Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Historia

Utworzono: 14 wrzesień 2017 Opublikowano
D.G. Odsłony: 1208

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z HISTORII

Nauczanie historii odbywa się według programu nauczania Wczoraj i dziś dla klas IV - VIII szkoły podstawowej.

Oceny stawiane przez nauczyciela są zgodne ze Szkolnym Ocenianiem i Przedmiotowym Systemem Oceniania.

 

I. Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciel dokonuje systematycznej kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Ocenianiu (w skali od 1 do 6) podlegają następujące formy aktywności ucznia:

1)      Sprawdziany wiadomości i umiejętności lub testy z poszczególnych działów (przynajmniej dwa godzinne sprawdziany lub testy w semestrze):

 • uczniowie zostają poinformowani o sprawdzianie lub teście na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem;
 • jeżeli  uczeń jest nieobecny, to zalicza sprawdzian najpóźniej w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku nie zaliczenia w terminie nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia wiadomości objęte sprawdzianem w czasie lekcji w dowolnej formie;
 • nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę pisemną w terminie dwóch tygodni;
 • uczeń ma prawo poprawić ocenę z wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w półroczu, w terminie 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela; uczeń może poprawić ocenę niższą od oceny bardzo dobrej;
 • prawo do poprawy nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z powodu niesamodzielnej pracy lub korzystania z niedozwolonych pomocy;
 • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu/testu z całą klasą, a przedstawi usprawiedliwienie, to może uzgodnić termin jej napisania indywidualnie z nauczycielem; natomiast uczeń, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy klasowej i nie napisał jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela otrzymuje z niej ocenę niedostateczną;
 • do dziennika internetowego wpisywane są tylko te oceny, które są wyższe od uzyskanych  pierwotnie i tylko te brane są pod uwagę do średniej ważonej na semestr i koniec roku.

2)      przynajmniej jeden sprawdzian 15—20 minutowy w semestrze – kartkówka (materiał z wiedzy i umiejętności):

 • kartkówka obejmuje niewielką ilości materiału (do 3 lekcji);
 • kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;
 • zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki, uczeń materiał przewidziany na kartkówkę musi zaliczyć na następnej lekcji;
 • wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;
 • nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;
 • kartkówek nie można poprawiać;

3)      kartkówki z czytania ze zrozumieniem (przynajmniej jedna w semestrze):

 • kartkówka nie musi być zapowiadana przez nauczyciela;
 • zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z pisania kartkówki, uczeń materiał przewidziany na kartkówkę musi zaliczyć na następnej lekcji;
 • wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;
 • nauczyciel podczas każdej kartkówki podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymywania określonej oceny;
 • nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w terminie dwóch tygodni;
 • kartkówek nie można poprawiać.

4)      odpowiedzi ustne:

 • przynajmniej jedna ocena w semestrze z bieżącego materiału (obejmującego wiadomości i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich lekcji);
 • uczeń może nie być pytany przez tydzień, jeżeli wrócił do szkoły po dłuższej chorobie;
 • dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny; uczeń zgłasza swoje nieprzygotowanie na początku  lekcji;
 • niewykorzystane nieprzygotowania w jednym półroczu nie przechodzą na kolejny semestr;
 • wprowadza się losowanie „szczęśliwego numerka”;
 • przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i dni wolnych od zajęć szkolnych ( 3 dni);
 • do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych; uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w zawodach, konkursach i innych imprezach pozaszkolnych przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę.

 5)      prace domowe, zeszyt przedmiotowy:

 • obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego – brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach uczeń musi przepisać cały zeszyt;
 • obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych;
 • prace domowe (w zeszytach przedmiotowych) będą oceniane - przynajmniej dwie oceny w semestrze;
 • ocenie podlegają również inne dodatkowe prace domowe (np. albumy, teczki tematyczne, prezentacje multimedialne - zagadnienia wskazane przez nauczyciela lub uzgodnione z nauczycielem);
 • dwa raz w semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej, każdy kolejny brak pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.
 • niewykorzystane  braki pracy domowej w jednym półroczu nie przechodzą na kolejny semestr.

6)      praca na lekcji – aktywność:

 • aktywność ucznia na lekcjach jest oceniana; ocenie podlegają:

- indywidualna praca ucznia,

- praca ucznia w grupie,

 • za pracę na lekcji uczeń może otrzymać:

- ocenę - za znaczący wkład pracy podczas lekcji,

- „+” (pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą),

 • o ocenie za pracę na lekcji decyduje nauczyciel;

II. Oceniając testy i sprawdziany punktowane, stosuje się zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej:

Klasy IV – VIII

100%   (sprawdziany i testy)

- celujący

100% - 90% (kartkówki)

- bardzo dobry

99% - 90% (sprawdziany i testy)

- bardzo dobry

89%-75%

- dobry

74%-50%

- dostateczny

49%-30%

- dopuszczający           

Poniżej 30%

- niedostateczny

  Oceny przyjmują następującą wagę:

1. oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne - mają wagę 1

2. oceny długookresowe -za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania -mają wagę 2.

III. Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:

1. średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający

2. średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny

3. średnia ważona powyżej 3,5 - dobry

4. średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry

5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma średnią ważoną do 1,5

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń :

1) laureat konkursów historycznych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym,

2) uczeń, który otrzymał średnią ważoną powyżej 5,2.

3) uczeń, który jest laureatem konkursu szkolnego otrzymuje cząstkową ocenę celującą
(z wagą 2) i dyplom.

4) o wystawieniu oceny celującej uczniom wymienionym w punkcie 2, 3 decyduje nauczyciel uczący historii.

Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny semestralnej/rocznej zgodnie z zasadami Szkolnego Oceniania.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach:

 • Każda ocena stawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona (należy pamiętać
  o potrzebie rozstrzygania indywidualnych przypadków).
 • Oceny ucznia są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
 • O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na miesiąc przez klasyfikacją.

IV. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa.

1.Celujący - 6

            Uczeń posiada wiedzę historyczną wykraczającą w wyraźny sposób poza podstawy programowe, jego zasób wiedzy i umiejętności świadczy o wyraźnych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych, prezentuje daleko idącą dociekliwość i wnikliwość podczas analizy problemów historycznych, wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach. Uczeń przejawia szczególne zainteresowanie przedmiotem, wskazuje wzorową postawę na lekcjach historii; czyta lektury historyczne.

 

2. Bardzo dobry – 5

            Uczeń w pełni przyswoił wiadomości przewidziane programem nauczania. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy, potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje wszystkie zadania i polecenia. Wykazuje się myśleniem historycznym, umiejętnościami intelektualnymi, bardzo dobrze posługuje się mapą, chronologią, językiem historycznym, przejawia zainteresowanie przedmiotem, jest systematyczny i posiada starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy.

 

3. Dobry – 4

            Uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, wskazuje aktywność na lekcjach, posiada wiedzę podręcznikową, „sucho relacjonuje fakty”, ma luki w materiale faktograficznym, próbuje wiązać ze sobą wydarzenia i wyciągać wnioski, choć zdarzają się mu pomyłki przy samodzielnym referowaniu zagadnień, ogólnie orientuje się na mapie historycznej, przejawia zainteresowanie przedmiotem, jest systematyczny i posiada starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy.

 

4. Dostateczny – 3

            Uczeń w stopniu średnim opanował materiał nauczania, jego wiedza jest ogólna
i fragmentaryczna. Nie wiąże wydarzeń historycznych w logiczną całość, poprawnie wykonuje zadania i polecenia przy pomocy nauczyciela. Popełnia błędy rzeczowe i logiczne, jest sporadycznie aktywny na lekcji. Umie wypunktować ważne zagadnienia i problemy. Zna pobieżnie materiał z podręcznika, przedstawia „suche fakty” (minimum 51% znajomości treści nauczania. Uczeń ma pozytywny stosunek do przedmiotu, prowadzi zeszyt, choć czasami niedbale, orientuje się na mapie historycznej, ma kłopoty z chronologią.

 

5.Dopuszczający – 2

            Uczeń wykazuje spore braki w wiedzy i umiejętnościach wymaganych programem nauczania i podstawą programową. Jest bierny na lekcji, radzi sobie tylko przy pomocy nauczyciela. Posiada nikłą znajomość mapy i chronologii historycznej. Nie umie wiązać faktów i porównywać ich ze sobą, nie przejawia myślenia przyczynowo – skutkowego, bardzo słabo zna terminologię historyczną; ma poważne trudności z analizą wydarzeń. Posiada około 30% wiedzy i umiejętności, prezentuje poprawną postawę wobec przedmiotu i nauczyciela; zna cel nauki historii i jest pozytywnie nastawiony do przedmiotu.

 

6.Niedostateczny – 1

            Uczeń nie opanował podstawy programowej, ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające dalszą kontynuację nauki i przyswajanie treści programowych. Jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji, nie rozumie i nie umie wykonać prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela. Cechuje go brak systematyczności i chęci do nauki, jest bierny na lekcjach. Uczeń nie znajduje sensu nauki przedmiotu, fragmentarycznie prowadzi zeszyt, nie nosi i nie korzysta z podręcznika, nie wypełnia poleceń nauczyciela, nie uważa na lekcjach, opuszcza lekcje, jest niezdyscyplinowany i leniwy, ignoruje przedmiot i nauczyciela, nie potrafi korzystać z mapy, nie potrafi dokonać prostej analizy historycznej, nie umie wyciągać wniosków, myli lub nie zna pojęć, dat, faktów i postaci. Odpowiada chaotycznie i nieskładnie, przejawia rażący brak wiedzy, postaw i umiejętności.