41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Wiedza o społeczeństwie


Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.


Nauczanie wiedzy o społeczeństwie odbywa się według programu nauczania "Dziś i jutro".


Oceny stawiane przez nauczyciela są zgodne z  Systemem Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania.


1. Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciel dokonuje systematycznej kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Ocenianiu (w skali od 1 do 6) podlegają następujące formy aktywności ucznia:


1) sprawdziany wiadomości i umiejętności (waga 2): 


a) uczniowie zostają poinformowani o sprawdzianie lub teście na tydzień przed wyznaczonym terminem;


b) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;


c) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę pisemną w terminie dwóch tygodni;


d) uczeń ma prawo poprawić ocenę z wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w półroczu, w terminie 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela; uczeń może poprawić ocenę niższą od oceny bardzo dobrej;


e) prawo do poprawy nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z powodu niesamodzielnej pracy lub korzystania z niedozwolonych pomocy;


f) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu/testu z całą klasą, a przedstawi usprawiedliwienie, to może uzgodnić termin jej napisania indywidualnie z nauczycielem; 


g) do dziennika internetowego wpisywane są tylko te oceny, które są wyższe od uzyskanych pierwotnie i tylko te brane są pod uwagę do średniej ważonej na semestr i koniec roku.


2) projekty (waga 1):


a) uczniowie wykonują projekty indywidualne lub grupowe w ramach podsumowania zagadnień / rozdziału;


b) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić projekt w terminie dwóch tygodni;


c) projektów nie można poprawiać.


3) kartkówki (waga 1):


a) kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;


b) nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;


c) nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;


d) kartkówek nie można poprawiać.


4) prace domowe, zeszyt przedmiotowy (waga 1):


a) obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego – brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach uczeń musi przepisać cały zeszyt;


b) obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych;


c) prace domowe (w zeszytach przedmiotowych) będą oceniane - przynajmniej dwie oceny w semestrze z bieżących prac oraz jedna ocena z tzw. prasówki (z wiadomości z kraju i ze świata);


d) ocenie podlegają również inne prace domowe (np. albumy, teczki tematyczne, prezentacje multimedialne - zagadnienia wskazane przez nauczyciela lub uzgodnione z nauczycielem) – jedna w semestrze;


e) raz w semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej.


5) praca na lekcji – aktywność (waga 1):


a) aktywność ucznia na lekcjach jest oceniana; ocenie podlegają: 


- indywidualna praca ucznia,


- praca ucznia w grupie.


b) za pracę na lekcji uczeń może otrzymać:


- ocenę - za znaczący wkład pracy podczas lekcji, 


- „+” lub „-” – za udział w lekcji (pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą, pięć „-” daje ocenę niedostateczną).


c) o ocenie za pracę na lekcji decyduje nauczyciel.


2. Kryteria oceniania.


1) Oceniając testy i sprawdziany punktowane, stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej:


a) 100%  (sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne) - celujący;


b) 99% - 90% - bardzo dobry;


c) 89% - 75%- dobry;


d) 74% - 51%- dostateczny;


e) 50% - 30%- dopuszczający;


f) Poniżej 30% - niedostateczny.


2) Oceny przyjmują następującą wagę:


a) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne - mają wagę 1;


b) oceny długookresowe -za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania - mają wagę 2.


3) Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:


a) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający;


b) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny;


c) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry;


d) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry;


e) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma średnią ważoną do 1,5.


4) Ocenę celującą otrzymuje uczeń:


a) laureat konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym;


b) uczeń, który w znacznym stopniu wykracza poza podstawę programową z danego przedmiotu i otrzymał średnią ważoną powyżej 5,50;


c) uczeń, który z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” otrzymał ocenę bardzo dobrą semestralną lub roczną, a wykaże się udokumentowaną długotrwałą pracą charytatywną (wolontariacką) otrzyma ocenę celującą.


5) Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny semestralnej/rocznej zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


6) Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach.


a) Każda ocena stawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona (należy pamiętać o potrzebie rozstrzygania indywidualnych przypadków).


b) Oceny ucznia są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.


c) O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na miesiąc przez klasyfikacją.


Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.