41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedura postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa Prawo oświatowe: art. 68 ust. 2, art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – (Dz.U. z 2021r. poz. 1082);


2. Kodeks postępowania administracyjnego: art. 14 , art. 61,  art. 107 , art. 108, art. 113, art. 132;

 

3. Kwestia szkół niepublicznych:

 

W przypadku skreślenia ucznia szkoły niepublicznej (np. z powodu nie uiszczania czesnego przez rodziców) należy odwołać się do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 09 listopada 2001r. sygn. akt III RN 149/00, zgodnie z którym: W wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnie wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Taka podstawa skreślenia musi jednak być uregulowana w statucie szkoły niepublicznej. Tryb zaskarżenia decyzji o skreśleniu jest wówczas taki sam jak w przypadku szkół i placówek publicznych. Natomiast, pomimo zawarcia umowy o naukę, przysługuje w tych sprawach nie droga sądowa w sprawach cywilnych, lecz od decyzji drugoinstancyjnej kuratora oświaty - skarga do sądu administracyjnego.

 

 § 1

 

INFORMACJE OGÓLNE, TRYB POSTĘPOWANIA W WYPADKU SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW


1. Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (zwana dalej ustawą) pełni nie tylko funkcje dydaktyczną, lecz również opiekuńczo - wychowawczą. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno zatem być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna 

z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

2. W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok postępowania:

 

1) Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając protokół zeznań świadków – art. 14 KPA (zasada pisemności);


2) Sprawdzić , czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu; 


3) Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia);


4) Zwołać zebranie rady pedagogicznej;

 

5) Poinformować ucznia o jego prawach, umożliwić uczniowi wskazanie „rzeczników obrony” (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego 

cechy dodatnie i okoliczności łagodzące;

 

6) Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;


7) Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały;


8) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy;


 

9) Zgodnie z art. 61 KPA wszcząć postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy, zawiadomić o tym ucznia i jego rodziców oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy;


10) Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja o skreśleniu jest nieważna;


11) Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa dyrektor szkoły podejmuje decyzję. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna być przygotowana zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności powinna zawierać uzasadnienie;


12) Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni). Data odbioru decyzji umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji;


13) Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności (obwarowany jest przepisem art. 108 KPA.) 

nadaje się w przypadkach:

 

a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;

 

b) dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami;

 

c) ze względu na ważny interes społeczny;

 

d) ze względu na wyjątkowy interes strony.

 

Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.

 

14) W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą;

 

15) Wszystkie etapy postępowania są wpisywane w dokumentację sprawy, w tym data wykonania decyzji o skreśleniu ucznia z listy, po upływie okresu na wniesienie odwołania bądź po rozpatrzeniu odwołania i utrzymaniu w mocy przez organ II instancji decyzji Dyrektora.

  § 2

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 


PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ 


W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W STATUCIE SZKOŁY

 

1. Etapy postępowania.

 

1) Uchwała Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy;


2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Dyrektor Szkoły wysyła do rodziców ucznia zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego skreślenia ucznia z listy wskazując w jego treści 14 dniowy termin na zapoznanie 

się z aktami sprawy bądź wniesienie własnych dowodów. Pismo powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, włącznie z protokołem z zebrania Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka;


3) Uzyskanie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja o skreśleniu jest nieważna;


4) Decyzja Dyrektora Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy. Decyzja o skreśleniu powinna być wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice;


5) Odwołanie. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji (nie wlicza się dnia doręczenia decyzji) wnieść odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły. Wniesienie odwołania we wskazanym terminie wiąże się z koniecznością przekazania akt sprawy do Kuratora Oświaty. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie wniosą odwołanie, Dyrektor szkoły w terminie 7 dni kalendarzowych ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty. Jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie. Jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni kalendarzowych jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji Dyrektora nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


6) Wykonanie decyzji . Dyrektor wykonuje decyzję – skreśla ucznia z listy:


a) po zakończeniu 14-dniowego okresu na złżenie odwołania;


b) w przypadku złożenia odwołania do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, po zakończeniu postępowania odwoławczego, czyli z datą decyzji organu II instancji;


c) datę wykonania decyzji wpisuje do dokumentacji sprawy i dokumentacji przebiegu nauczania;


7) Z uzupełnieniem dokumentacji należy wstrzymać się do momentu uzyskania pewności, że odwołanie nie zostało złożone. W przypadku wysłania odwołania pocztą liczy się data nadania pisma.


2. Opis postępowania w szczególnych przypadkach skreślania uczniów - nieuiszczenia w terminie 2 kolejnych rat czesnego (w przypadku kształcenia odpłatnego), pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty i wyznaczenia ostatecznego terminu zapłaty należności nie krótszego niż dwa tygodnie.


1) Pisemne zawiadomienie rodziców ucznia i wezwanie do zapłaty:

 

Dyrektor Szkoły kieruje pismo informujące o zaleganiu z płatnością, powołuje się na wcześniejsze wezwania do zapłaty, przypomina wyznaczone dodatkowe terminy do zapłaty i wskazuje, że brak uiszczenia zaległych kwot spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego skreślenia ucznia z listy. Wyznacza dodatkowy termin zapłaty oraz zamieszcza prośbę o kontakt rodzica z dyrektorem. Pismo może zostać wysłane listem zwykłym. Dyrektor informuje ucznia o wysłanym piśmie i trybie dalszego postępowania.  

                                   

2) Uchwała Rady Pedagogicznej:

 

W przypadku braku reakcji rodziców ucznia na pismo Dyrektora Szkoły, Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy.

 

3) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania;

 

4) Uzyskanie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego;

 

5) Decyzja Dyrektora;

 

6) Odwołanie;

 

7) Wykonanie decyzji przez dyrektora.

 

§ 3

 

INSTRUKCJA TWORZENIA DOKUMENTU

 

1. Nazwa dokumentu: Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

2. Podstawa prawna wydania dokumentu: art. 68 ust. 2, art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

3. Kto opracowuje dokument: dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

 

4. Kto podpisuje, jakie pieczątki: Dyrektor, opatrując dokument własną pieczątką i pieczęcią szkoły, decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać oznaczenie organu administracji publicznej oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji na podstawie obowiązujących przepisów lub osobę posiadającą pełnomocnictwo upoważniające do wykonania tej czynności. Decyzja podpisana przez osobę nieuprawnioną, nieposiadającą właściwego upoważnienia, jest wadliwa. Kodeks postępowania administracyjnego dla ważności decyzji nie wymaga pieczęci oznaczającej organ. Pieczątka może posłużyć jako jedna z form oznaczenie organu. Dane mogą być naniesione na egzemplarzu decyzji w formie druku lub pieczątki.

 

5. W jakim terminie się sporządza: po podjęciu uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów przez radę pedagogiczną, terminowe załatwienie sprawy wymaga od osoby prowadzącej postępowanie administracyjne notowania oraz egzekwowania terminów wymaganych na każdym etapie postępowania.

 

6. Czy wymaga uzgodnień np. z organami szkoły: decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów, obok uchwały rady pedagogicznej, warunkującej wszczęcie postępowania, wymaga zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego. O wydanie opinii powinien wystąpić dyrektor szkoły, po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie skreślenia z listy danego ucznia. Opinia ta powinna być wydana w trybie określonym w regulaminie samorządu. Opinia samorządu uczniowskiego nie jest wiążąca dla dyrektora, ale bez niej decyzja będzie miała uchybienie formalne.

 

7. Komu się udostępnia/przekazuje egzemplarz: decyzję otrzymują:

 

1) uczeń (pełnoletni);

 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

8. Jak długo się przechowuje i gdzie: decyzja o skreśleniu z listy uczniów, jako dokument kończący sprawę z zakresu postępowania administracyjnego, powinna być przechowywana w aktach sprawy przez okres 50 lat (B50) po przekazaniu do składnicy akt szkoły, zaklasyfikowanych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazu akt do kategorii ogólnej Uczniowie i wychowankowie, a szczegółowo - Skreślenia z listy uczniów. Prowadząc postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów, należy ponadto pamiętać o ciążącym na organie obowiązku prowadzenia metryki sprawy (art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

9. Jak często wymaga aktualizacji: do momentu doręczenia decyzji może być ona zmieniana, nawet jeśli jest już przygotowana pisemnie i podpisana. Po doręczeniu decyzji nie jest już to możliwe. Dyrektor, wydając decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia (art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego). Wyjątkiem umożliwiającym zmianę decyzji jest sytuacja, gdy uczeń (rodzice ucznia) wniósł odwołanie od wydanej przez dyrektora decyzji (art. 132 Kpa). Odwołanie daję czas na uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji. Dyrektor może jeszcze raz wnikliwie przeanalizować swoje stanowisko w sprawie i przeprowadzić ponowną ocenę wydanej decyzji. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie uczynią tego w terminie 14 dni od jej doręczenia, decyzja powinna być wykonana (także strona jest nią związana).Proste błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez siebie decyzjach dyrektor może sprostować w drodze postanowienia (art. 113 KPA).

 

§ 4

 

WZORY DOKUMENTACJI W SPRAWIE SKREŚLENIA 

 

UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW


                                                                                                                                                      Skarżysko - Kamienna dn.......................20..... r.

 

1. D E C Y Z J A nr ........... /20....... .

Na podstawie art.39 ust.2 w związku z art.41 ust1 pkt5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, ze zm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071, ze zm.) oraz …… Statutu  Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku -  Kamiennej, uchwały Rady Pedagogicznej  Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej nr ................. 

z dnia ............. 20...... r. w sprawie skreślenia z listy uczniów ……………………………………………………………………………………………..............................., 

                                                                                                                                               (imię i nazwisko ucznia)

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy skreślam z dniem  .....................................z listy uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej ......................................................................................................... urodzonego: 

                                                                                                                                     (imię i nazwisko ucznia)                                                       

...............................................................  w ....………………………………………………..

             (data urodzenia)

 

(Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na .............................................................................)*

Uzasadnienie

(opis zdarzenia lub zdarzeń, zachowań lub zaniechań ocenianych negatywnie, ze wskazaniem dowodów, np. oświadczeń, zeznań, protokołów, innej dokumentacji, także zewnętrznej) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

 

                                                                                                                                                   ....................................................

                                                                                                                                                           (podpis dyrektora)

 

Otrzymują:

Uczeń (pełnoletni)

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

 

*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – art. 108 KPA. Rygor ten może być nadany odrębnym postanowieniem, na które służy zażalenie – art. 108 § 2 KPA.

 

2. Wzór uchwały rady pedagogicznej.

 

2. Uchwała Nr…………………… Rady Pedagogicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej 

w Skarżysku - Kamiennej z dnia……………………… w sprawie skreślenia z listy uczniów.

Na podstawie art. 70 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.,poz.1082) uchwala się, co następuje:

1. Rada Pedagogiczna stwierdza, że uczeń………………………. klasy….. złamał postanowienia §………Statutu Szkoły, co zagrożone jest skreśleniem z listy uczniów (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały).

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi .......................................... .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         

                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Pedagogicznej                              

                                                                                                             

                                                                                                                                                          ..……………………………………………………………............

 

3. Wzór wniosku do samorządu uczniowskiego.

  (pieczęć szkoły)                                                                                                                             Skarżysko – Kamienna dn.  …………………........


                                                                                                                                      Samorząd Uczniowski

                                                                                                                              Prywatnej Szkoły Podstawowej 

                                                                                                                                    w Skarżysku - Kamiennej                 


                                                                                                WNIOSEK


Podstawa prawna: (Art. 55 § 5 oraz art. 39 § 2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991roku, art. …. Statutu Szkoły (nazwa) z dnia……………………. oraz art. …….. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego z dnia……………….).

Zwracam się z prośbą do Samorządu Uczniowskiego o wydanie opinii na temat funkcjonowania w społeczności szkolnej ucznia ………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

                                                                                          (imię i nazwisko, klasa).

Uzasadnienie:

Wniosek ten formułuję zgodnie z procedurami określonymi w Statucie Szkoły (art. ….) ze względu na łamanie przez ucznia ……………….…………………………………...................................................................................................................................................................................... 

                                                                                          (imię i nazwisko, klasa) 

zasad regulaminu szkolnego: (które paragrafy złamał) Wyżej wymienionemu uczniowi grozi skreślenie z listy uczniów.                                                                                                                                                               ……………………………………………..................

                                                                                                                                                                (podpis i pieczęć Dyrektor Szkoły)

 

4. Wzór wniosku wychowawcy klasy o rozpoczęcie procedury  skreślenia z listy uczniów.

 

                                                                                                                                                             Skarżysko – Kamienna dn.  ………………………

 

                                                                                           Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – KamiennejZwracam się z prośbą o rozpoczęcie procedury skreślania uczennicy/ucznia ...............................................................................................

kl…… z listy uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej w związku z przypadkiem............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie informuję, że jako wychowawczyni/wychowawca klasy podjęłam/podjąłem następujące działania zapobiegawcze:

 1……………………………………………………..

 2……………………………………………………..

.itd

 

 

                                                                                                                                                                  Wychowawca

                                                                                                                                                        ……………………….........................

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.