Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego

Utworzono: 09 kwiecień 2021 Opublikowano
D.G. Odsłony: 294

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego
„Kim z przeszłości chciałbym być?”

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator konkursu: Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku – Kamiennej.
 2. Koordynator konkursu: Damian Grabala.
 3. Czas trwania konkursu: 12 kwietnia – 30 kwietnia 2021r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2021r.
 5. Cele konkursu:
     • rozwijanie ekspresji twórczej oraz kreatywności,
     • rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych i historycznych,
     • budzenie zainteresowań historią, kulturą, sprawami społecznymi,
     • kształcenie postaw społecznych i obywatelskich,
     • rozwijanie i promowanie talentów.

II. Tematyka konkursu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w przebraniu postaci historycznej z minionych epok.

III. Założenia organizacyjne.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VIII naszej szkoły.
 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić najwyżej 1 zdjęcie w formacie JPG.
 3. Wybór postaci historycznej do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i epoki, w której dana postać żyła.
 4. Uczestnik wysyła swoją pracę na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu. 

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.
 2. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 
     • wybór postaci historycznej,
     • dokładność odtworzenia postaci historycznej,
     • kreatywność,
     • wybór tła,
     • kompozycja.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
5. Wszystkie fotografie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Zdjęcia na Szkolny Konkurs Historyczny „Kim z przeszłości chciałbym być?” należy przesłać od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku.
 2. Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować drogą mailową do koordynatora konkursu Damiana Garbali.

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej.
Kontakt:
26-110 Skarżysko-Kamienna
Ul. Słowackiego 29
Tel. 41 25 11 344
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
Odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
Rodzic ucznia posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania,
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.