Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022

Utworzono: 08 luty 2022 Opublikowano
D.G. Odsłony: 68

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
DYREKTORA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w klasie 4 a Prywatnej Szkoły Podstawowej
ze względu na sytuację epidemiologiczną
 

Na podstawie:

  1. § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  2. Rozporządzenia MEN z 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej zarządzam, co następuje: 

§1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 4a w okresie od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 4a są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U.2020. poz. 493).

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.