Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Cele i funkcje

Utworzono: 25 wrzesień 2017 Opublikowano
A.S. Odsłony: 1054

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w Prywatnej Szkole Podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018

 

 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Ważne jest wiec  określenie głównych celów i funkcji według których będzie przebiegać praca na świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

 Cele świetlicy

  • zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;
  • zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;
  • zorganizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu  i intelektualnemu;
  • rozwijanie zainteresowań.

Funkcje świetlicy

  • opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
  • wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
  • Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień  i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
  • Edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

 

 W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym

powietrzu, jest elastyczny. W świetlicy wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.