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.


5) W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:


a) wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera;


b) przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze;


c) chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu;


d) stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu;


e) wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia, przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

 

Klasa 5


1) W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:


a) analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania;


b) wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania;


c) formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.


2) W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:


a) tworzy dokumenty tekstowe;


b) wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów;


c) wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze;


d) wstawia do dokumentu obrazy pobrane z internetu;


e) wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt;


f) wstawia do dokumentu kształty i zmienia ich wygląd;


g) zmienia tło dokumentu tekstowego;


h) dodaje obramowanie do dokumentu tekstowego;


i) umieszcza w dokumencie tabele;


j) omawia budowę tabeli;


k) dodaje do tabeli kolumny i wiersze;


l) usuwa z tabeli kolumny i wiersze;


ł) tworzy prezentacje multimedialne;


m) dodaje nowe slajdy do prezentacji;


n) umieszcza na slajdach teksty, obrazy, dźwięki i filmy;


o) dodaje przejścia do slajdów;


p) dodaje animacje do elementów prezentacji;


r) tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania;


s) przygotowuje plan tworzonej gry;


t) rysuje tło do swojej gry;


u) buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie;


w) wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne;


x) programuje konsekwencje zajścia zdarzeń;


y) buduje skrypty rysujące figury geometryczne;


z) opracowuje kolejne etapy swojej gry;


aa) określa położenie elementów na ekranie, wykorzystując układ współrzędnych;


ab) sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy;


ac) objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów;


ad) przygotowuje proste animacje przedstawiające ruch postaci;


ae) tworzy własne postaci i wykorzystuje je w animacjach;


af) prezentuje krótkie historie w animacjach;


ag) zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu;


ah) porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.


3) W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:


a)właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje;


b) wykorzystuje pomoc dostępną w programach;


c) właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze;


d) wyszukuje w internecie obrazy i wykorzystuje je w swoich projektach;


e) porządkuje na dysku twardym komputera obrazy pobrane z internetu;


f) zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.


4) W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:


a) uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty;


b) dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie;


c) przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi.


5) W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:


a) przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze;


b) stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu;


c) przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

 

Klasa 6


1) W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:


a) ustala metodę wyszukiwania najmniejszej i największej liczby z podanego zbioru;


b) ustala metodę wyszukiwania określonej liczby w podanym zbiorze.


2) W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:


a) omawia możliwe zastosowania arkusza kalkulacyjnego;


b) opisuje budowę arkusza kalkulacyjnego;


c) wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego;


d) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń;


e) zmienia układ kolumn i wierszy tabeli;


f) formatuje czcionkę i wygląd tabeli;


g) sortuje dane w tabeli w określonym porządku;


h) wypełnia automatycznie komórki serią danych;


i) wyróżnia określone dane w komórkach przy pomocy formatowania warunkowego;


j) samodzielnie tworzy proste formuły obliczeniowe;


k) stosuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA w wykonywanych obliczeniach;


l) prezentuje na wykresach dane z arkusza kalkulacyjnego;


ł) zmienia wygląd wstawionego wykresu;


m) dobiera odpowiedni typ wykresu do prezentowanych danych;


n) wyjaśnia zasadę działania chmury internetowej;


o) zakłada foldery w chmurze internetowej do porządkowania gromadzonych w niej danych;


p) tworzy, edytuje i formatuje dokumenty bezpośrednio w chmurze internetowej;


r) udostępnia dokumenty znajdujące się w chmurze;


s) samodzielnie rysuje tło oraz duszki do projektu w programie Scratch;


t) buduje skrypty określające początkowy wygląd sceny i umieszczonych na niej elementów;


u) buduje skrypty wysyłające i odbierające komunikaty do sterowania grą tworzoną w programie Scratch;


w) tworzy prostą grę zręcznościową w programie Scratch;


x) wykorzystuje zmienne w projektach tworzonych w programie Scratch;


y) tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący największą i najmniejszą liczbę z podanego zbioru;


z) tworzy w programie Skrach skrypt wyszukujący określoną liczbę w podanym zbiorze;


aa) omawia budowę interfejsu programu GIMP;


ab) wyjaśnia zasadę działania warstw w obrazach tworzonych w programie GIMP;


ac) tworzy i edytuje obrazy w programie GIMP, wykorzystując narzędzia z przybornika programu;


ad) wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP;


ae) używa programu GIMP do tworzenia fotomontaży;


af) retuszuje zdjęcia, korzystając z programu GIMP;


ag) zapisuje efekty pracy we wskazanym miejscu;


ah) porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.


3) W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:


a) właściwie interpretuje komunikaty komputera i odpowiednio na nie reaguje;


b) wykorzystuje pomoc dostępną w programach;


c)właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze;


d) wyjaśnia zasadę działania poczty elektronicznej;


e) omawia elementy, z których składa się adres poczty elektronicznej;


f) samodzielnie zakłada konto poczty elektronicznej w jednym z popularnych serwisów;


g) omawia wygląd interfejsu konta pocztowego;


h) wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej;


i) korzysta z komunikatorów internetowych;


j) zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.


4) W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:


a) uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty;


b) dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie;


c) przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi;


d) przestrzega zasad netykiety, komunikując się z innymi osobami za pomocą internetu;


e) udostępnia dokumenty i foldery zgromadzone w chmurze internetowej;


f) współpracuje z innymi osobami, edytując dokumenty w chmurze internetowej;


g) wykorzystuje serwis internetowy Scratcha do dzielenia się swoimi projektami z innymi członkami tej społeczności oraz do wyszukiwania pomysłów na własne projekty.


5) W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:


a) przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze;


b) stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu;


c) przestrzega zasad bezpiecznej komunikacji internetowej.

 

Klasa 7


1) W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: 


a) wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery;


b) opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze.


2) W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:


a) wymienia formaty plików graficznych;


b) tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki;


c) wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy;


d)tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach;


e) sprawdza rozmiar pliku lub folderu;


f) wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy;


g) wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania;


h) opisuje budowę znaczników języka HTML;


i) omawia strukturę pliku HTML;


j) tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją do pliku;

 

k) formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML;


l) dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej utworzonej w języku HTML;


ł) tworzy podstrony dla utworzonej przez siebie strony internetowej;


m) pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym;


n) umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je;


o) łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu;


p) dzieli tekst na kolumny;


r) wstawia do tekstu tabele;


s) wykorzystuje słowniki dostępne w edytorze tekstu;


t) dodaje spis treści do dokumentu tekstowego;


u) wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych;


w) drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów;


x) wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania;


y) opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej;


z) przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej;


aa) dodaje do prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje;


ab) wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. samouczka;


ac) montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiana kolejności scen, dodawanie tekstów i ścieżki dźwiękowej, zapisywanie w określonym formacie.


3) W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:


a) korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych;


b) wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje;


c) omawia budowę szkolnej sieci komputerowej;


d) wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy);


e) sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera;


f) prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta;


g) wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.


4) W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:


a) współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty;


b) określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego;


c) komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory;


d) wysyła i odbiera pocztę elektroniczną;


e) selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.


5) W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:


a) przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze;


b) wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie;


c) przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu;


d) przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu;


e) dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu;


f) przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu;


g) wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

 

Klasa 8

 

1) W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: 


a) wymienia etapy rozwiązywania problemów;


b) wyjaśnia, czym jest algorytm;


c) buduje algorytmy do rozwiązywania problemów;


d) wskazuje specyfikację problemu (dane, wyniki);


e) przedstawia algorytm w postaci listy kroków oraz schematu blokowego;


f) tłumaczy, na czym polega sytuacja warunkowa w algorytmie;


g) omawia możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.


2) W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:


a) wyjaśnia, co to znaczy programować;


b)wyjaśnia, na czym polega iteracja (powtarzanie);


c) stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach;


d) stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach;


e) wykorzystuje zmienne podczas programowania;


f) tworzy procedury z parametrami i bez parametrów;


g) oblicza największy wspólny dzielnik, wykorzystując algorytm Euklidesa;


h) wskazuje największą liczbę w zbiorze, stosując algorytm wyszukiwania;


i) porządkuje elementy w zbiorze metodą wybierania, połowienia i zliczania;


j) wskazuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym (maszynowym);


k) wskazuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpreterem;


l) wyjaśnia, czym jest arkusz kalkulacyjny, wiersz, kolumna i komórka tabeli,;


ł) wskazuje adres komórki oraz zakres komórek w arkuszu kalkulacyjnym;


m) samodzielnie buduje formuły do wykonywania prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;


n) stosuje formuły wbudowane w program do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;


o) kopiuje formuły, stosując adresowanie względne, bezwzględne oraz mieszane;


p) sprawdza warunek logiczny w arkuszu kalkulacyjny, korzystając z funkcji JEŻELI;


r) dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny w tabeli arkusza kalkulacyjnego;


s) zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli arkusza kalkulacyjnego;


t) zmienia wygląd komórek w arkuszu kalkulacyjnym;


u) dodaje i formatuje obramowanie komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego;


w) scala ze sobą wiele komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego;


x) wykorzystuje funkcję zawijania tekstu, aby zmieścić w jednej komórce dłuższe teksty;


y) zmienia format danych wpisanych do komórek arkusza kalkulacyjnego;


z) drukuje tabele utworzone w arkuszu kalkulacyjnym;


aa) przedstawia na wykresie dane zebrane w tabeli arkusza kalkulacyjnego;


ab) dobiera odpowiedni typ wykresu do rodzaju danych zebranych w tabeli arkusza kalkulacyjnego;


ac) wstawia do dokumentu tekstowego tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego;


ad) wstawiając tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego, odróżnia obiekt osadzony od obiektu połączonego;


ae) korzysta z algorytmów liniowego, warunkowego oraz iteracyjnego podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym;


af) sortuje dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego w określonym porządku;


ag) wyświetla tylko wybrane dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzystając z funkcji filtrowania.


3) W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:


a) korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych;


b) wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy);


c) sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera;


d) prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta;


e) wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.


4) W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:


a) współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty;


b) określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego;


c) komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory;


d) wysyła i odbiera pocztę elektroniczną;


e) selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie;


f) omawia najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju komputerów, internetu i oprogramowania.


5) W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:


a) przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze;


b) wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie;


c) przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu;


d) przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu;


e) dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu;


f) przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu;


g) wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.