Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Szkolny Konkurs Retoryczny

Utworzono: 01 marzec 2021 Opublikowano
K.W.-B. Odsłony: 269

Organizatorem Konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku -Kamiennej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie autorskich przemówień dotyczących aktualnych problemów współczesnego świata.

Temat tegorocznego konkursu to:
Pandemia smutku - oblicza depresji we współczesnym świecie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RETORYCZNEGO

„Wiem, co mówię”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku -Kamiennej.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa.
 3. Celem konkursu jest:
 • przygotowanie do wystąpień publicznych,
 • popularyzowanie poprawnej polszczyzny,
 • rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz sprawności językowej,
 • budzenie zainteresowań historią, kulturą, naturą, sprawami społecznymi,
 • kształcenie postaw społecznych i obywatelskich,
 • rozwijanie i promowanie talentów.

II. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie autorskich przemówień dotyczących aktualnych problemów współczesnego świata.

Temat tegorocznego konkursu to:

Pandemia smutku - oblicza depresji we współczesnym świecie.

III. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII.
 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jedno przemówienie.
 3. Uczestnicy prezentują swoje przemówienie w ciągu 4-6 minut.
 4. Przemówienie, musi zostać nagrane, a następnie przesłane na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Kryteria oceniania:

 1. Komisja będzie oceniać przemówienia według następujących kryteriów:

V. Zasady pracy Jury

 1. Przemówienia zostaną ocenione przez Jury w składzie powołanym przez Organizatorów.
 2. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.
 3. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji kryteria oceniania w skali od 0-20 punktów.
 4. Suma punktów przyznana przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich liczbę stanowi ocenę poszczególnych uczestników.
 5. Konkurs wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. W razie równej ilości punktów zdobytych przez uczestników o wygranej w Konkursie decyduje Komisja.
 6. Decyzję o wyniku ogłasza Komisja.
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

VI. Nagrody

 1. Organizatorzy nagrodzą laureata i finalistów dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
 2. Zwycięzca konkursu na najlepszego szkolnego mówcę, zostanie uhonorowany tytułem Mistrz słowa 2021.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nagrane przemówienia na Szkolny Konkurs Retoryczny Wiem, co mówię należy przesyłać w terminie od 10-24 marca.
 2. Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować drogą mailową do koordynatora konkursu Katarzyny Włodarczyk-Buczek.

VIII. Załączniki

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej.

Kontakt:
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Słowackiego 29
Tel. 41 25 11 344
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

Odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
Rodzic ucznia posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


Pobierz Regulamin  Szkonego konkursu Retorycznego - Kliknij

Pobierz Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu - Kliknij