41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Techika 

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasach IV – VI

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie;

 

2) wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 

3) motywowanie do dalszych postępów w nauce;

 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

2. Kryteria oceniania.

 

1) Oceniając osiągnięcia nauczyciel zwraca uwagę na:

 

a) rozumienie zjawisk technicznych;

 

b) umiejętność wnioskowania;

 

c) czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej;

 

d) czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych;

 

e) umiejętność organizacji miejsca pracy;

 

f) właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;

 

g) przestrzeganie zasad BHP;

 

h) dokładność i staranność wykonywania zadań.

 

2) Kryteria oceny osiągnięć ucznia:

 

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy;

 

b) Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa;

 

c) Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku;

 

d) Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny;

 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji;

 

f) Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne, przedstawia do oceny nie swoje prace.

 

3) Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod uwagę:

 

a) aktywność podczas lekcji;

 

b) zaangażowanie w wykonywane zadania;

 

c) umiejętność pracy w grupie;

 

d) obowiązkowość i systematyczność;

 

e) udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego;

 

f) w wypadku techniki ponadto uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę i zachowanie.

 

3. Metody sprawdzania osiągnięć.

 

1) Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki ocenia się następujące formy pracy:

 

a) test;

 

b) test online;

 

c) quiz online;

 

d) sprawdzian;

 

e) zadanie praktyczne;

 

f) zadanie domowe;

 

g) aktywność na lekcji;

 

h) odpowiedź ustną;

 

i) pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt);

 

j) zachowanie na lekcji.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.