41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin wypożyczania przez uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę  i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.


2. Podręczniki i materiały edukacyjne są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.


3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, objęci programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.


4. Podręczniki są wypożyczane nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. Podręczniki w klasach I - III, które składają się z kilku części wypożycza się na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy.


5. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do pokwitowania materiałów ćwiczeniowych otrzymanych od wychowawcy.


6. Wypożyczenia podręczników dokonuje wychowawca klasy, przekazując komplet podręczników na podstawie imiennej listy uczniów klasy.  Wychowawca jest zobowiązany zapisać na liście uczniów numery inwentarzowe wypożyczonych 

podręczników. Wychowawca klasy jest zobligowany dopilnować, by każdy uczeń otrzymał podręcznik z przypisanym mu numerem inwentarzowym.


7. Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszej połowie września, nie później niż do dnia 15 września danego roku szkolnego. W miarę potrzeb wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. 

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów potwierdzają odbiór podręcznika na imiennej liście uczniów.


8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do naszej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, uczeń korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej

w obecności wychowawcy.


9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem. Zabronione jest niszczenie poprzez:  wyrywanie i nacinanie kartek, dokonywanie jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń, poplamienie książki.


11. Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.


12. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, zgodnie z kosztem obowiązującym w danym roku 

szkolnym.


13. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi ich integralna cześć i podlega zwrotowi. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub jego odkupienia.


14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego  rodzice są zobowiązani poinformować o tym nauczyciela wychowawcę.


15. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.


16. O terminie wypożyczenia i zwrotu kolejnych części podręczników w ciągu roku szkolnego decyduje nauczyciel wychowawca danej klasy.


17. Zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie klas I - III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego realizacji, w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy. Uczniowie zwracają podręczniki wychowawcy klasy, a ten przekazuje je do biblioteki szkolnej.


18. Podczas zwrotu podręczników wychowawca dokonuje oględzin każdego podręcznika, określając stopień jego zużycia, kwalifikuje zniszczone oraz zagubione podręczniki do zwrotu kosztów. Sytuacje sporne rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektorzy szkoły.


19. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.


20. Każdy uczeń ma zapewnione korzystanie z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkole i w domu

21. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.