Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Graficznego

Utworzono: 16 kwiecień 2021 Opublikowano
M.Z. Odsłony: 338

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNEGO

NA NAJLEPSZY MEM O ZDALNYM NAUCZANIU

 I. Postanowienia ogólne.

1. Organizator konkursu: Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku – Kamiennej.
2. Koordynator konkursu: Marta Zegadło.
3. Czas trwania konkursu: 19 kwietnia – 7 maja 2021r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2021r.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych u dzieci,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej oraz kreatywności uczestników,
 • umożliwienie swobodnego zastosowania znanych dzieciom programów graficznych,
 • kształcenie postaw społecznych,
 • rozwijanie i promowanie talentów,
 • propagowanie świadomości ewolucji kulturowej,
 • kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży.

III. Tematyka konkursu.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy zgodnej z tematem konkursu w technice
komputerowej w dowolnym edytorze grafiki.

IV. Założenia organizacyjne.
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VIII naszej szkoły.
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić najwyżej 1 zdjęcie w formacie JPG.
3. Uczestnik wysyła swoją pracę na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową
prezentację, a także wielokrotną bezpłatną reprodukcję i ekspozycję przez Organizatora.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób
trzecich, w szczególności moralnych, majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że
przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak
również uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie
opisanym w regulaminie niniejszego konkursu.
7. Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani
nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu. 
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.
2. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 • adekwatność zdjęcia do komentarza słownego,
 • kreatywność,
 • elementy humorystyczne,
 • kompozycja.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Prywatnej Szkoły
Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej oraz na szkolnym koncie w serwisie Facebook.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia na Szkolny Konkurs Graficzny na Najlepszy Mem o Zdalnym Nauczaniu należy
przesłać od 19 kwietnia do 7 maja 2021 roku. Gotowy plik należy nazwać według wzoru:
imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_7a.jpg),
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu email.
3. Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej szkoły:

http://prywatnaszkola.edu.pl/

4. Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować drogą mailową do koordynatora konkursu Marty Zegadło.

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu.
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej.
Kontakt:
26-110 Skarżysko-Kamienna
Ul. Słowackiego 29
Tel. 41 25 11 344
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą
przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów. 
Rodzic ucznia posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania,

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.