41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Procedury zwolnień z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwień nieobecności w szkole

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).


3. Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.

 


§ 1.


Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych


1. Na  początku roku szkolnego rodzice i uczniowie zostają zapoznani przez wychowawców z Procedurami Usprawiedliwiania Nieobecności i Zwalniania Uczniów z zajęć dydaktycznych.


2. Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.


3. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz do systematycznej kontroli w dzienniku elektronicznym frekwencji swoich dzieci.


4. Frekwencja uczniów sprawdzana jest do ostatniego dnia nauki, a  rodzicom jest udostępniana poprzez dziennik elektroniczny.


5. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie w dzienniku elektronicznym nieobecności ucznia na zajęciach.


6. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów jest wychowawca oddziału.


7. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych w terminie 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.


8. Możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej.


9. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać okres nieobecności i okoliczności, które uniemożliwiły uczniowi uczestnictwo w zajęciach szkolnych.


10. W sytuacji zwolnień z zajęć lub usprawiedliwień budzących wątpliwości, wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów.


11. Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować wychowawcę o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w terminie do trzech dni, licząc od pierwszego dnia nieobecności. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.


12. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień wpływa na ocenę zachowania.


13. Zaniedbanie spełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.§ 2.


Zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych:


1. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć tylko na prośbę rodziców, zawierającą formułę: „Biorę pełną odpowiedzialność prawną za  dziecko w czasie jego nieobecności w szkole”.


2. Zwolnienie musi być przedstawione wychowawcy oddziału w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej przed faktem opuszczenia zajęć przez ucznia.


3. W dniu zapowiedzianych prac pisemnych i sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów.


4. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca oddziału, w przypadku jego nieobecności uczeń może być zwolniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, który w dzienniku elektronicznym umieszcza odpowiednią adnotację.


5. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest zwolnienie ucznia przez kontakt osobisty. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.


6. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole, wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły mogą  zwolnić ucznia z zajęć tylko po uprzednim powiadomieniu rodziców, którzy zapewniają opiekę w drodze do domu. W przeciwnym razie uczeń zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.


7. Uczeń może być zwolniony na prośbę nauczyciela - opiekuna uczniów reprezentujących szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach i olimpiadach. W takim przypadku  wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisują do dziennika elektronicznego odpowiednią informację.


8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję  o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).


9. Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego określone są w Procedurach Uzyskiwania Zwolnień z Zajęć Wychowania Fizycznego.


10. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach, które odbywają się  w środku zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przebywać w miejscu ustalonym z wychowawcą - w świetlicy (dotyczy uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej i III klasy Gimnazjum).

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie prywatnej szkoły podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?