Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Język angielski

Utworzono: 29 wrzesień 2016 Opublikowano
A.R. Odsłony: 1318

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. 4-6

 

TESTY

 • Będą zapowiadane 2 tygodnie przed planowanym terminem. Nauczyciel podaje wówczas zakres materiału obowiązujący na teście.
 • Ocena z testy wyrażona jest cyfrą 1-6.
 • Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy każdej oceny otrzymanej na teście w ciągu  2 tygodni od daty oddania wyników testu. Po 2 tygodniach upływa termin poprawy.
 • Jeśli uczeń nie przystąpił do pisania testu z powodu usprawiedliwionej nieobecności  w szkole ma on obowiązek napisać test w ciągu 2 tygodni od momentu pojawienia się w szkole. Jeśli uczeń nie zaliczy sprawdzianu w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go bądź dać mu test do napisania w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału sprawdzianu.
 • Uczeń, który uciekł z lekcji (wagary, obecność nieusprawiedliwiona), otrzymuje z testu ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • Uczeń przyłapany na sięganiu podczas testy automatycznie dostaje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela w celu poprawy lub napisania testu.

 

KARTKÓWKI

 • Z materiału bieżącego (3 ostatnie lekcji) będą zapowiadane lub nie.
 • Ocena z testy wyrażona jest cyfrą 1-5.
 • Jeśli kartkówka byłą niezapowiedziana uczeń może wykorzystać zgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie i nie pisać jej, lecz mą obowiązek napisać ją na najbliższej lekcji. Jeśli uczeń nie zaliczy kartkówki w przewidzianym terminie to nauczyciel ma prawo zapytać go w dowolnym czasie na lekcji z zakresu materiału kartkówki.
 • Jeśli kartkówka była zapowiedziana uczeń nie może wykorzystać zgłoszonego na początku lekcji nieprzygotowania i ma obowiązek pisać ją.
 • Nie ma możliwości poprawienia oceny z kartkówki.
 • Uczeń, który uciekł z lekcji (wagary, obecność nieusprawiedliwiona), otrzymuje z kartkówki ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela w celu napisania zaległej kartkówki.

 

Oceny z testów i kartkówek wynikają z przeliczenia uzyskanych punktów na procenty według skali Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania:

 100% - 95 +zad. o podwyższonym stopniu trudności          - celujący (6)

 90%-100%        - bardzo dobry (5)

71%-89%          - dobry (4)

51%-70%          - dostateczny (3)

30%-50%          - dopuszczający (2)

29%-0%            - niedostateczny (1)

 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą z testu, jeśli otrzyma 95% z testu ogólnego i wykona bezbłędnie dodatkowe zadania na ocenę celującą.

 

Oceny przyjmują następującą wagę:

1) oceny bieżące - za aktywność, zadanie domowe, prace w grupie, kartkówki, odpowiedzi ustne ,wypowiedź pisemna z języka obcego- mają wagę 1

2) oceny długookresowe - za prace klasowe, sprawdziany, test wiadomości i umiejętności badanie wyników nauczania -mają wagę 2.

Oceny semestralne/roczne wystawiane są według następującej skali:

1) średnia ważona powyżej 1,5 - dopuszczający

2) średnia ważona powyżej 2,5 - dostateczny

3) średnia ważona powyżej 3,5 - dobry

4) średnia ważona powyżej 4,5 – bardzo dobry

 

PRACE DOMOWE

 • Są obowiązkowe.
 • W jednym półroczu uczeń może zgłosić 2 braki pracy domowej. Każdym następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Oceny tej nie można poprawić.
 • Niewykorzystane braki pracy domowej w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejne półrocze.

 

AKTYWNOŚĆ

 • Na lekcji jest nagradzana plusami. Pięć (5) plusów zdobytych na lekcji to ocena bardzo dobra (5) wpisana do dziennika.
 • Na jednej lekcji można otrzymać tylko jeden (1) plus.
 • Można otrzymać również minusa, jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcji, przeszkadza, rozmawia, a zapytany „nie wie o co chodzi”. Trzy (3) minusy to ocena niedostateczna (1).
 • Jeśli uczeń otrzyma minusa w trakcie trwania tej samej lekcji i nie zmienia on swojej aktywności, może on dostać ocenę niedostateczną (1)

 

ZESZYT

 • Jego systematyczne prowadzenie jest obowiązkowe.
 • Jego brak, niesystematyczne lub nieestetyczne prowadzenie wpływa na ocenę.
 • Brak zeszytu jest zgłaszany na początku lekcji. Jeśli uczeń nie zgłosi jego braku,         a była zadana praca domowa, dostaje on ocenę niedostateczną (1).
 • Jeśli uczeń nie ma zeszytu na lekcji ma obowiązek robić notatki w brudnopisie lub na kartce, a następnie uzupełnić zeszyt w domu i pokazać uzupełniony nauczycielowi na kolejnej lekcji.
 • Jeśli uczeń nie uzupełni brakującej lekcji, otrzymuje on ocenę niedostateczną (1).

 

ODPOWIEDZI USTNE

 • Obejmują bieżący materiał (3 ostatnie lekcje)
 • Ocena z odpowiedzi wpisywana jest do zeszytu i nie może być ona poprawiana. Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi po raz drugi, ale obie oceny są uwzględniane przy wystawieniu ocen.

 

NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

 • Jest zgłaszane na początku lekcji.
 • W ciągu jednego półrocza uczeń może zgłosić dwa (2) nieprzygotowania. Każdy następny raz to wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika. Której nie można poprawić.
 • Niewykorzystane nieprzygotowania w jednym półroczu nie „przechodzą” na kolejny semestr.