Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Język niemiecki

Utworzono: 26 listopad 2017 Opublikowano
M.N. Odsłony: 745

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

I.         Zasady ogólne

 

1.         Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

2.         W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tę podstawę.

3.         Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4.         O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka niemieckiego.

5.         Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń i opinii PPP).

6.         Ocenę wyraża się w sześciostopniowej skali od 1 do 6.

7.         Ocenianie ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz  postępach ucznia,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności,

            c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

II.        Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

1.         Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności w semestrze:

 

Formy sprawdzania wiadomości i rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenie

Ilość razy
w semestrze

Odpowiedzi ustne

1-2

Kartkówki

5-6

Sprawdziany (prace klasowe)

2-3

Prace domowe

1-2

Sprawdzian ze słownictwa - fiszki

2-3

Aktywność

1-3

Ewent. prace dodatkowe (referaty, projekty)

1

Inne ćwiczenia na lekcji lub w domu

1-3

Ćwiczenia online

2-4

Ewent. udział w konkursach, itp.

1

 

2.         Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe, aktywny udział w zajęciach, ćwiczenia online, fiszki.

3.         Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.

4.         Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.

5.          Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują materiał z jednego lub dwóch działów w zależności od stopnia trudności zagadnień gramatycznych i zakresu słownictwa.

Sprawdziany (kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji są zapowiadane na lekcji poprzedzającej sprawdzian.

6.         W ciągu jednego semestru uczeń może być dwa razy nieprzygotowany i dwa razy zgłosić brak pracy domowej.. Uczeń powinien zgłosić to przed rozpoczęciem zajęć – wtedy jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

7.         Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z  długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności).

8.         Kartkówkę oraz pracę klasową uczeń jest zobowiązany poprawić (pisemnie lub ustnie) w ciągu 2 tygodni. W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej z powodów losowych, ma on również 2 tygodnie na jej napisanie – w terminie ustalonym z nauczycielem i dogodnym dla obu stron. Termin dwutygodniowy jest nieodwołalny. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowy termin jest ustalany z nauczycielem. Niezaliczenie kartkówki, pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Praca niesamodzielna na kartkówce lub klasówce - ściąganie – skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

9.      Zaproponowaną przez nauczycielkę ocenę końcową uczeń może poprawić, uzupełniając zaległości, zaliczając zaległy materiał i poprawiając oceny cząstkowe – ustnie lub pisemnie, pod warunkiem, że zaproponowana ocena niedostateczna nie wynika z wysokiej absencji, braku zaangażowania w lekcję lub lekceważenia przedmiotu.

10.      Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO.

11.      Kryteria oceny prac pisemnych:

 

0% - 29%   à ocena niedostateczna

30% - 50% à ocena dopuszczająca

51% - 74% à ocena dostateczna

75% - 89% à ocena dobra

90% - 100% à ocena bardzo dobra

95-100% i zadania dodatkowe à ocena celująca

 

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

OCENA

NIEDOSTATECZNA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

OCENA

CELUJĄCA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

 

Wiadomości:

środki językowe

fonetyka

ortografia

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że  uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

 

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń

• popełnia liczne błędy

w ich zapisie i wymowie

• zna proste,

elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań

• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach

• zna większość wprowadzonych słów

i wyrażeń

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne

• zna wszystkie wprowadzone słowa

i wyrażenia

• poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bdb. oraz wykazuje się wiedzą

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

 

 

 

Umiejętności

Recepcja

• rozumie polecenia nauczyciela,  w  bardzo ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie

 

Recepcja

• rozumie polecenia nauczyciela

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Recepcja

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Recepcja

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi

 

Produkcja

•wypowiedzi ucznia nie są płynne i są b. krótkie: wyrazy, zdania pojedyncze, w formie pisemnej dwa, trzy zdania

• u. przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji

• wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne

• u. stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur

• u. popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne  które mogą zakłócać komunikację

 

Produkcja

•wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną  długość

• u. przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji

• wypowiedzi są  częściowo nielogiczne i niespójne

• u. stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji

 

Produkcja

• wypowiedzi/ prace pisemne  są dość płynne i mają odpowiednią długość

• u. przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje

• wypowiedzi są logiczne i w miarę spójne

• u. stosuje adekwatne do tematu słownictwo

i struktury

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji

• pisząc uczeń stosuje odpowiednią formę i styl

Produkcja

• wypowiedzi/ prace pisemne są płynne i mają odpowiednią długość

• u. przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje

• wypowiedzi są  logiczne i spójne

• u. stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne

• u. stosuje odpowiednią formę i styl