HYMN SZKOŁY posłuchaj
Get Adobe Flash player
Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Utworzono: 23 marzec 2020 Opublikowano
E.B. Odsłony: 395

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor szkoły ogłasza, co następuje:


1. W dniu 25 marca 2020 r rozpoczynamy nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, tj. dziennika elektronicznego i platformy edukacyjnej Google Classroom oraz komunikatora Google Hangouts.
2. Każdy z nauczycieli i uczniów (w przypadku uczniów poniżej 13 roku życia – rodzic lub opiekun prawny) zobowiązany jest przygotować powyższe narzędzia – zgodne z przyjętym w szkole systemem, aby zapewnić ciągłość nauki zdalnej.
3. W dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do realizowania podstawy programowej.
4. W ramach realizacji zajęć szkolnych nauczyciele mają obowiązek oceniać postępy uczniów w sposób przewidziany dla wymagań nauczanego przedmiotu – uczniowie zostaną poinformowani o sposobach oceniania.
5. Raz w tygodniu nauczyciel danego przedmiotu przeprowadzi lekcję wideo w każdej klasie, w której uczy. W miarę upływu czasu i sprawdzania się systemu lekcji on-line będziemy mogli ilość lekcji on-line zwiększać.
6. Nauczyciele od 25.03.2020 są zobowiązani do wpisywania tematów zajęć wg obowiązującego planu lekcji.
7. Uczniowie mają obowiązek jeden raz w ciągu dnia, dać znać wychowawcy, że realizują zadania zlecone przez nauczycieli i na tej podstawie będzie określana frekwencja ucznia. Jeżeli uczeń nie przekaże informacji wychowawcy klasy, będzie uznany za nieobecnego. Nieobecność będzie usprawiedliwiona przez szkołę.
8. Wychowawca pod koniec dnia uzupełnia frekwencję uczniów.
9. Nauczyciele wysyłają wiadomości na dziennik elektroniczny uczniów oraz rodziców, po to by rodzice również mieli informację i nadzór nad tym, co uczniowie mają do zrealizowania, nie oznacza to jednak, że nauczyciele oczekują od rodziców odrabiania za dzieci prac domowych. Zachęcajmy dzieci do pracy samodzielnej. Nauczyciele wysyłają również wiadomości – zaproszenia na lekcje zdalne na konta gmail zakładane na potrzeby lekcji on-line. Uczniowie i rodzice uczniów klas młodszych powinni sprawdzać codziennie dziennik elektroniczny oraz konta gmail.
10. W przypadku uczniów, których rodzice pracują i nie mogą pomóc dzieciom, proszę o konsultacje indywidualne z wychowawcami.
11. Proszę o dostosowanie ilości prac zadanych do domu do możliwości uczniów, przy zachowaniu czasu pracy przeznaczonego na rozwiązywanie zadań domowych. Proszę nie przeciążać uczniów ilością zadanego materiału. Realizujemy niezbędną podstawę programową.
12. Proszę nie traktować tego okresu, jako dodatkowego czasu wolnego – wszystkie treści powinny zostać zrealizowane – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
13. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów oraz dyrektorem szkoły.

Dyrektor szkoły   Ewa Baińska.